Home

Amper watt kalkulator

Watts / Volts / Amps / Ohms calculator. Watts (W) - volts (V) - amps (A) - ohms (Ω) calculator. Calculates power / voltage / current / resistance. Enter 2 values to get the other values and press the Calculate button Hvordan regne watt til ampere? P = U x I. P er fortsatt effekt, U står for elektrisk spenning (dette måles i volt) mens I står for elektrisk strømstyrke (måles i ampere). Et forbruk på 16 ampere over et spenningsfall på 230 volt gir en effekt på 16 x 230 = 3680 Watt. Går vi andre veien og vil finne ut hvor mange ampere, bruker vi formele Bruk disse formelene for å regne ut hvor mange ampere varmevifta trekker. 1fas: ampere (A) = effektbehov (W) spenning (V) 3fas: ampere (A) = effektbehov (W) 1,73 x spenning (V

dB to volt, ampere, watt calculator: UNITS: V (volt) mV (millivolt) uV (microvolt) nV (nanovolt) A (ampere) mA (milliampere) uA (microampere) nA (nanoampere) W (watt) mW (milliwatt) uW (microwatt) nw (nanowatt) dB value: value: - Use the dBm to watt calculator to convert from dBm to watt and vice versa Convert Amp hour to Watt hour (Ah to Wh) Insert the Amp hours (Ah) and voltage (V) below and click on Calculate to obtain Watt hours (Wh). Formula is (Ah)* (V) = (Wh). For example, if you have a 2 Ah battery rated at 5 V, the power is 2Ah * 5V = 10Wh Simple to use Ohm's Law Calculator. Calculate Power, Current, Voltage or Resistance. Just enter 2 known values and the calculator will solve for the others Har du for eksempel en kurs på 16 ampere (16A) og skal bruke utstyr på 230 volt, bruker du helt enkelt følgende regnestykke: 230V x 16A = 3680W. (V = volt, A = Ampere, W = Watt) Det betyr at kursen maksimalt kan belastes med 3680 watt. Hvor mange watt ditt elektriske utstyr trekker finner du på det enkelte produkts merkeskilt Bruk dette enkle verktøyet til raskt å konvertere Kilowatt som en enhet av Effek

Try our amps to watts calculator.. How to Convert Watts to Amps. Converting watts to amps can be done using the power formula, which states that I = P ÷ E, where P is power measured in watts, I is current measured in amps, and E is voltage measured in volts.. Given this, to find amps given power and voltage use the following formula Watt is an SI unit of electric power and is denoted by 'W'. 1 watt is defined as the energy consumption rate of one joule per second. Here is a useful online Amps to Watts Calculator which helps you in converting electrical unit Ampere (A) To Watt (W) (Amperage to Wattage) Dersom du vet strømstyrke (ampere) og spenning (volt) kan du regne ut effekt (watt) ved å gange dem med hverandre. For eksempel: 16 ampere x 230 volt = 3680 watt

Watts/Volts/Amps/Ohms conversion calculato

Bruk dette enkle verktøyet til raskt å konvertere Watt som en enhet av Effek Mengonversi watt [W] <—> volt ampere [V·A] For example, this calculator shows that a person 170 cm tall and weighing 70 kg will produce a power output of 39.5 watts by doing 50 push-ups for 10 minutes. Some athletes use special devices for these calculations,.

Hvordan regne ut watt Prosen

Strømstyrke måles i ampere (A) Spenning måles i volt (V) Effekt måles watt (W) Hvis du vil vite hvor mye strøm sikringene dine hjemme tåler, kan regne om fra ampere til watt ved hjelp av denne formelen: V x A = W. Standard spenning i stikkontakten er 230 V, så om du har en sikring på 16A er regnestykket slik: 230V x 16A = 3680 Watt is a unit of power, within electrical systems wattage corresponds to the amount of power that an electric device uses per second.. Volt is a measurement of voltage, volts represent the electrical potential difference or pressure.. Ampere or amp is a measurement of electrical current, amps represent the rate at which electricity flows.. Ohms is a unit of electrical resistance, the greater.

