Home

Høyesterett

Avgjørelser - Norges domstoler Norges Domstole

Også her sier Høyesterett at dommen virker å være riktig slik loven skal bli tolket. Les også: Jensen dømt til 21 års fengsel. Guro Glærum Kleppe er assisterende sjef i Spesialenheten. Hun er også aktor i saken mot Jensen. Hun sier til NTB at de er fornøyd med at Høyesterett har avvist anken Den korrupsjonsdømte tidligere politimannen Eirik Jensen får ikke saken sin behandlet av Høyesterett. Høyesteretts ankeutvalg har besluttet at saken til Eirik Jensen ikke skal behandles på nytt Høyesterett behandlet bare anken over lovanvendelsen og domsgrunnene knyttet til tiltaltes subjektive skyld. Høyesterett har kommet til at lagmannsrettens lovanvendelse var riktig, men at domsgrunnene var mangelfulle. - Retten skulle ha pekt på bevismomenter som underbygger at tiltalte tok et. Høyesterett legger til grunn at paragrafen bare gir innleide vektere slik rett når det skjer i samarbeid med ansatte i transportselskapet som også er til stede. Bussjåføren som sitter og kjører bussen, teller ikke i så måte, mener dommerne. - Lovgiveroppgave Truer med Høyesterett: - Skittent triks President Donald Trump truer med å ta stemmeopptellingen til Høyesterett. Siden sist saken var oppe har han også et ess i ermet, med den nyinnsatte.

Høyesterett behandlet saken i sammenheng med en lignende sak som gjaldt spørsmålet om bruk av mobiltelefon ved stans for rødt lys rammes av bestemmelsen Høgsterett er den øvste domstolen i Noreg. Det er ein allmenn domstol med 19 dommarar og éin justitiarius, Toril Marie Øie, som er domstolen sin øvste leiar. Domstolen held til i Høgsteretts hus på Høgsteretts plass 1 i Oslo, og vert rekna som éi av dei tre statsmaktene i Noreg. Domstolen avgjer årleg noko over 100 saker, og omlag 1000 prosessuelle spørsmål Høyesterett har gitt Industri Energi medhold i søksmålet mot Semco Maritime og NHO om etterbetaling av bonus til to innleide oljearbeidere

Norges Høyesterett - Wikipedi

 1. Klimasøksmålet kan få betydning for mer enn olje- og gassutvinning. - Høyesterett avgjør altså nå om vi får en standard vi kan måle statens handlinger opp mot, sier Marius Gulbranson Nordby
 2. Trump etter dramatisk valgkveld i USA: - Vi skal til Høyesterett - Dette er en svindel mot det amerikanske folk. Dette er pinlig for landet vårt
 3. Høyesterett bestemmer mye, men når det handler om å endre maktforholdet, er det først og fremst én enkelt sak som det kjempes for å endre: Retten til selvbestemt abort
 4. Pennsylvanias høyesterett vurderer en sak der Republikanerne ber om at avgjørelsen om å telle opp poststemmer som ankommer i opp til tre dager etter valget, skal omgjøres. Trump-kampanjen har bedt om å få bli en part i rettsstriden. Josh Shapiro, som er det som tilsvarer en norsk riksadvokat i.
 5. Republikanerne ber høyesterett stoppe stemmetelling i Pennsylvania Ifølge CNBC har Det republikanske partiet i Pennsylvania bedt amerikansk høyesterett om å stoppe den pågående tellingen av.

Høyesterett avviste kravet. Trump og partiet har også gått rettens vei i Michigan. De hevder at partiets folk ikke får følge opptellingen nært nok. Nyhetsbyrået AP var på plass. De fant folk fra begge partier på plass. I staten Wisconsin krever republikanerne ny telling. Trump har ikke anledning til å be høyesterett om å stanse telling SV vil ta jernbanereform til Høyesterett. EUs fjerde jernbanepakke overfører makt direkte til EUs organer. SV mener Stortinget må be Høyesterett vurdere om reformen er i samsvar med Grunnloven Høyesterett har også besluttet at Sabetrasekh ikke skal betale statens sakskostnader for behandlingen i Høyesterett. Hun har tidligere blitt dømt til å betale 100.000 kroner av statens kostnader for behandlingen i lagmannsretten. roya sabetrasekh høyesterett universitetet i oslo nyheter Med et nikk til den smeltende isskulpturen utenfor Høyesterett og temperaturer på 14 grader i november, fortsatte advokat Cathrine Hambro prosedyren på vegne av miljøorganisasjonene ved å beskrive det som smått absurd å ha en grunnlovsparagraf som skal beskytte etterslekten, men som staten ikke anser som en reell rettighetsbestemmelse

