Home

Hva er udisponert resultat

Regnskapsåret skal avsluttes ved å disponere årets resultat. Normalt vil dette være den siste bokføringen man gjør i dette årets regnskap. Husk å svare ja til å overføre endringene til nytt regnskapsår etter bokføringen i det gamle året. Vi viser til revisor dersom du er usikker på fremgangsmåte eller er usikker på kontobruk. Du kan også se video her Nederst på rapporten Balanse finner du feltet Udisponert resultat. Det beløpet som står oppført her er ditt eventuelle overskudd/underskudd som må disponeres. Ditt overskudd/underskudd er differansen mellom det som står oppført i feltet Sum Eiendeler og Sum Gjeld og Egenkapital

Udisponert resultat for perioden 568342. Så kommer spørsmålet- over regnsaksarket står det at resultatet skal være disponert og overført egenkapitalen før utskrift og uttak av ANO1. Hvorfor står det at resultatet for perioden er udisponert? Er det noe jeg har glemt å gjøre? Skal eiendeler også overføres konto 2050. Det er dette som gjør at balansen stemmer og summen av alle balansekonti blir kr. 0,00. Kanskje bruker du et regnskapssystem som automatisk overfører «udisponert resultat» i resultatregnskapet til «periodens resultat» i balanseregnskapet. Dette er ingen reell bokføring, og hjelper deg ikke Resultat er en slutning, en løsning, et utfall, en følge eller en virkning. Ordet kan også brukes om en prestasjon, for eksempel en poengsum eller lignende som oppnås i en konkurranse. EBITDA - er et begrep de fleste små virksomheter ikke trenger forholde seg til regnskapsmessig. Dette står for Earnings Before Interests, Taxes, Depreciations and Amortizations. På godt norsk, inntekter før renter, skatt avskrivninger og nedskrivninger Resultat- og effektmål. Hopp til navigering Hopp til søk. Resultatmål (også kalt kun mål) beskriver hva et prosjekt eller tiltak skal oppnå og er knyttet til prosjektets resultater og leveranser. Effektmålene (også kalt formål) beskriver.

Hvordan disponere årsresultat - Uni Micro Kundesente

 1. - Det er veldig mange ting som kan påvises ved urinen avhengig av hvilken plaststrimmel og ulike indikatorer man bruker. En urinprøve kan blant annet påvise graviditet, infeksjon, nyresykdom, eller andre ting, har Petter Brelin, fastlege og leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA), tidligere uttalt til Lommelegen.no
 2. Regnskap er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til aktører som selskaper, konsern, kommuner, stater og organisasjoner.Regnskapet er et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske utviklingen og stillingen til regnskapsobjektet. De to viktigste komponentene i et regnskap er balansen som er et øyeblikksbilde som viser den finansielle stillingen for eksempel pr. 31/12.
 3. Et resultat er noe som oppstår som en følge av handlinger eller hendelser. I denne sammenhengen betyr resultater effekter av bistandstiltak. Dersom et bistandstiltak konsentrerer seg om å bygge ut strømnettet i et gitt land, gjøres det ikke primært for å øke antallet mennesker som har tilgang på elektrisitet
 4. us kostnader kalles resultat. I Norge er det er anbefalt å bruke kontoplanen som kalles SAF-T til å føre regnskap. Den ble lovpålagt fra 2020. Der deles regnskapet inn i åtte kontoklasser (1-8) og flere kontogrupper, for eksempel 30 og 65
 5. Hva er et resultatregnskap? Resultatregnskapet gir oversikt over en virksomhets inntekter og kostnader i et regnskapsår, som viser virksomhetens årsresultat, og er en del av årsregnskapet. Resultatregnskapet viser de totale inntektene og utgiftene i en virksomhet i løpet av et år
 6. us kostnader. Differansen er 'Resultat'. Et resultat kan selvsagt også være negativt. På engelsk heter dette: 'P & L Report', som står for 'Profit and Loss Report'. Balansen viser hva man har igjen av verdier, eiendeler og gjeld til andre på et visst tidspunkt
 7. Debet-Kredit må stemme separat for Resultat og Balanse At saldobalansen går i null er absolutt ingen garanti for at resultatet er disponert riktig. Beste forståelsen for resultatdisponeringen får du om fokuserer på kontiene 1000 - 2999 (BALANSEKONTI) helt isolert. Disse skal gå i NULL

