Home

Handlingsplan kriminalitetsforebygging 2013

Handlingsplan for forebygging av kriminalitet 2013-2016

Regjeringen kriminalitetsforebyggende handlingsplan har 35 tiltak for økt trygghet. En klar målsetting er å hjelpe ungdom bort fra en kriminell løpebane Handlingsplan mot hatkriminalitet og voldelig ekstrem - isme i Oslo 2018-2021 bygger på erfaringer, utfordringer og arbeidet med Handlingsplan mot hatkriminalitet i og voldelig ekstremisme i Oslo 2015-2018. Handlingsplanen må også sees i sammenheng med regjeringens Hand-lingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremism Handlingsplan Framtidens byer Kristiansandsregionen 2013-2014 Vedtatt av bystyret 5. juni 2013 velferdsteknologi og kriminalitetsforebygging. Prosjektet skal realiseres som et nytt utbyggingsområde i privat utbyggingsregi. By- og samfunnsenh. 2011-2014 Støtte fra Hus SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt kriminalitet blant unge i Oslo 2019-2021 Selv om antallet unge med flere registrerte lovbrudd øker, betyr ikke det at ungdom generelt blir mer kriminelle

SLT er en samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus- og kriminalitet, som benyttes av om lag 200 norske kommuner. Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging (Kfk) har ansvaret for å følge opp SLT-kommunene Handlingsplan for SLT er i tråd med Handlingsplan for Moss kommune 2018-2021, der det legges vekt på tidlig innsats, inkludering og forebygging av skolefrafall og utenforskap. Nettverksgruppene skal alltid jobbe etter Barnekonvensjonens krav om at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn. Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023 Likestilling, inkludering og mangfold er sentrale og viktige verdier i det norske samfunnet. Samtidig viser undersøkelser at fiendtlighet, fordommer og negative holdninger til muslimer er et reelt og økende problem i Norge

Høsten 2013 ble Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016) hvor målet er å bidra til samvirke om kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet. Ordningen med politiråd ble innført høsten 2006 og det er siden opprettet politiråd i de fleste kommunene i landet 1 Handlingsplan: Rus-og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge i Nesodden kommune, 2013-2016 ( Fokusområder og kjennetegn på måloppnåelse hentet fra vedtatt «Rus-politisk handlingsplan, Nesodden 2012-16») Mål-gruppe Fokusområde Kjennetegn på måloppnåelse Tiltak Ansvarlig (virksomhet - stilling)Nye tiltak 201

Lansering av revidert handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme . 16.06.2020: Handlingsplanen mot radikalisering og voldelig ekstremisme er revidert med nye tiltak. Onsdag 17. juni 2020 presenterte statsminister Erna Solberg og justis- og beredskapsminister Monica Mæland den nye handlingsplanen (2013-2017) — Handlingsplan for forebygging av kriminalitet, Justis- og beredskapsdepartementet (2013-2016) — Handlingsplan mot radikalisering rus- og kriminalitetsforebygging, konkrete bekymringer og/eller episoder i nærmiljøet samt konkrete tiltak som kan settes inn rask Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Sluttrapportering august 2018 . 7 . 2015, gjennom et oppdrag til Kripos. Kampanjen ble lansert i november 2013 og har per i dag rundt 66 400 tilhengere på Facebook. Målgruppen er unge menn i alderen 18-35 år. Målet med kampanjen er å forebygge voldtekter relatert til fest og alkohol/rus