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og utgjør den dømmende makt.Høyesterett er tildelt myndighet til å dømme i siste instans, jf. Grunnloven § 88.. Høyesterett består av 20 dommere, hvorav én er høyesterettsjustitiarius.. I den enkelte sak blir retten satt med fem dommere Bare ti prosent av sakene som ankes til Høyesterett taes opp, og bare i spesielle tilfeller behandles sakene i plenum av hele Høyesterett, i gjennomsnitt en gang annenhvert år. At klimasøksmålet nå skal få plenumsbehandling er en klar indikasjon på at saken vurderes som prinsipielt viktig

Dommer fra Høyesterett - Lovdat

Høyesterett delt. I lagmannsretten ble de tiltalte frifunnet for overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring. Med tre mot to stemmer kom Høyesterett under dissens til at bruken av mobiltelefonen i begge tilfellene hadde skjedd «under kjøring» og dermed innebar overtredelser av forbudet Høyesterett: Bot for bruk av mobiltelefon i bil Sto stille - fikk likevel bot Høyesterett har i dag omgjort lagmannsrettens frikjennelse av to «mobilsyndere». ULOVLIG: I dag bestemte Høyesterett at man ikke kan benytte håndholdt mobiltelefon i bilen, selv om man har stoppet for rødt lys eller står stille i kø Trump lovet videre å gå til høyesterett med sitt krav om forkasting av poststemmer, som mange delstater kommer til å bruke flere dager på å telle opp. Seks av de ni dommerne i høyesterett regnes som konservative, og tre av dem er utnevnt av Trump selv. Reaksjonene på talen lot derfor ikke vente på seg

Høyesterett dømte enstemmig Semco til å etterbetale bonus på henholdsvis 195.000 og 225.000 kroner til de to ansatte. Semco og NHO må i tillegg betale saksomkostninger for tre rettsinstanser, til sammen 1,1 millioner kroner Høyesterett kan neppe hindre Biden-seier. Joe Biden stevner mot seier, og Donald Trump kan ikke beordre høyesterett til å stanse opptellingen av stemmer, slik han synes å tro, mener eksperter Høyesterett gir innleide ansatte resultatbonus som om de var fast ansatt. LO har i Høyesterett vunnet frem med en anke om rettighetene til innleide ansatte fra et bemanningsselskap, og tilkjennes fulle sakskostnader fra NHO Høyesterett startet onsdag behandlingen av anken i det såkalte klimasøksmålet. Søksmålet behandles som fjernmøte Høyesterett fant uansett at ansvarsgrunnlaget også for negativ kontraktsinteresse er «tilstrekkelig kvalifisert brudd», og mener at dette er i tråd med Fosen-Linjen II. Ved den nærmere drøftelsen presiserer Høyesterett enkelte viktige forhold som vil ha betydning også for ansvarsgrunnlaget for positiv kontraktsinteresse

Høyesterett forkaster Eirik Jensens anke - NRK Norge

USAs høyesterett er tillagt mer makt enn det Høyesterett i Norge er i nærheten av. Ikke bare skal USAs høyesterett tolke en konstitusjon som er eldre og mer uforandret enn vår grunnlov. Det er også i praksis akseptert at høyesterett er politisert i den forstand at dommernes politiske innstilling har vært et premiss ved utnevnelsen og dermed blitt en merkelapp som den enkelte dommer. Høyesterett: Mobiltitting ved rødt lys er ulovlig Mobilbruk ved rødt lys og i stillestående kø anses å være «under kjøring», konkluderer Høyesterett med tre mot to stemmer De færreste sakene som behandles i Høyesterett, blir tatt opp i plenum der alle 19 høyesterettsdommerne er med. Den 4. november starter behandlinga av søksmålet mot staten om oljeleting i Barentshavet i plenum i Høyesterett Høyesterett opphever dommen etter at en far i lagmannsretten ble dømt til to års fengsel for å ha filleristet sin seks uker gamle sønn