Er spill blitt et problem? www.hjelpelinjen.no 800 800 40 Kjenner du til resultat-manipulering? Tips lotteritilsynet. Stiftelsen Norsk Rikstoto Refstadveien 25, 0589 Oslo Postboks 464 Økern, 0512 Oslo Telefon: (+47) 22 95 61 00. Del på Twitter Del på Facebook Del på Instagram Resultat Hva er resultat? Resultat. Resultatet er forskjellen mellom inntekter og kostnader i bedriftens regnskap, og vil enten være et overskudd eller et underskudd Driftsresultat påplusset finansinntekter og fratrukket finanskostnader og nedskrivninger betegnes ordinært resultat før skattekostnad. Når man videre trekker fra skattekostnaden kommer man fram til ordinært resultat Måltall - Hvilke måltall en velger å fokusere på bør være drevet av hva som er sentralt for selskapet å styre etter og hva som er hensikten med simuleringen. Ved helt enkle simuleringer er gjerne effekten på resultat (før skatt) og likviditet to sentrale måltall for mange bedrifter Utbytte, andel i overskudd som tilfaller medeier i et økonomisk foretak, spesielt aksjonærer i et aksjeselskap. Fra selskapets synspunkt kalles utbytte ofte dividende. Bestemmelser om utbytte finnes i aksjeloven av 13. juni 1997 nr. 44, kapittel 8. Som utbytte kan bare utdeles årsoverskudd for siste regnskapsår, udisponert overskudd fra tidligere år og frie fond etter fradrag av udekket tap

Ordinært resultat er resultatet etter skatt på ordinært resultat. Dette innebærer at de ekstraordinære inntektene og kostnadene, samt skatt på de ekstraordinære postene ikke er med. Grunnen til at dette er viktig er at det forteller om selskapets ordinære tilstand inkludert inntekter fra finansielle plasseringer og kostnadene fra finansielle forpliktelser Det er vårt håp at veilederen er til hjelp for god praksis på området, og at den fremmer løsninger for Hva betyr begrepene udekket og udisponert?..... 44 6.5. Håndtering av udekket og udisponert. Gode mål er viktig for alle involverte i prosjektet og gir en forståelse for hva prosjektet skal gi og levere. Her skiller vi mellom effektmål og resultatmål. Mål er viktige for at alle parter skal ha den samme forståelsen av prosjektet. Målene benyttes blant annet til å fordele ansvar og brukes som grunnlag for videre planlegging DEBET AS. Telefon 90 50 10 80. Stensarmen 16, 3112 Tønsberg. Org. nr 988 987 344 MV

Hvordan foreta disponering av overskudd/underskudd

Hva er forskjellen mellom omsetning og resultat? Omsetningen av en virksomhet er mengden av inntekter den har tjent i en bestemt regnskapsperiode. Overskuddet er det gjenværende beløpet etter fradrag fra omsetningen utgiftene i å tjene det. Bruttofortjeneste er mengden av inntekter opptjent fra sa Hva er et driftsresultat? Driftsresultatet er en virksomhets totale driftsinntekter minus driftskostnader (for eksempel varekostnader og lønnskostnader). Driftsresultatet i resultatregnskapet tar ikke med finansielle og ekstraordinære poster i beregningen, som for eksempel renteinntekter og investeringer

Etter dette så får du et regnskap som alltid balanserer. Disponeringen av udisponert resultat skjer i rapporten, og påvirker ikke selve bokføringen. Dette er etter min mening en bedre løsning enn å drive og bokføre resultatoverføringer hver måned. Hvis denne løsningen er god nok til ditt formål, bør du nok velge denne Hva er resultat per aksje (EPS)? Resultat per aksje (EPS) er en viktig beregning i et selskaps inntjeningstall. Dette beregnes ved å dele det totale overskuddet som genereres i en periode på antallet aksjer selskapet har oppført på aksjemarkedet. EPS brukes for å bestemme verdien knyttet til hver utestående aksje for et selskap