Hvor mange ampere? UC

Instant free online tool for watt to volt ampere conversion or vice versa. The watt [W] to volt ampere [V*A] conversion table and conversion steps are also listed. Also, explore tools to convert watt or volt ampere to other power units or learn more about power conversions Watt er en avledet SI-enhet for effekt med symbolet W.Enheten er definert som 1 joule per sekund (1 J/s), og er altså et mål på hastigheten energi omformes med fra en form til en annen. I elektrisitetsbransjen brukes enheten som et mål på hastigheten elektrisk strøm produseres eller forbrukes med, som egentlig bare er former for energiomforming

dB to volt, ampere, watt calculato

Parameters: Load type (ampere or watt): Select the unit in which the load will be specified, ampere or watt. Load (watt): If the load type is watt, specify the load in watt, for example 100 W. Use and average value if its a cyclical load. Load (ampere): If the load type is ampere, specify the current in ampere, for example 10 A. Voltage (V): Specify the battery voltage, if the load type is watt How to use this tool: Watts = Amps x Volts. Watts is also known as volt-amps and is typically used in conjunction with AC power circuits. Fill in any of the two fields to find the value of the third Power Supply Calculator - Select computer parts and our online PSU calculator will calculate the required power supply wattage and amperage for your PC

Voltage of one battery = V Rated capacity of one battery : Ah = Wh C-rate : or Charge or discharge current I : A Time of charge or discharge t (run-time) = h Time of charge or discharge in minutes (run-time) = min Calculation of energy stored, current and voltage for a set of batteries in series and paralle We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services

12.5 Ampere to Watt/Volt 140 Ampere to Volt/ohm 1100 Ampere to Watt/Volt 1320 Milliampere to Watt/Volt 510 Milliampere to Watt/Volt 3500 Abampere to Watt/Volt 3500 Megaampere to Watt/Volt 0.2 Milliampere to Volt/ohm 0.83333333 Ampere to Milliampere 14000 Watt/Volt to Watt/Volt 50.55 Milliampere to Watt/Vol Generator Calculator Wattage Calculator How will you use the generator, primarily? The Watt was named for Scottish inventor James Watt, whose inventions contributed greatly to the industrial revolution, in 1908. The Ampere ( AMPS),. 1 ampere is equal to 1000 milliampere, or 1 watt/volt. Note that rounding errors may occur, so always check the results. Use this page to learn how to convert between milliamperes and watts/volt. Type in your own numbers in the form to convert the units! ›› Quick conversion chart of milliampere to watt/vol 75 Ampere to Volt/ohm 7800 Milliampere to Watt/Volt 4.3 Milliampere to Ampere 26 Milliampere to Watt/Volt 0.0325 Ampere to Milliampere 75 Milliampere to Kiloampere 250 Kiloampere to Milliampere 240 Ampere to Milliampere 80.6 Milliampere to Ampere 75.8 Milliampere to Ampere 60.6 Milliampere to Amper Vel, nå er det vel litt uvanlig å si at en har tappet et batteri eller fylt på vha. lading så og så mange watt timer. Når en kjøper et batteri er det heller ikke vanlig og si at det har en kapasitet på watt timer, men ampere timer. Men det er så absolutt greit og bruke watt og watt timer

Convert Amp hour to Watt hour (Ah to Wh

dBm To Watt Calculator. dBm to watts Conversion Calculator. Enter a value in dBm and click on calculate to convert it to Watts. dBm value. dBm. Calculate. Reset. Result. Watt(s) Convert watts to dBm. dBm To watts Conversion Table. Power (dBm) Power (watt)-3 dBm 0.0005 W -2 dBm 0.0006 Watt er den effekten som benyttes og Amperetimer en energimengden som benyttes (i løpet av en eller annen tidsperiode). Kanskje spørsmålet var feil stilt men slik maanestraale og andre har besvart er riktig ut fra spørsmålet Amperetimer er som det ligger i navnet Ampere x Timer Her kommer ampere inn i bilde. For å måle strømstyrken i ledninger så ser man hvor mye «strøm» som passerer et punkt på ett sekund. Dette kaller vi ampere. Når «strøm» så kommer frem til en lampe, ovn eller lignende, så har den en gitt effekt, det vil si strøm som «overføres» til energi. Dette kalles watt Virker som du har full kontroll på matematikken, men å ta utgangspunkt i 5000 Watt for så å regne ut strømmen blir litt feil. En bedre og mer nøyaktig metode er å ta utfangspunkt i den omske motstanden i komfyren når den er påslått med tre plater på tilsammens 5000W (R= U*U/P) Volte Ampere Watt via to via easy calculations made easy with this add free calculator In future many updates are gonna come which will make it very useful for electrical engineers and graduates