Høyesterett slår fast at enkelte hatefulle ytringer kan straffes med fengsel. Sametinget er glad for at det nå settes klare grenser Da advokat Carl Bore vant den såkalte Schjenken-saken i Høyesterett, var han til sin første prøve for domstolen.. For å få adgang til å være advokat med møterett for Høyesterett, må en. Ifølge NTB, skjerper Høyesterett straffen for tidligere Frp-representant Mazyar Keshvari og dømmer ham til fengsel i elleve måneder for bedrageri. I lagmannsretten ble den tidligere Frp-politikeren dømt til sju måneders fengsel, men påtalemyndigheten anket straffeutmålingen videre til Høyesterett Høyesterett skjerpet straff i sak om hatefulle ytringer - 06.11.2020 Dette er QAnon i Norge - 05.11.2020 Tiltalte hadde uten foranledning i en kø utenfor et gatekjøkken i august i fjor blant annet sagt følgende til en ung gutt av afrikansk opprinnelse: «kom deg tilbake til Afrika der du kommer fra, jævla utlending», opplyser retten

Høyesterett opphever dommen etter at en far i lagmannsretten ble dømt til to års fengsel for å ha filleristet sin seks uker gamle sønn. Faren ble først dømt i Hardanger tingrett, før dommen ble anket til lagmannsretten. Høyesterett behandlet bare anken over lovanvendelsen og domsgrunnene. Høyesterett kan komme til å se saken i et større perspektiv. Vi har innført så mange EØS-direktiver at det ikke er mye igjen av norsk selvråderett. Høyesterett kan komme til å se på hva som var premissene for å inngå EØS-avtalen og hvordan den fungere i praksis Høyesterett: Tiden kan være moden for å lovregulere bruken av bevisprovokasjon. En mann i slutten av femtiårene er dømt til 16 års fengsel for å ha bestilt seksuelle overgrep mot småbarn på internett. Politiets bruk av bevisprovokasjon for å felle mannen er ikke ulovlig, mener Høyesterett Høyesterett tok avstand fra tankegangen om at dette skal sammenlignes med korrupsjonssaker, men hevet ellers nivået noe for grovt bedrageri. Det må vi ta til etterretning, sier Elden til NTB. Siden Høyesterett er den høyeste ankeinstansen i Norge, er det imidlertid ingenting han kan gjøre med dommen

Video: Høyesterett kan neppe hindre Biden-seier - Sunnmørsposte

En mann fra Kristiansand som har vært offer for bankID-svindel, har fått medhold i Høyesterett og slipper unna en milliongjeld. Høyesterettsdommen er historisk ettersom det er første gang at Høyesterett tar opp en sak om erstatningsplikten en bankkunde har ved bankID-svindel, ifølge Dagens Næringsliv.. Dommen i Høyesterett var enstemmig, og slår fast at mannen har «opptrådt noe. For English documents, see this page. Dommen fra Borgarting lagmannsrett ble anket av miljøorganisasjonene til Høyesterett. Ankeutvalget og høyesterettsjustitiarius har vedtatt å ta inn saken i plenum, det vil si at alle tilgjengelige dommere i Høyesterett skal behandle saken Høyesterett har i dag forkastet anken til tidligere doktorstipendiat Roya Sabetrasekh. Dommen i Høyesterett er enstemmig. Høyesterett skulle ta stilling til om UiO hadde overtatt Sabetrasekhs oppfinnelse.Isåfall ville hun hatt krav på godtgjøring fra UiO Den gang ble Høyesterett bedt om å vurdere hvor raskt det nyvalgte Stortinget kunne tre sammen. Bakteppet for initiativet denne gangen er en bekymring hos flere av partiene på Stortinget for at fjerde jernbanepakke kan føre til at Norge overfører myndighet til EU på en grunnlovsstridig måte Høyesterett etterlyser likevel lovregulering av utradisjonelle etterforskningsmetoder. Saken som ble avgjort i Høyesterett i dag, stadfester grensene for menneskehandel, avklarer at bevisprovokasjoner av den typen som skjedde i saken ikke krever særlig hjemmel i lov, gir retningslinjer for reaksjonsfastsettelsen for denne type overgrep, og slår fast at kroppsvisitering i fengsel kan være.