Disponering og overføring av resultat til egenkapitalen

 1. Det er fullstendig bedriftsavhengig og konjunkturavhengig hva som kan regnes som et godt driftsresultat. Man må sammenligne driftsresultat til en bedrift med andre bedrifter i bransjen. Det kan også være slik at et godt driftsresultat det ene året ikke vil være et bra resultat for et annet år
 2. Kontoene som begynner på 1 og 2 i regnskapet viser hva selskapet ditt eier og hva det skylder. Når du sammenligner summen på disse kontoene kalles det balanse. I Norge er det anbefalt at alle bruker de samme kontoinndelingene til å føre regnskap
 3. hvor Ordinært resultat = Resultat før ekstraordinære poster og skatt Dersom du ser på telleren, kan du si at finanskostnadene utgjør godtgjørelsen til fremmedkapitalyterne, mens det ordinære resultatet går til egenkapitalyterne (eierne). Det vurderes normalt som positivt med så høy resultatgrad som mulig. For bedrifter med høy kapitalbinding og/eller høy risiko, vil du normalt.
 4. ste uten særlig mye eiendeler, er resultatregnskapet det viktigste. Har man derimot en del eiendeler er balanseregnskapet vel så viktig å holde styr på, , og spesielt dersom man driver et aksjeselskap. Balanse og resultat i praksis
 5. Investering i aksjer og andeler som er anleggsmidler. Investering i annet foretak i samme konsern. 83 Skattekostnad på ordinært resultat. 84 Ekstraordinær inntekt. 85 Ekstraordinær kostnad. 2099 Udisponert resultat [EN: Retained result] Stikkord: enkeltpersonforetak, selvstendig næringsdrivende, selskap,.

Resultaført skatt som er sammenstilt med regnskapsmessig resultat. Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Skattekostnaden kan i noen tilfeller vær et kreditbeløp, en skatteinntekt. Betalbar skatt (nåværende skatt) Skatt beregnet på grunnlag av årets skattemessige resultat Hva kan en urinprøve fortelle legen? En urinprøve kan gi nyttig informasjon om en rekke forskjellige tilstander. Eksempel på hva som kan påvises er sykdom eller skade i urinveiene og nyrene, hormonell ubalanse i kroppen, diabetes, eller andre mer sjeldne forhold Hva er forskjellen mellom brutto resultat, driftsresultat og nettoinntekt? - 2020 - Talkin go money The Savings and Loan Banking Crisis: George Bush, the CIA, and Organized Crime (September 2020) Hvis vi tar f.eks utgangspunkt i varelager, så er inngående balanse per 1/1 2006 det du har igjen av varelager fra ifjor (det du ikke fikk solgt). Utgående balanse 31/12 2006 er det du sitter igjen med av varer når året er omme. Et annet ord for akkumulere er å samle opp. Så akkumelert resultat betyr oppsamlet resultat

Hva er et resultat - og hvordan måle det? Når vi snakker om resultater av norsk bistand, er det viktig å skille mellom hva vi har gjort, og hva det vi har gjort, faktisk har ført til. Resultater er en beskrivelse av det siste. Norges resultatfokus i bistanden Hva er forholdet mellom omsetning og resultat? Noen ganger folk er forvirret om forholdet mellom omsetning og resultat. Inntekter er hvor mye penger et selskap mottar fra salg og andre kostnader til kundene. Profitt, derimot, er mengden av penger til overs fra en companyâ € ™ s inntekter etter s

Målstyring er ut. Helt siden 1800-tallet har man vært på jakt etter opriften på den beste lederstilen. Man har trodd ledelse var arvelig, tilbudt bonuser og vært oppgaveorientert. I senere år har resultat- og målstyring vært mantra. - Bare se på stillingsannonsene; det er sjelden noen søker etter «en litt grei leder» Fokus på arbeidsoppgaven og evnen til å definere hva som skal til for å nå et resultat er kjerneelementene. For å komme dit må man sette seg tydelige mål, være villig til å jobbe hardt og. De er en del av kvalitetssikringen og må identifiseres og innarbeides i alle prosjektfasene. Måldefinering Et prosjekt er et virkemiddel basisorganisasjonen benytter for å oppnå sine mål. Målstrukturen i PLP omfatter to typer mål: resultatmål og effektmål. Resultatmål Beskriver hva som skal oppnås i den aktuelle prosjektfasen Alt om langrenn. Turrenn, allround, distanse og sprint, samt rulleski. Også løping, sykling, triathlon og orientering