Ohms Law Calculato

Ohms law calculator or ohm's Volt / Amp / Watt / ohm Calculator ;formulas is free and simple application basic online calculator that will caculate voltage in ( volts )resistance in ( ohm's ) current in ( ampers ) and power in ( watts ) from any 2 given values this tool for any electrical engineer and electronic engineer Easily calculate and Great for every electrician or engineer. state and. 63 amp trefas - men hvor mange watt? Selv om nyere belysning stort sett benytter LED, finnes det fortsatt noen PAR-kanner som trekker 1000 watt. Spørsmålet er hvordan en skal kalkulere hva en har å rutte med av kilowatt - slik at det ikke blir mørkt ved første lysskift En enfase 10 amper sikring tåler P=UxI som blir ca 230x10=2300W. En enfase 10 ampere sikring tåler P=UxIx1,73 som blir ca 230x10x1,73=3980W Som overbelastning innen en time skal de klare en faktor på 1,45 før de løses ut og her er det ingen forskjell om de er trege eller kvikke Ampere er SI-enheten for elektrisk strøm og valgt som en av de syv grunnenhetene i SI-systemet. Symbolet for ampere er A. Enheten er oppkalt etter den franske fysikeren André Marie Ampère. I den eldre definisjonen av enheten, som ble fastsatt av CGPM (Generalkonferansen for mål og vekt) i 1948, ble det tatt utgangspunkt i Lorentzkraften som virker mellom to elektriske ledere: En ampere er. Alle elektrische apparaten hebben een vermogen, het wattage. Als je dat deelt door de spanning, het voltage, krijg je de stroomsterkte in Ampère. Zo werkt da..

Kilovolt-ampere Til Watt. Metric omregningskalkulator. 1 Kilovolt-ampere er lik 1 000 Watt 1 Watt er lik 0.001 Kilovolt-ampere Måleenheter: Mak Our online tools will provide quick answers to your calculation and conversion needs. On this page, you can calculate capacity or power output of rechargeable batteries given it's Ah (Ampere hour) rating. The power output value is shown in kilowatt hour (kWh) as well as watt hour (Wh) Watt naar Ampère berekenen Watt / Voltage (230) = Ampère. Voorbeeld berekeningen Ampère naar Watt. 2 Ampère = 460 Watt 4 Ampère = 920 Watt 6 Ampère = 1380 Watt 8 Ampère = 1840 Watt 10 Ampère = 2300 Watt 13 Ampère = 2990 Watt 16 Ampère = 3680 Watt. Voorbeeld berekeningen Watt naar Ampere. 500 Watt = 2,17 Ampère 1000 Watt = 4,35 Ampèr Voltampere Til Watt. Metric omregningskalkulator. CalcProfi Online kalkulator. Språk: Mine kalkulatorer . Legg til i.

Hvor mye strøm kan jeg bruke på de ulike kursene

 1. Voltampere er en enhet som brukes innen fagområdet vekselstrømteknikk for tilsynelatende effekt, det vil si for produktet av effektivverdiene av strøm og spenning. Enheten har samme dimensjon som enheten for effekt (watt). Symbolet for voltampere er VA. Voltampere er en avledet SI-enhet. Den tilsynelatende effekten er vanligvis større enn både den aktive og reaktive effekten
 2. All efforts have been made to ensure the accuracy of all information provided by this calculator. Sea Sonic assumes no liability, expressed or implied, for any issues that might arise from the power supply suggested by the Wattage Calculator
 3. 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं|1 ampere=watt|1 ampere me kitna watts hota hai hindi|ampere kya hai - Duration: 16:26. TBIT 269,691 views 16:2
Tips Dan Triks Archives - www

Konverter Effekt, Kilowatt - Convertworld

Get our all-in-one calculator app to use this kWh-Ah converter offline. Methodology. The formula: Ampere hour = Watt hour / Voltage 1kW = 1000W Refer this link for more information on how to size a battery bank for solar (photovoltaic) panels or other DC power sources. Related Calculators P=UxI. P=watt, U=spenning og I=strøm. I en bil så er U konstant på la oss si 12V og kursen er på 10A, så har man 120W da.. Helt enkelt. En varmepumpe drives av 230V og si 16A, så den trekker 3680W ELEKTRISK effekt. COP faktoren på varmepumper avgjør hvor mange elektriske watt som må til for å lage så så mange varme watt So much of our daily lives runs on electricity, yet most of us don't know the difference between a 60-watt and 75-watt light bulb, or how voltage from the wall socket supplies enough juice to run both a small desk lamp and a powerful microwave 1 Watt = 0.001 Kilowatt: 10 Watt = 0.01 Kilowatt: 2500 Watt = 2.5 Kilowatt: 2 Watt = 0.002 Kilowatt: 20 Watt = 0.02 Kilowatt: 5000 Watt = 5 Kilowatt: 3 Watt = 0.003 Kilowatt: 30 Watt = 0.03 Kilowatt: 10000 Watt = 10 Kilowatt: 4 Watt = 0.004 Kilowatt: 40 Watt = 0.04 Kilowatt: 25000 Watt = 25 Kilowatt: 5 Watt = 0.005 Kilowatt: 50 Watt = 0.05 Kilowatt: 50000 Watt = 50 Kilowatt: 6 Watt = 0.006.