Hvis Høyesterett tar opp en sak, tar de ikke stilling til selve skyldspørsmålet, men ser på lengden på straffen og hvordan loven er brukt i lagmannsretten. Høyesterett kan også bestemme at en sak skal behandles på nytt i lagmannsretten. I tillegg til fagdommerne er det bare partenes advokater som er til stede i Høyesterett Høyesterett har bestemt at Sametinget kan opptre som partshjelper etter å ha behandlet en anke som gjelder tingets rolle i Tysfjord-saken Høyesterett er et politisk organ som spiller en viktig rolle i fordelingen av rettigheter og ressurser i det Norske samfunnet. Våre folkevalgte bør tenke seg godt om når de eventuelt velger å gi fra seg politisk makt og handlingsrom til et ikke-demokratisk organ som Høyesterett, spesielt når det også kan hende at dommerne i Høyesterett tar beslutninger på et politisk grunnlag

Høyesterett konkluderer med at representanten utnyttet at det i den aktuelle perioden heller ikke ble foretatt noen kontroll av om en reise faktisk ble gjennomført. Ved straffutmålingen la Høyesterett vekt på at det var tale om et alvorlig tillitsbrudd begått i rollen som stortingsrepresentant Norges Høyesterett fra Oslo Sentrum, 100035149S1 - Norges Høyesterett Onsdag ble det klart at et flertall på Stortinget vil utløse Grunnlovens paragraf 83 og be Høyesterett om en juridisk betenkning i saken. Det er første gang siden 1945 at en slik prosedyre tas i bruk. Men samferdselsministeren tar saken med knusende ro. - Er det et flertall som ber om det, så. Donald Trump forbereder seg på at Høyesterett kan komme til å avgjøre utfallet av presidentvalget. Derfor er det viktig for Trump å få erstattet plassen til avdøde Ruth Bader Ginsburg for.

Men Høyesterett har nå bestemt at Sametinget kan opptre som partshjelper etter å ha behandlet en anke som gjelder tingets rolle i Tysfjord-saken. Når Sametinget får opptre som partshjelp, som er et juridisk begrep som innebærer at både retten og partene må forholde seg til Sametinget i prosessen Høyesterett må spørre mer! Den muntlige prosedyren står sterkt i Norge. Høyesterett har vært den fremste forkjemperen og har sikret at sakene fortsatt legges frem for domstolene muntlig. Tanken er at kommunikasjon over skranken skal gi mulighet for avklaring og dypere forståelse enn ved skrevne innlegg

Høyesterett med føringer om hvordan norske barnevernsmyndigheter og domstoler skal forholde seg til domstolpraksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol i Strasbourg (EMD). Høyesterett har også etter avgjørelsene i storkammer tatt inn flere barnevernssaker til overprøving. EMD er en internasjonal domstol med oppgave å tolke innholdet i. Høyesterett: Utvalgskretsen var usaklig. Høyesterett fastslår at det i utgangspunktet var saklig av Telenor å begrense kretsen til divisjon og lokasjon, basert på momentene fra tidligere rettspraksis om virksomhetenes størrelse, geografisk spredning, konsekvent praksis mv Høyesterett sa nei til corona-restriksjoner Politiet fjerner kontrollpunkt - Madrid-borgere kan dra til kysten i langhelgen. Terje Aspdahl. Publisert 8. oktober 2020 14:57. MADRID. Nasjonalpolitiet og lokalpolitiet har allerede fjernet kontrollpunkt som var laget for å hindre at folk beveget seg over kommunegrensene i og rundt Madrid Anke er et ordinært rettsmiddel som brukes for å få en sak brakt inn for en høyere rett etter at den er avgjort i en lavere rett. Reglene for anke er forskjellige for sivile saker og straffesaker. Alle straffesaker som fremmes for domstolene, starter i tingretten som avsier dom. Både den som domfelles og påtalemyndigheten kan inngi anke over dommen Høyesterett har dermed gjort det klart at det ikke er noen automatikk i at reise er arbeidstid. Dette er viktig for NHOs medlemsbedrifter, og betyr at det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle

Nytt nederlag i Høyesterett for Birgitte Tengs' fetter. Den sivile dommen i drapssaken mot fetteren til Birgitte Tengs blir stående. Høyesterett forkastet anken hans denne uka I Høyesterett-behandlingen kan Sabetrasekhs tidligere veileder bli en sentral person. Ståle Petter Lyngstadaas fikk i tingretten kritikk for å ha unnlatt å informere UiO, Reseland og Sabetrasekh om en henvendelsen fra det svenske selskapet Ascendia Høyesterett avsa 25. mai 2010 dom HR-2010-902-A om hvorvidt et kommunalt sykehjem kunne skifte bandasjer på sår, utføre kroppsvask og skifte klær og sengetøy mot en sterkt pleietrengende pasients vilje. I første rekke for å hindre at blant annet lukten fra avføring og infiserte sår kom i konflikt med hensynet til et forsvarlig arbeidsmiljø for pleierne Eirik Jensen fikk ikke medhold i sin anke til Høyesterett. Foto: Torkjell Traedal. Høyesterett forkaster Eirik Jensens anke Dommen på 21 års fengsel blir stående. Karianne Grindem Journalist. Publisert tirsdag 10. november 2020 - 14:07 Sist oppdatert tirsdag 10. november 2020 - 14:17