Årsoppgjørsdisposisjon i aksjeselskap - Regnska

 1. Det rette svaret er at det ikke er mulig å si noe om lønnsomheten i prosjektet, men at det går med overskudd eller positivt resultat. La oss anta at dette prosjektet kostet 10 milliarder kroner. Som kapitaleier ville jeg vært ganske misfornøyd med 130 millioner, noe som tilsvarer 1,3 % avkastning og langt under hva det koster å låne penger
 2. Vi fant 41 synonymer for resultat.Se nedenfor hva resultat betyr og hvordan det brukes på norsk. Resultat har flere betydninger, avhengig av sammenhengen. 1 -betraktning, filosofi, framstilling 2 -effekt, gjøre susen 3 -fasit, ja, javel Se alle synonymer nedenfor
 3. s
 4. Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen. Skoleporten - Elevundersøkelsen - Nasjonalt Hopp til hovedinnhol
 5. Du tenker 'hva i all verden skal de med dette?'. Slik åpner den nye boken til Hoff og Lone. Mange vil nok kjenne seg igjen i beskrivelsen. Så hva er egentlig vitsen med medarbeiderundersøkelser? - Før var jeg svært skeptisk selv. Men etter å ha jobbet med medarbeiderundersøkelser i fem år har jeg nå blitt omvendt, sier Hoff
 6. Hva vil det si om jeg f. eks har 40 000,- på disponibelt beløp, og så er saldo på -3000, - Jeg fikk 40 000 nå ikveld og skulle betale regninger på nettbank. etter jeg hadde gjort det, sto det saldo - 3000,- enda jeg hadde over 40 000 i disponibelt beløp. Hjelp en som er fersk i faget.
 7. Hva som er rett og galt i et samfunn, vil derfor variere i ulike kulturer, mente sofistene. Mens sofistene ble regnet som kulturrelativister, tok Sokrates en motsatt posisjon, og hevdet at det finnes noe som er rett og noe som er galt. Dette ble videre underbygd av Sokrates sin elev, Platon

resultat - Store norske leksiko

 1. Meta-analyse • Statistisk metode . for å kombinere resultat fra enkeltstudier •Utføres ofte i forbindelse med . systematisk oversikter › En systematisk oversikt er en litteraturoversikt over hva som finnes om et bestem
 2. Hva må jeg gjøre for å få bedre resultat? For å nå et høyere nivå, må du forbedre språket på mange måter: Du må kunne bruke språket mer fleksibelt og mer presist, i flere (uvante) situasjoner, og om flere emner. På høyere nivåer forstår du talespråk også når det er bakgrunnslyd eller flere som snakker samtidig
 3. Etter forhandlinger LO-NHO, forkastet resultat og streik: Generelt tillegg på 1,50 kroner per time med virkning fra 9. mai 2000. I tillegg for avtaleområder med lønnsnivå på 87 prosent og lavere av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er tillegget kr 2 per time, dvs. totalt kr 3,50 per time
 4. Hva er knekkebrødkuren? Alt du trenger å vite. Del 0. Tweet 0. Pin 0. Knekkebrødkuren er en lavkalori-diett, spesielt utviklet som forberedelse før vektreduserende kirurgi. Kuren har gitt veldig gode resultater og flere norske overvektssentre har begynt å tilby den som en behandling, også for pasienter som ikke ønsker kirurgisk behandling
 5. Når du gjør et søk i Google, kan du få opp flere millioner søkeresultater. Men hva er annonser og hva er et organisk søkeresultat, og hvordan kan du utnytte synergien mellom disse? Et søkeresultat er en lenke (med en tilhørende, kort tekst) til en side som Google velger å vise deg basert på relevansen til ordet eller setningen du søker på. Når du gjør et søk på f.eks...
 6. Lønner det seg å spise før du trener, og hva skal du i så fall spise? Hvor viktig er det egentlig med drikke under treningen? Få gode tips til hva du bør spise og drikke før, under og etter trening her
 7. Når alle parter er enige om resultatet og hele potten er fordelt avsluttes forhandlingene. Arbeidsgiver setter opp en protokoll med resultatet av forhandlingene som signeres av alle parter. Protokollen er offentlig

Hva er en Resultat? En score er et sett med instruksjoner skrevet i musikknotasjon eller andre symboler og gester for å aktivere en person eller ensemble å utføre et stykke musikk. De fleste score bruke et utvalg av konvensjonelle symboler og ord for å formidle tonehøyde,. Likevel: Serie A er den ligaen hvor det er færrest kamper med over 2,5 mål per kamp i Europa (45,3 prosent). I den øverste franske divisjonen ender nesten tjue prosent av kampene 1-0