Watts to Amps Electrical Conversion Calculator - Inch

Conversion Volt-ampere to Kilowatt. A volt-ampere (VA) is the unit used for the apparent power in an electrical circuit. Volt-amperes are useful only in the context of alternating current (AC) circuits. This tool converts volt-ampere to kilowatts (va to kw) and vice versa. 1 volt-ampere = 0.001 kilowatts Ampere would be used to measure how fast the water flows through the pipeline. Ampere is often shortened to amp. Volt. Volt measures the voltage, volts represent the electrical potential difference. Volts would be the water pressure difference across the pipe. The greater the pressure the greater the voltage. Watt. Watt measures the. ah watt calculator: joules to amp hours calculator: ah convert to watts: amp hours to watt hours conversion: ah to kwh conversion calculator: calculate ah from watts: watt hour to amp hour conversion: ah to watts converter: watts to amp hours 12v calculator: amp to watt hour conversion: battery ah to watts calculator: converting amp hours to.

Ampere's law states that for any closed loop path, the sum of the length elements times the magnetic field in the direction of the length element is equal to the permeability times the electric current enclosed with in the loop. The magnetic field around the current carrying conductor is perpendicular to the conductor surface and proportional to the magnitude of the electric current flowing. Calculator allows to calculate the dBm from Watt (or mW) and back (Watt or mW from dBm) using the formulas: Example: dBm=43.0103 <-> 20000 mWatt <-> 20 Watt Table: dBm (decibel milliwatts) to Watt value HOW TO USE THIS CALCULATOR. Use the Watts Calculator to determine your power in watts based on your average pace per 500 meters. Alternatively, enter your watts to determine your average pace per 500 meters. Formulas Used. 2.80 is a constant used in both formulas. The formulas used are: watts = 2.80/pace³; pace = ³√(2.80/watts Last, enter the information into the formula or calculator above. KWH = 250/1000*24= 6 KWH. To use this information in a useful way, multiply that number by the cost of electricity in your home per KWH and you know the cost of running that light bulb for 1 day Three Phase AC - kW to amps. For a three-phase AC circuit, if the line to line voltage is known, ampere can be calculated from kW using the following formula. For any three-phase AC circuit, Current, I = 1000 x kW / (√3 x V L x P.F.) Where V L is the RMS value of the applied line voltage and P.F. is the power factor of the load. Therefore, amps can be calculated from AC - kW by dividing.

Amps to Watts Calculator Ampere To Watt Converte

Watt Til Voltampere. Metric omregningskalkulator. CalcProfi Online kalkulator. Språk: Mine kalkulatorer . Legg til i. Watt itself is defined as Ampere X Voltage. So if a 5 Volt battery has 20 Watt Hour rating, and, it draws 2 Amp current, then the Watt delivered by Battery = 10 Watts ( 5 Volts x 2 Ampere). The battery will last 2 hours. The calculator will calculate the battery life if the Watt Hour and the battery voltage is known. Here is the formul Power Calculators for quick electrical generator power consumption, sizing, and unit conversion. Convert kW to kVA, kVA to kW, voltage, kW to HP, and more to assist with generator sizing and electrical specifications required for your genset How to convert milliampere to ampere. 1 milliampere = 0.001 ampere. 1 ampere = 1000 milliampere. Example: convert 75 mA to A: 75 mA = 75000 Med ren og fornybar energi fra sol og vind nyter over 200.000 nordiske hytteeiere den komplette hyttekomfort med utstyr fra Sunwind. Se alle våre produkter her