USAs høyesterett - Wikipedi

Transkriberingsprosjektet Høyesterett, offentlighet og ytringsfrihet - de hemmelige voteringsprotokollene er et dokumentasjonstiltak initiert av UiO:Norden-prosjektet Offentlighet og ytringsfrihet i Norden, 1815-1900. Les mer her: Høyesteretts voteringsprotokoller transkribert) Prosjektet dreier seg om transkribering av voteringsprotokollene fra Høyesterettsdommer fra 1815 til 1863, av. Donald Trump truer med å bruke Høyesterett til å stanse opptellingen av poststemmer. Selv med støtte fra fem av ni dommere, så vil det kunne bli vanskelig, spår ekspert Miljørettsekspert Inge Lorange Backer går i en artikkel i Aftenposten ut mot inhabiliseringen av to dommere fra Høyesteretts behandling av klimasøksmålet. Han mener vedtaket kan rokke ved legitimiteten til dommen som retten skal avsi. - «Utnevningene til dommer i Høyesterett skal sikre bredde i innsikt og erfaring. Det er denne bredden som Høyesterett selv bryte

Høyesterett sier nei til anken fra Eirik Jensen - Norge

Høyesterett skriver i sin vurdering at syklistens ulemper ved å måtte sykle en omvei på en gang- og sykkelvei må veies opp mot trafikkavviklingen på stedet. Retten kom til at syklistens valg av å prioritere sin egen sykling i kollektivfeltet fremfor trafikkavviklingen, forstyrret trafikken unødig Høyesterett slår fast at vektere fra private selskaper ikke har hjemmel til å holde fast passasjerer, med mindre det gjøres i samarbeid med ansatte fra transportselskapet. Parat-leder Unn Kristin Olsen sier at dette er et alvorlig tilbakeslag for vekterens sikkerhet Høyesterett har i en nylig avsagt dom slått fast at justeringsavtale må inngås i omsetningsoppgaven for den termin overdragelsen finner sted. I den aktuelle sak var justeringsavtale inngått 1 år og fem måneder etter at infrastrukturtiltak var overført vederlagsfritt til fylkeskommunen. Det hadde ingen betydning for justeringsplikten at fylkeskommunen var eier av deler av grunnen Donald Trump talte til folket og var klar på at han ville at all stemming skal stoppe 3. november skal spørsmålet om lovligheten av oljeutvinningstillatelser regjeringen har gitt, i et område med sårbar natur i Barentshavet, opp i Høyesterett. MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Etter norsk klimalovgivning er.

En kvinne (50) er dømt til 36 dagers fengsel i Høyesterett, som har valgt skjerpe straffen hun ble idømt for hatefulle ytringer. Tiltalte hadde blant annet sagt følgende til en ung gutt av afrikansk opprinnelse: «kom deg tilbake til Afrika der du kommer fra, jævla utlending», i en kø utenfor et gatekjøkken i august i fjor, opplyser retten, ifølge NTB Det kommende klimasøksmålet vil å få store konsekvenser. Man risikerer at Høyesterett hever terskelen for hva som er ødeleggende inngrep i naturen. Andre frykter at vi ser starten på mer «amerikanisert grunnlovs­aktivisme» i landets øverste rettsinstans Høyesterett (formelt Norges Høyesterett) er Norges øverste domstol.Den ble grunnlagt i 1815, i tråd med Grunnloven som ble vedtatt året før. Domstolen ledes av høyesterettsjustitiarius.. Høyesterett holder til i Høyesteretts hus i sentrum av Oslo, ved Regjeringskvartalet, med adresse Høyesteretts plass 1. Bygningen er tegnet av arkitekt Hans Jacob Sparre (1861-1937), og ble tatt i.