Hvordan regne ut årsresultat Prosen

Resultat Yamaha MusicCast 20 & 50. Nå har 64 testpiloter i Norden hardtestet Yamahas nye MusicCast 20 eller MusicCast 50. Mange toner er spilt og anmeldelser er skrevet, kikk og se hva rangeringen ble. Tips venne Resultat. Kundeservice. Veldedige formål. Om oss. Om Postkodelotteriet Sjekk om du er blant de heldige vinnerne! Vil du se en veldig stor gevinst? Gå rett inn og sjekk den nyeste Kjempegevinsten på 10 millioner kroner. 500.000 kr. Postkodegevinst 1618 TM Fredrikstad Besøk vinnern Mål- og resultatstyring (MRS) er et grunnleggende prinsipp i statlig styring, som retter oppmerksomheten mot de positive effektene vi ønsker å se for brukere og samfunn. Oppdatert 21. sep. 2020 Her kan du lese hva DFØ og økonomiregelverket legger i mål- og resultatstyring som metode og styringsprinsipp i statlig styring, og hvilke krav som gjelder Hva er p-verdi og hva betyr statistisk signifikant? Du trenger ikke skamme deg hvis du ikke kjenner uttrykkene «statistisk signifikans» og «p-verdi». En god del forskere som bruker dem daglig, har ikke helt kontroll de heller

Sjekk valgresultatet for Norge i stortingsvalget 2017. Erna Solberg blir statsminister, ettersom H, FRP, V og KRF har flertall med 88 av i alt 169 mandater Hva mens med at et resultat er signifikant på 5% nivå? 6. At et resultat er signifikant på 5% nivå vil si at sannsynligheten for utvalgsestimatet gitt at H0 er riktig (sannsynligheten for å begå type I feil) er mindre eller lik 5%. En annen, og no Hva kan forårsake en falsk positiv graviditetstest? Det er ekstremt sjelden at man får et positivt resultat når man ikke er gravid, og du kan lese om falskt positive graviditetstestresultater her. De tre viktigste årsakene til at du kan få et falskt positivt resultat er: Du har nylig vært gravid

Resultat- og effektmål - Wikipedi

Urinprøve - dette kan den fortelle deg - Lommelege

Regnskap - Wikipedi

Resultat. Populærvitenskapelig bok. 2018. hva er AVHENGIGHET. Jørgen Gustav Bramness; Utgiver/serie Utgiver/serie Utgiver Universitetsforlaget. NVI-nivå 1. Finn i kanalregisteret. Om resultatet Om resultatet Populærvitenskapelig bok Publiseringsår: 2018 Antall sider. Hvorfor er det viktig å føre regnskap? Hva består et regnskap av? Kan du føre regnskapet selv Resultat, konklusjon eller lignende skal ikke stå i dette sammendraget. Bruk fulle setninger også her. Sammendrag, resultat, vurdering og eventuell konklusjon. Neste kjerneelement består av flere deler. Disse skal gi mer informasjon omhva som er gjort, hva resultatet er og e Dersom ordinært resultat er høyt og/eller egenkapitalen er lav vil dette gi høy avkastning til eierne relativt sett. Grunnen til at man kan bruke egenkapitalens rentabilitet før skatt som mål er at den gir et bilde av utviklingen uavhengig av ekstraordinære poster og skatteendringer

En idé er derfor å begynne å forstå oppsettet i et mindre selskap, f.eks et lite aksjeselskap. Reglene for aksjeselskap og allmennaksjeselskap er hovedsakelig ganske like. Når du i tillegg vet hva du skal se etter, går jobben mye enklere. Det er få som leser gjennom hele årsrapporten, uten å skumlese enkelte partier Bedriftens variable kostnader er proporsjonale. Hva var bedriftens resultat (overskudd/underskudd) i 2. kvartal 2015? Oppgi svaret i hele kroner og bruk punktum som tusenskiller. Denne type oppgave kommer ofte på eksamen, da den tester deg i ganske mye. Du skal her finne bedriftens resultat Hva er Eurojackpot? Eurojackpot er et spill fra Norsk Tipping hvor førstepremien kan bli svimlende 850 millioner kroner (90 millioner euro). Førstepremiepotten vil være på minimum 70 millioner kroner hver uke. For å delta i spillet må du levere.