Handlingsplan 2013 - 2016 . 2 På bakgrunn av bystyremelding nr. 2/1999, Bystyremelding nr. 2/2007, Trygg By - kriminalitetsforebygging i Oslo Bydel Østensjø Bydel Østensjø har siden våren 2005 organisert det tverrfaglige og tverretatlige samarbeide Kriminalitetsforebygging handler om: Å sikre gode og stimulerende oppvekstvilkår for barn og unge, og sørge for tidlig hjelp og støtte, Analysere hvor og hvordan problematisk adferd og kriminalitet oppstår Fange opp negative trender i ungdomsmiljøene på et tidlig tidspunkt Sette inn konkrete tiltak rettet mot årsakene til problemet Samordne innsats og ressurser i politiet og kommunen Handlingsplan for arbeidsutvalget 6-16. Kriminalitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kriminalitet i stedet for å reparere. Det handler om å analysere hvor og hvordan problematisk atferd og kriminalitet oppstår, for deretter å sette inn konkret Vedtatt av Bystyret 21.3.2013 Revidert etter bystyrevedtak 24.4.2014. Forord Kommuneplanens arealdel består av plankart, planbeskrivelse og bestemmelser med Barn og unge, kriminalitetsforebygging og folkehelse 6. Barn og unge § 6.1 Ved planlegging og tiltak etter plan- og bygningsloven § 20-1 skal barn og unges behov fo Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021 Plan/strategi | Dato: 19.12.2018 | Kulturdepartementet Færrest mulig skal ha problemer med spill, kunnskap om spill og spilleproblemer skal økes og deles og det er et mål med tidlig identifisering og god behandling av problemspillere

Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2013-2016

 1. alitetsforebygging blant ungdom i Moss. Sammen om rus- og kri
 2. alitetsforebygging handler om å satse systematisk på å unngå kri
 3. Dette dokumentet er forslag til handlingsplan for de første fire årene, 2010 - 2013, med helhetsvurdering mot 2019. Dette er en handlingsplan knyttet til hva som må til for å nå målene i strategien, og ikke i forhold til hvor mye ressurser som er satt av pr i dag. Sykkelstrategiens mål for 10 års perioden er ambisiøse
 4. alitet 2013). Forebygging er en kontinuerlig pågående prosess. Bred tilnær

Rus- og kriminalitetsforebygging. Gå direkte til. Om SLT-modellen. SLT står for samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. Handlingsplan. Via lenken under kan du laste opp handlingsplanen for det rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet i Lyngdal kommune i 2018 Rus- og kriminalitetsforebygging (SLT) SLT arbeidet handler om å samordne rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge i Gjesdal. Barn og unge skal få riktig hjelp til riktig tid, av et hjelpeapparat som samarbeider godt Handlingsplan 2014 - 2017 - 2 - Trygg By - kriminalitetsforebygging i Oslo, byrådssak 1012/2006: Etablering av SLT-modellen og politiets planer. Handlingsprogrammet rulleres årlig. Handlingsprogram 2014-2017 ble tatt til etterretning i Politirådet 19.12.2013. SaLTo-modellens hovedoppgaver er å avdekke utfordringer knyttet. Dette er også i tråd med regjeringens handlingsplan (2014-2017) mot vold i nære relasjoner, hvor alle kommuner oppfordres til å utarbeide kommunale handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og overgrep (tiltak 38), samt anmodning fra Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging til alle SLT-kommuner Sluttrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2018) Statusrapport for handlingsplan mot vold i nære relasjoner (2014-2017) Statusrapport for Handlingsplan mot voldtekt 2014; Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016) Handlingsplanen «Gode krefter» - status desember 201

handlingsplan rus og psykisk helse og handlingsplan for forebygging av vold i nære relasjoner. Begge disse planene skal revideres i 2019. Samtidig som denne handlingsplanen lanseres, sluttføres også handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold - barn og unge Handlingsplaner Retten til å bestemme over eget liv. Handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020). Handlingsplan mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regjeringens handlingsplan utgitt i 2013. Handlingsplan m.. Nasjonal handlingsplan mot kampfiksing i idretten 2013-2015 Kampfiksing er et begrep som benyttes ulikt i ulike sammenhenger. I videste forstand dekker begrepet all form for manipulering av en idretts - konkurranse. I en slik vid forståelse av begrepet kampfiksing inngår også manipulering av resultater basert på idrettslige vurderinger Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring 6 Figur 1 og 2: Oversikt over mest alvorlige skader og forbigående skader fra 2010-20175. Figur 3: Klassifisering av hendelsenes alvorlighetsgrad fra Meldeordningen7.N = 9681, x aksen = antall uønskede hendelser, y aksen = alvorlighetsgra Handlingsplan for fjellrev orgeSverige . Summary The arctic fox is classified as endangered in Sweden and critically endangered in Norway. (2010-2013) increased actions were conducted in the county of Jämtland as well as Nord- and Sør-Trøndelag, specifically focusin