En høyesterett er en domstol som dømmer i siste instans i et selvstendig rettssystem, som en stat, delstat eller lignende. Høyesterett i en jurisdiksjon dømmer gjerne primært saker av prinsipiell betydning og på denne måten dannes presendens som lavere domstoler følger - At Høyesterett vil behandle saken i plenum bekrefter hvor viktig og prinsipiell den er. Det var et alvorlig skritt for Nei til EU å gå til søksmål mot staten, men en samla organisasjon står bak. Nå får vi prøvd adgangen til søksmål til topps i rettssystemet. Det er forventet at Høyesterett vil behandle saken i januar 2021 Dette er den tredje dommerutnevnelsen til høyesterett fra Trump. Bønnemarsj for nasjonen samlet tusenvis. Oppfordrer Polen til å respektere LHBT-rettigheter. Venstre sier ja til EU. Trump nominerer Amy Coney Barrett til USAs høyesterett. Venstre vil ikke fastsette abortgrensen til 18 uker

Johs

Høyesterett ga full støtte til Forbrukerrådet i saken om gruppesøksmål på vegne av 180 000 DNB-kunder. DNBs anke var et forsøk på å unngå at disse kundene skal kunne kreve tilbake 690 millioner kroner som de har betalt for mye i fondsgebyrer Forbrukerrådets søksmål mot DNB går i morgen inn i sin siste runde når saken skal opp i Høyesterett Høyesterett mente imidlertid at bonusutbetalingen måtte anses som «lønn», fordi den reelt sett var vederlag for arbeid. I sin begrunnelse viste Høyesterett til hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd om at arbeidstakere skal ansettes fast, et formål Høyesterett mente var en viktig tolkningsfaktor ved forståelsen av lønnsbegrepet i § 14-12 a Amerikanske medier: Trump har valgt Barrett til Høyesterett. USAs president Donald Trump har bestemt seg for at han vil ha Amy Coney Barrett (48) som den nye dommeren i Høyesterett, melder flere amerikanske medier Høyesterett styrker kjøpers posisjon. 09 juni 2020 31. mai 2017 vant HELP-advokat Johan G. Bernander frem i Høyesterett i en prinsipielt viktig sak for alle boligkjøpere med krav mot selger. Her skriver han om dommens betydning for når en mangel er vesentlig

Nyhetsstudio - Høyesterett forkaster Jensen-sake

 1. Høyesterett gir imidlertid kun medhold i at reisen som ble pålagt da politimannen i utgangspunktet hadde arbeidsfri, skal godtgjøres som overtid. Fire av fem dommere mener at de andre reisene som skjedde i tilknytning til planlagte oppdrag, skal godtgjøres med reisetidsbetaling etter andre bestemmelser og avtaler, tross i at de innebar at Thue fraktet våpen og var tilgjengelig for.
 2. nelig ytringsfrihet
 3. Høyesterett skal avklare om universitetet har ervervet Sabetrasekhs oppfinnelse «på annet grunnlag», slik det heter i arbeidstakeroppfinnelsesloven §7. Får Sabetrasekh medhold, vil denne delen av lagmannsrettens dom bli opphevet og spørsmålet om godtgjøring må behandles på nytt i lagmannsretten
 4. Høyesterett 2020-10-28. HR-2020-02081-A. Norges Høyesterett - dom 2020-10-15. HR-2020-01962-U. Norges Høyesteretts ankeutvalg - kjennelse 2020-10-15. HR-2020-01967-A. Norges Høyesterett - dom 2020-10-15. HR-2020-01968-A. Norges Høyesterett - kjennelse 2020-10-09. HR-2020-01929-A. Norges Høyesterett - dom 2020-10-09. HR-2020-01932-U. Norges Høyesteretts ankeutvalg - kjennelse.
 5. Konkurransetilsynet er blitt noe av en pest og en plage for driften av våre største forlag. Nå anker både Cappelen Damm og Gyldendal lagmannsrettens dom i gebyrsaken vedrørende påstått boikott av leveranser til Interpress, inn for Høyesterett