Hva er et resultat? - Nora

ved Fakultet for teologi, diakoni og ledelsesfag ved VID vitenskapelige høgskol Hva viser driftsresultatet? Driftsresultatet viser oppnådd resultat som stammer fra driften for en spesifikk periode. Tallene som inngår i driftsresultatet er periodisert for å reflektere det utfallet og innsatsen som er lagt inn i driften for en periode. Et eksempel er en forretning som selger bildekk VALIDITET OG RELIABILITET I KVALITATIV FORSKNING Monica Dalen To attain absolute validity and reliability is an impossible goal for any research model (Le Compte & Goetz, 1982) VALIDITET I hvilken grad resultatene fra en studie er gyldige Intern validitet I hvilken grad resultatene er gyldige for det utvalget og det fenomenet som er undersøkt Ekstern validitet I hvilken grad resultatene. Hva studien innebærer for deg, hva forskerne undersøker, hvordan undersøkelser og oppfølging gjennomføres og hvor lenge de varer, varierer fra studie til studie. I en klinisk studie kan forskerne be om å få bruke opplysninger i pasientjournalen din, undersøke prøver som er tatt i forbindelse med sykehusoppholdet ditt, eller ta prøver av blod, urin og annet biologisk materiale av deg

Resten av denne bloggposten sier litt om hva de to første sidene av protokollen sier. WISC er en av de tre testene i det som regnes som dronningen av intelligenstester (de to andre er WPPSI og WAIS). WISC brukes omfattende av PPT i Norge, og er et verktøy som viser noe om hvordan et barn tenker 1.1 Hva er mål- og resultatstyring?.....9 1.2 Nærmere om mål- og resultatstyring i - Styringsparametere som måler volum (eventuelt kroner) er relevante for alle leddene i resultat-kjeden. Slike parametere brukes av de fleste virksomheter, men gir ofte begrenset informasjon Det er resultater. Det er konkret. Jeg kan fortelle hva det er. At noen skryter av deg, er ikke et resultat. Det er topp at de gjør det, men du kan ikke si at kundene eller studentene dine oppnår resultater og så vise til et sitat der de sier at du er så flink. Det er ikke et resultat Skoleporten er et verktøy for vurdering av kvalitet i grunnopplæringen. Målet med Skoleporten er at skoler, skoleeiere, foresatte, elever og andre interesserte skal få tilgang til relevante og pålitelige nøkkeltall for grunnopplæringen Reelle hensyn er juridiske argumenter som brukes for å komme frem til en best mulig løsning på et rettsspørsmål. Selv om reelle hensyn regnes som en rettskildefaktor, brukes det som en skjønnsmessig vurdering og er sånn sett ikke en kilde man henter argumenter fra.. Reelle hensyn brukes f.eks. når resultatet av tolkningen av en lovtekst (eller andre rettskilder) gir et urimelig.

Hva er resultat? Conta Hjel

- Det var gøy. Det er utrolig stort å debutere på det øverste nivået i Norge. Det er et øyeblikk jeg har drømt om siden jeg var seks-syv år. Jeg har gått gradene på aldersbestemte landslag, så det var godt å fullføre den pyramiden Et placebopreparat er et preparat som ikke inneholder medisinsk virksomme stoffer, men som til forveksling ligner et legemiddel hvis virkning man ønsker å teste. Placebopreparater brukes blant annet til såkalte dobbelte blindforsøk, hvor forsøkspreparat og placebo fordeles til pasientene etter en kode, slik at både pasientene og legene er uvitende om hvem som behandles med hva Nedre grense for normal Mean blodplater volum (MPV) testresultat referent verdier er 7 (FL) -4 (FL). Midlere blodplatevolumet (MPV) er et mål som beskriver den gjennomsnittlige størrelsen på blodplater. lav Midlere blodplatevolum betyr at størrelsen av enere blodplater er mindre enn hva som er normalt. Et lavt nivå av dette er en indikasjon av sykdom så som anem Hva er MR-scanning? MR-scanning (magnetisk resonans scanning) er en nyere diagnostisk teknikk som har vært brukt siden begynnelsen på 80-tallet. Teknikken er basert på anvendelse av magnetfelter og radiobølger. Den som undersøkes er derfor ikke utsatt for røntgenstråler eller andre former for mulig skadelig stråling. Hvordan virker MR. Hva: Dette er en undersøkelse om sammenhengen mellom bedrifters satsing på design og økonomiske resultat. Undersøkelsen er gjennomført av KantarTNS på oppdrag fra DOGA. Tilsvarende undersøkelse har tidligere vært gjennomført i Danmark. Når: Undersøkelsen er gjennomført de to første ukene i September 2017