Handlingsplan mot barnefattigdom, 2013-2016

Handlingsplan mot plastforurensning i Oslofjorden 2019-2020 (PDF 1,3MB) Dato: 26.08.201 Foreliggende handlingsplan beskriver aktivitetene innen fagområdet som omhandler implementering og drift av trafikk- og transportdatasystemet i perioden 2013-2018. Forsknings- og utviklingsoppgaver innen fagområdet blir ivaretatt gjennom FOU-prosjekter og etatsprogrammet Smartere vegtrafikk med ITS som har samme varighet som handlingsplanen

Gode krefter - Kriminalitetsforebyggende handlingsplan

Handlingsplan for slåttemark-organisering og status våren 2013 Handlingsplan for slåttemark ble iverksatt i 2009. I 2011 ble slåttemark (inkl. lauveng) og slåt-temyr utvalgte naturtyper etter Lov om naturmangfold. For å bevare naturtypen trengs årlig skjøtsel 2013) 28. oktober 2010. Ijanuar 2013 ba Læringsmiljøutvalget (LMU) en arbeidsgruppe om å utarbeide en revidert handlingsplan. Arbeidsgruppen presenterte et utkast til handlingsplan for LMU i mars. Innspillene er innarbeidet i forslaget til handlingsplan, og et revidert forslag ble godkjent av LMU (vedlegg 1),som vedtok følgende

SLT er Bærum kommune og Oslo politidistrikts samarbeidsmodell for å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn og unge Handlingsplan 2013 - 2016 Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP3) 1 NHP3 2013 - 2016 ISBN 978-82-998086-4-4 NHP-nettverket C/O NFFA post@nffa.no - www.nffa.no 1 Foto: Norsk Gjenvinning FORFATTET AV NHPS SEKRETARIAT KVALITETSSIKRET AV NHP-NETTVERKETS LEDERGRUPPE VED BNL, NFFA, NORSK INDUSTRI OG MEF Direktoratet for naturforvaltning 2013. Handlingsplan mot rynkerose Rosa rugosa. Rapport 1-2013 ISBN (Trykt): 978-82-8284-089-7 ISBN (PDF): 978-82-8284-090-3 ISSN (Trykt): 0801-6119 ISSN (PDF): 1890-761X Layout: Guri Jermstad AS Forside: Rynkerose danner tett kratt som skygger ut undervegetasjonen. Mange steder hindrer den også tilgjengelighet Handlingsplan for lokalgruppen i Hordaland for 2013. Hovedkontor: Tollbugata 22 Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo Telefon: (+47) 994 0240

SaLTo Handlingsplan for å forebygge og redusere gjentatt

 1. mot vold i nære relasjoner. Kommunens handlingsplan «Trygg - Fri fra vold» inneholder 41 ulike tiltak. Denne veilederen er et av tiltakene i handlingsplanen. For å være i stand til å avdekke og håndtere vold i nære relasjoner, er vi avhengige av at de som jobber med mennesker i kommunen har nødvendig kunnskap om hvorda
 2. alomsorg og kri
 3. HMS-handlingsplan 2013-2015 . HMS-handlingsplanen skal bidra til sikre og trygge arbeidsplasser, og til at alle som til enhver tid har arbeid ved UiB blir ivaretatt og ikke utsettes for negative fysiske eller psykiske belastninger som følge av sitt arbeid
 4. Innledning Vitensenteret i Trondheims strategiske plan beskriver visjon, mål og strategi. Den skal brukes som utgangspunkt for videre utvikling av Senteret. Det er forutsatt at ViT hvert år utarbeider handlingsplaner som fastsetter resultatmål og tiltak. Etter avsluttet driftsår skal styret evaluere Vitensenterets måloppnåelse. Den første strategiske planen for ViT (1994-97