Dommer fra Høyesterett legger premissene for hvordan tilsvarende saker skal behandles for fremtiden, og NAF er glade for at vi har fått muligheten til å påvirke dette. Viktig for alle. Bror Steiner fikk god valuta for sitt NAF-medlemskap da han fikk hjelp av advokatene i NAF - Vi vil nå be Høyesterett utrede hvor mye makt denne pakken flytter til EU. Når det nå er reist en debatt rundt dette, ønsker vi å bruke muligheten i Grunnlovens paragraf 83 til å be Høyesterett om dette, sier transportpolitisk talsmann Bård Hoksrud i Frp Dommen i Høyesterett får konsekvenser for langt mer enn kjøp av bruktbil mellom privatfolk. Alt kjøp og salg av det som kalles løsøre vil omfattes av dette. Det vil si at kjøper du f.eks. en båt og dettidligere er gjort en dårlig utført jobb på den, har du anledning til å klage direkte til den som gjorde arbeidet Svensk høyesterett stopper utvisninger av kriminelle. Voldtektsmenn, narkotikalangere og andre som bedriver grov kriminalitet kan være nokså trygg på at de slipper utvisning fra Sverige, det har svensk høyesterett sikret for dem. Selv ikke flere hundre voldtekter av et jentebarn kvalifiserer til utvisning Høyesterett stilte noen spørsmål til oppklaring, men ingen som direkte gjaldt sakens kjerne. Elden prosederte veldig godt, og jeg heller ikke dårlig, slik at Høyesterett jo var klar over motargumentene da de skrev dom i statens favør

Høyesterett opphever filleristingsdo

Markeringen er dagen før klimasøksmålet starter i Høyesterett og målet er å skape oppmerksomhet om at oljeboring i Arktis er i strid med Grunnloven. Klokka 18.14 tenner vi lys for Grunnloven og alle generasjoners rett til et «miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares», slik det heter i § 112 USAs høyesterett fotografert 30. november, 2018. Sittende fra venstre til høyre: Stephen Breyer, Clarence Thomas, John Roberts, Ruth Bader Ginsburg og Samuel Alito. Stående fra venstre til høyre: Neil Gorsuch, Sonia Sotomayor, Elena Kagan og Brett Kavanaugh. Supreme Court of the United Sta Den som ønsker å føre saker for Høyesterett må oppfylle en rekke vilkår. Når vilkårene er oppfylt må man bestå en prøve som består av to muntlige saker før tillatelse kan innvilges. Nedenfor finner du nærmere informasjon om prosessen

Vekterne tapte billettkontroll-strid i Høyesterett - Rett2

 1. istrasjon og saksbehandling
 2. Apple vant anken fra PCKompaniet i Høyesterett. Innholdet i saken dreier seg om immaterialrett, om ulovlig bruk av en merkevare. Men det er fortsatt mulig å få reparert mobilen sin ved å bruke uoriginale deler, på tross av hva kritikerne sier
 3. Viktig entreprenør-dom i Høyesterett. Publisert 13. mai 2019 av Jørn Søderholm Tagger: entreprenør, Magne Sveen AS, Statens vegvesen, tvist, veibygging Byggherren har ansvaret for sine egne feil i mengdebeskrivelse, og kan ikke uten videre si «du burde forstått» til entreprenøren
 4. SELV HØYESTERETT UNNLOT å undersøke om Nav hadde vært på trygg juridisk grunn da de gikk til anmeldelse for svindel med trygdeytelser. Det går fram av dommen i Høyesterett, som Velferd.no har fått tilgang til. Behandlingen i Høyesterett endte med at straffen ble skjerpet for mannen som var tiltalt
 5. Høyesterett «Det går en linje over Paal Berg, Emil Stang og Terje Wold, ført frem av Gunnar Knudsen og fulgt opp av Nygaardsvold og Gerhardsen», om vi skal tro historikeren Jens Arup Seip. Det stemmer at Emil Stang i 1946 ble utnevnt som justitiarius etter Paal Berg av regjeringen Gerhardsen, etter at den tidligere kommunistleder var blitt høyesterettsdommer i 1936 under Johan Nygaardsvold
 6. Høyesterett sier ikke rett ut at terskelen er lavere, men det fremgår likevel av premissene lest i sammenheng at terskelen vil være lavere. Høyesterett peker ikke overraskende på at spørsmålet om oppsigelsens virkning inngår i den rimelighetsvurdering som må foretas i forbindelse med saklighetsprøvelsen