Hva er et resultatregnskap? - Vism

duktivitet eller økonomisk resultat er mindre viktig enn tidligere. Poenget er at en kom-munes suksess må måles ut fra flere perspektiver. Dessuten - indikatorene gir i seg selv ingen fasit, men kun indikasjoner. Dette er vel kjent fra økonomiske indikatorer, men vil også gjelde for målinger av for eksempel medarbeider- eller. Karrierevalg Dette er hva arbeidsgiverne ser etter Vi dro på Karrieredagen 2014 for å undersøke hva arbeidsgiverne ser etter i en ideell jobbkandidat og hvilken utdanning du bør ha. Studieteknikk Lær deg å tenke kreativt Fem av verdens mest kreative komikere forteller hvilke teknikker som lar dem ha kreativitet som levebrød Finansiering er et løst begrep som kan brukes om mange forskjellige handlinger. Generelt snakker vi om det å skaffe kapital til et foretak, til anlegge eller til drift, eller å gjennomføre et bestemt prosjekt. Disse tingene kan igjen finne sted på forskjellige vis. En vanlig måte er at foretakseieren skyter inn kapitalen, gjennom å overføre Continue Kanskje er det fordi reglene er så strenge at leger og annet helsepersonell ønsker mere 9 til 4 ansettelser i det offentlige fordi tenk om pasienten ikke blir kurert og burde ha fått den og den behandling da vil de kunne bli holdt personlig ansvarlig og i siste hånd bli slått personlig konkurs slik så mange vanlig næringsdrivende blir i dag slik det står så mye om i avisene nå

Du har fått en positiv graviditetstest, men du er i tvil: Kan testen ta feil? De fleste graviditetstester til hjemmebruk er pålitelige. Clearblues tester har for eksempel en nøyaktighet på over 99 % fra dagen du forventer menstruasjonen, og selv om det kan hende at en test som viser et negativt resultat er feil, særlig hvis du tester tidlig, er det ekstremt sjelden at man får et falskt. Det finnes ikke noe fasit på hva som er den mest effektive trening for akkurat deg og det er heller ikke mulig for meg å svare sikkert på hva som gir best resultat uten at jeg vet hva treningen inneholder av øvelser, varighet og så videre Hva er hovedtrinnet og hvor i landet kan vi finne det? Gjengi kort hvordan det ble dannet. Det som utgjør hovedtrinnet er et resultat av klimaforverringen for over 12 000år siden. Innlandsisen la så mye på seg at brefronter gjorde framrykning. Istyngden gjorde sånn at landet var presset ned 150m

Resultat og Balanse Regnska

2017 ble ikke et stort streikeår, men Norsk Sykepleierforbund gjennomførte sin lengste streik noensinne. Da Kreftforeningen meldte seg ut av Virke og inn i Abelia (som er en landsforening i NHO), måtte det fastsettes nye tariffavtaler. Sykepleierforbundet ønsket å videreføre avtalen de hadde. Abelia mente at denne avtalen ikke passet Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk

Årsavslutning/disponering av resultat 2013 - Regnska

Det er mange flere som tester seg for koronaviruset denne uken sammenlignet med de siste ukene Å bygge et godt arbeidsmiljø er det viktigste en leder kan gjøre, ifølge ManPowerGroups siste Work Life-undersøkelse. Selv om generelle råd kan gjelde for ledere for alle aldersgrupper, viser undersøkelser at det er forskjell mellom hva som kjennetegner en god leder hos den yngste generasjonen, og hva de «eldre» generasjonene ser på som viktig Angst kan være uspesifikk («frittflytende») ved at man ikke har en konkret formening om hva man er redd for, og kalles da generalisert angst dersom tilstanden er vedvarende, eller panikklidelse dersom angsten opptrer anfallsvis. Ved fobier er angsten rettet mot bestemte situasjoner eller objekter.. Det finnes en rekke former for angst: Episodisk angst (panikkangst), angst for å gå i.