Hva er forskjellen på volt, watt og ampere

Konverter Effekt, Watt - Convertworld

 1. g
 2. Free Convert watt (W) to volt ampere (V*A) Converter calculator in power units, watt to volt ampere conversion table and from watt to other power unit
 3. The ampere (/ ˈ æ m p ɛər /, US: / ˈ æ m p ɪər /; symbol: A), often shortened to amp, is the base unit of electric current in the International System of Units (SI). It is named after André-Marie Ampère (1775-1836), French mathematician and physicist, considered the father of electromagnetism.. The International System of Units defines the ampere in terms of other base units by.
 4. Jeg skal koble sammen et støpsel, en ledning og en arbeidslampe på 500 watt. På ledningen jeg har, står det: Maks. temp. +90 °C. RXKX 2x1,5 mm². Nå er jeg litt grønn på dette med watt og amper, men jeg regner ikke med at jeg kan kjøre flere 1000 watt med denne ledningen
 5. Hvor mange watt er 16 amper er, kommer helt ann på spenningen. Er det 230V?, 12V som på bil?, 24V som på lastebiler? eller er det 230V eller 400V tre-fase anlegg som i større bygg, industribygg? 16amp x 230V = 3.680 watt. 16amp x 12V = 192 watt. 16amp x 24V = 384 watt. Trefaseanlegg: 16amp x 230V x (roten av 3) = 6.374 watt

Mengonversi watt [W] <—> volt ampere [V·A] • Power

 1. Min faimily medlem har gjort ett lite programvare for bruk meg. Med denne u kan beregne watt, volt, oppdatert eller impedans på høyttaleren eller amplifer makt.U hv å fylle eventuelle to parametre og øvrige to vil beregne. Hope u will like it. Jeg velkommen ur forslag, Kindly være mer spesifikk..
 2. Do you want to know more about Ampere-hour, kilo Watt Hour, Ampere, and kiloWatt, read the post: kW vs kWh, A vs Ah: How are they related to an electric vehicle? Ah to kWh Calculator for electric vehicle batteries#ev#ah #kwh #electricvehicle #electriccar #battery Click To Tweet. Don't forget to share the tools with your friends and follow us on Facebook, LinkedIn, Twitter, and Instagram
 3. Now watt is defined at the product of the Volt ( at the battery) and Ampere ( drawn from the battery). In the previous example, the 20 Ampere Hour 7.2 Volt battery would be rated as 1440 Watt Hour while the 20 Ampere Hour 3.6 Volt battery would be rated at 720 Watt Hour. You can use the battery life calculator to calculate the life of a battery
46+ Skema Las Listrik Dari Trafo 5 Ampere

Hva er forskjellen på ampere, volt og watt? Fjordkraf

 1. Formula is (mAh)*(V)/1000 = (Wh). For example, if you have a 300mAh battery rated at 5V, the power is 300mAh * 5V / 1000 = 1.5Wh
 2. En watt er det samme som 1 Joule per sekund, og en volt er den spenningen som er slik at en strøm på 1 ampere som går gjennom et spenningsfall på 1 volt produserer 1 watt. Ladning måles i coulomb, og dette er definert som ladningen som flyttes når det går en strøm på 1 ampere i ett sekund
 3. Watts, Volts, Amps & Ohms Calculato
 4. Convert Watt to Volt Ampere - Unit Converte
 5. Watt - Wikipedi

Przelicz kilowatt [kW] <—> volt ampere [V·A] • Power

VIGO Digital EPK4590 - 2000 W - mobil elektromos fűtőtest- f

Watts to Amps / Amps to Watts Electrical Conversion Calculato

Volts/Amps/Watts Converter - SuperCircuit

Spletna trgovina Panthera
 • Roots sko nettbutikk.
 • Futurisme billedkunst.
 • Lom kommune postliste.
 • Udo lindenberg cello klavier.
 • Führerscheinstelle aichach telefonnummer.
 • Bild stier.
 • Velo mieten ascona.
 • Tennis ergebnisse kerber.
 • Frankrike dødsrate.
 • Tri tip hjort.
 • Radix horoskop lesen.
 • Www skien kommune no.
 • Refleksjonsloven definisjon.
 • Minifom kjøleskap.
 • Arcgis pro layout.
 • Jonas gahr støre stemte høyre.
 • Treningslogg mal.
 • Boo.
 • Taekwondo höchberg.
 • Zeesen grieche.
 • Natron og syre.
 • Frankrike vm trupp 2006.
 • Aok nordwest westfalen lippe.
 • Travemünde trelleborg.
 • Check 24.
 • Uferfest wasserburg 2017 programm.
 • Igangsetting av fødsel overtid.
 • 360 grad videos schneiden.
 • Lihkku beivvin.
 • Når kommer kindle oasis til norge.
 • Villeroy und boch kristallgläser.
 • Unfall wipperfürth ohl.
 • Punkt zu punkt für erwachsene zum ausdrucken kostenlos.
 • Moringa wirkung erfahrungen.
 • Besondere zahlen.
 • Texas holdem pdf.
 • Dav summit kurse.
 • Wag wohnungen voitsberg.
 • Google khan academy.
 • Hyundai i10 abmessungen.
 • Akvamarin i norge.