Truer med Høyesterett: - - Skittent trik

 1. - Høyesterett slår i dommen tydelig fast at det ikke er noen automatikk i at en leges sykmelding innebærer at en ansatt har rett på sykepenger. Det er også viktig å merke seg at Høyesterett legger stor vekt på at det må være tilstrekkelig årsakssammenheng mellom sykdommen på den ene siden og funksjonsnedsettelsen og dermed arbeidsuførheten på den andre
 2. Høyesterett uttaler i sin dom at retten til pensjon vil opptjenes suksessivt, og at kravet på pensjon gradvis vil materialisere seg gjennom opptjeningstiden. Høyesterett viser til at i lys av de vilkår som knytter seg til opptjening av pensjon i Statens pensjonskasse, er det mest nærliggende å se det slik at kravet på alderspensjon først oppstår etter som fordringen får et materielt.
 3. Høyesterett; Mobil; Av Lars Fredriksson Selvik og Olav Sundvor. Publisert: 24. oktober 2020, kl. 09:35 Sist oppdatert: 24. oktober 2020, kl. 09:35. Varebilsjåfør fikk 2000 kroner i bot for å trykke på mobilen mens bilen sto på rødt lys. Til toppen Tips oss; 71 57 00 00; Utgitt av.
 4. Høyesterett har fastslått at en ytring som rammes av paragraf 185, må være «kvalifisert krenkende». Det er imidlertid umulig å si hva slags ytringer dette upresise uttrykket referer til. Bjerkholt viser til «Høyesteretts nyeste dommer på området, hvor Høyesterett nok en gang går opp grensen mellom det straffbare og det som er vernet av ytringsfriheten.
Ruth Bader Ginsburg – Wikipedia

Høyesterett gir rødt lys for absolutt all mobilbruk i bil

 1. Behandlingen i Høyesterett blir den sjette runden i retten for Farida og hennes foreldre. Høyesterett skal vurdere om et vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE) i mai 2018 er gyldig eller ikke, og om det er lovlig å trekke tilbake flyktningstatusen til Farida og moren og samtidig pålegge dem å reise fra Norge
 2. Høyesterett skal behandle sin første sak om det ferske rettsinstituttet fremtidsfullmakt. Fremtidsfullmakt er en frivillig, privatrettslig ordning, som det ble åpnet for i den nye vergemålsloven av 2013, men som til nå har vært en hvit flekk på rettskildekartet
 3. dre alvorlige for arbeidstaker. Det ble uttalt av Høyesterett at innholdet i den nye stillingen sammenlignet med den tidligere er av betydning
 4. Stillingstittel: Utredere Høyesterett (186788), Arbeidsgiver: Norges Høyesterett, Søknadsfrist: Søknadsfristen er gått u
 5. INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1998-12-08 STIKKORD: SAMMENDRAG: Krav om erstatning for ikke å ha fått oppdrag etter en kommunal anbudskonkurranse førte ikke frem. Anbudet avvek fra anbudsgrunnlaget på et så vesentlig punkt at det med rette var avvist. - Hverken NS 3400 pkt. 13.2 om feilskrift eller pkt. 13.3 om retting av uklare anbud kunne få anvendelse
Menneskerettigheter, saksbehandlingstid og straffutmålingErfurt – Wikipedia
 • Fully dressed use case.
 • Kongo regenwald abholzung.
 • Ansiennitet kommune.
 • Fotolia bilder kaufen.
 • Rasen schadensbilder.
 • Hitchhikers don t panic.
 • Bügelperlen vorlagen abc.
 • Eteriske oljer oslo.
 • Fasit hls0001 2016.
 • I feel pretty lyrics.
 • 2. weltkrieg beteiligte länder.
 • Wohnung vermieten steuer beispiel.
 • Sunne sverige.
 • Fit one ingolstadt öffnungszeiten.
 • Proteinrundstykker kalorier.
 • Olympus om d e m1 mark iii.
 • Hvordan ta bra bilder med speilrefleks.
 • Altes landratsamt leipzig halloween.
 • Immobilienmakler freiburg liste.
 • My polacy monachium szukam pracy.
 • Hva er glasgow coma scale.
 • Kjøpe fondant.
 • Trikiner i sverige.
 • Operasjonalisering av teoretiske begreper.
 • Ernestine gmbh blog.
 • Handicap parking.
 • Stand up på latter 27 desember.
 • Malmfuru terrassebord.
 • Agent undercover app.
 • Surfing world championship.
 • Naproxen e mylan 375 mg.
 • Hvordan fikse skjært moped.
 • Muskelstrekk i siden.
 • Lustige sport videos zum totlachen.
 • Effektive kommunikation seminar.
 • Deutsch fibel.
 • Det perfekte liv på sosiale medier.
 • Orange roser.
 • Informasjonssikkerhet definisjon.
 • Stingene har gått opp.
 • Uønskede hendelser på en konsert.