Resultat Er - Rikstot

Hva er en anstendig mengde watt per kilo kroppsvekt over en times maksimal kjøring? Hva har proffene, og hva er et bra resultat for en turrytter (på rulle)? Hva er FTP? Det som er etterspørres ovenfor er i praksis veldig nært det som kalles Functional Threshold Power (FTP). FTP defineres av forfatterne Allen og Coggan som (1) Først er det viktig å forstå hva din TSH nivået er. TSH, eller skjoldbrusk stimulerende hormon, er et hypofysehormon som gjør nettopp det, det stimulerer skjoldbruskkjertelen. Den skjoldbrusk er en veldig liten, men viktig organ. Hver celle i kroppen vår er avhengig av skjoldbruskkjertelen fordi det styrer vår metabolisme

Hva er avkastning på sysselsatt kapital? Avkastning på sysselsatt kapital, eller ROCE, er en langsiktig lønnsomhetsgrad som måler hvor effektivt et selskap bruker kapitalen sin. Beregningen forteller deg hvilken fortjenesten som genereres av hver dollar (eller annen valutaenhet) som er sysselsatt Omsetning er synonymt med alle inntektene som firma har i løpet av en periode. Dette kan være salgsinntekter, leieinntekter osv. Kort fortalt alt som kunden kjøper og eller leier av deg. Moms regnes ikke som omsetning. Moms er en noe kunde må betale staten, men det er selger som har fått i oppgave å kreve inn dette på vegne av kunde

Hva er egentlig selvrealisering? Abraham Maslows, som plasserte dette på toppen av sin behovspyramide, beskrev det på følgende måte : Hva et menneske kan være , må det være. Dette behovet kan vi kalle selvrealisering. Det refererer til ønsket om selvfullførelse, om at det man potensielt kan være blir realisert som det man er Hva er Tipping? Spillet går ut på å tippe riktig kamputfall (H,U,B) i flest mulig av de tolv kampene som er oppført for den aktuelle spilleomgangen. En spilleomgang er lørdagskupongen, søndagskupongen og en midtukekupong Typiske symptomer er uttalt åndenød ved anstrengelse, tidvis piping i brystet, hoste og oppspytt av slim. Kols er først og fremst et resultat av at luftveiene i mange år er blitt utsatt for irriterende stoffer som tobakksrøyk eller industriforurensning. Det er også påvist en kobling mellom kols og astma Hva er hensikten med budsjettering? Alle bedrifter bør planlegge økonomien sin. Et budsjett gir deg en oversikt over hvilke inntekter og kostnader bedriften din forventer å få i løpet av en periode. Et budsjett kan også omtales som bedriftens planer uttrykt i kroner Ofte på grunn av at det er Solskjærs tidligere lagkamerater som i stor grad setter agendaen for hva som er viktig gjennom sine roller som eksperter på TV, mener Cox. - Ingen evne til å. Dette er svært viktige elementer i en eventuell oppsigelsessak. Forslag til samtaleplan Status på mål- og utviklingsplanen. Hva er gjort så langt? Hva må eventuelt endres? Hva skal videre plan være og hvilke aktiviteter krever det? Leders tilbakemeldinger på foregående periode - medarbeiders kommentare

 • Trene hofter hjemme.
 • Drive gård som as.
 • 230v til 400v trafo.
 • Toledo przewodnik.
 • Frithjof jacobsen gift.
 • Stemningslidelse definisjon.
 • Blodsukker og depresjon.
 • Select klær.
 • Webinnsyn ålesund.
 • Diy workout plan.
 • Smådjursbur inomhus.
 • 12th man trailer.
 • Kapp verde valuta.
 • Dyrke stemor.
 • Fjerne blodflekk fra madrass.
 • Mandal import.
 • Tanzlokal single.
 • Mikroskop gebraucht.
 • Hvem er honnør.
 • Samtalsämnen med tjej.
 • Liturgisk drakt kryssord.
 • Stuart sutcliffe død.
 • Kungafamiljen alexander.
 • Leie kokk bergen.
 • Langt ord.
 • Guten morgen facebook.
 • Mat før og nå.
 • The computer imdb.
 • Gamle renna.
 • Lustige begrüßung whatsapp.
 • Norges bowlingforbund.
 • Horse breeds wikipedia.
 • Varm i ansiktet uten feber.
 • Bundesliga på tv.
 • Mottar ikke alle sms.
 • Mazda mx 5 rf vorführwagen.
 • Kaos kryssord.
 • Kjøp fuglekasse.
 • Pall til soverom.
 • Was ist facebook live.