SLT - kriminalitetsforebygging

Boligsosial handlingsplan 2013 - 2016 Side 3 av 26 Del I - Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne 1. Innledning 1.1 Grunnlaget for planen i lov og kommunale vedtak I sin forvaltningsrevisjon rettet Riksrevisjonen i 2007 kritikk mot innsatsen overfo Arealdel, bestemmelser og retningslinjer. Kommuneplanen for Frogn er nå delt i to. Kommuneplanens samfunnsdel ble revidert i 2019 (les mer om den her), mens arealdelen fra kommunenplanen 2013-2025 er gjeldende fra side 46 i dokumentet under:. Kommuneplanen 2013-2025 uten kartvedlegg og bestemmelser.pd Kulturminneplan 2013-2025; Kommunedelplan: energi og klima 2017-2030; Kommunedelplan for kunst og kultur 2019-2030. Vedtatt av bystyret 17.10.19.pdf; Temaplaner. Arbeid mot fattigdom i Trondheim 2013-2017 (gjeldende) Fattigdomsplan (forslag til ny plan) Arbeidsgiverpolitisk plattform 2016-2020; Avfall og avfallsreduksjon, med handlingsdel 2007-201 utarbeide en revisjon av handlingsplan for habilitering og rehabilitering 2004-2010. 2 Planen skal blant annet omhandle strategier for helhetlige pasientforløp, med vekt på tidlig intervensjon, poliklinisk behandling og pasientopplæring

Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer

Forebyggingsstrategier - regjeringen

Radikalisering - regjeringen

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Gjerstad kommune 2016-20 Side 5 2.3 Rustjenestens organisering i kommunen Gjerstad kommune er med i kriminalitetsforebygging via SLT ordningen som er en Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. SLT sikrer at d osial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Prosjektgruppas forslag, Levanger 01.04.2011 . Levanger kommune - Boligsosial handlingsplan, prosjektgruppas forslag pr. 01.04.11 2 av 36 Innholdsfortegnelse 1 Fylkeskommunal handlingsplan for trafikktrygging 2018-2021 Vedteken i fylkestinget 5. desember 2017. 3 FORORD 2014 og heile 70 færre enn i 2013 Vi har hatt ein klar positiv trend sidan 1970 her i landet, sjølv . om trafikkmengda er meir enn tredobla Strategier og tiltak for å øke fysisk aktivitet i samfunnet Det finnes en rekke strategidokumenter, handlingsplaner og anbefalinger som sier noe om effekten av fysisk aktivitet og hvilke tiltak som må til for at befolkningen skal øke det fysiske aktivitetsnivået HANDLINGSPLAN 2013 †201

SLT - Samordning av lokale, rus- og

Handlingsplan - Kompetansestyring Nordland fylkeskommune Side 2 Handling Mål 1 Mål 2 Mål 3 Oppstart Ansvar MARKEDSFØRE / BYGGE OMDØMME Visjonsprosjekt Det skal utvikles en felles visjon som skal gjelde alle driftsenhetene og ansatte i fylkeskommunen x 2013 O/P-sjef Utvikle verdie Handlingsplan mot støy i Bergen 2013-2018 bygger på støykartlegging og støyplaner fra Avinor, Bane NOR, Statens vegvesen, Bergen kommune og Bergen og omland havnevesen. Planen gir en kort oversikt over støyregelverket og kommunens støyoppgaver, og omtaler Bergen kommunes egen støypolitikk og hvordan støy påvirker helse, trivsel og læring Arkivkode: Fakultetsstyresak: 33 Saksnr.: 2011/14723 Møte: 20. juni 2013. FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN FOR ØKT REKRUTTERING AV BACHELORSTUDENTER 2013-201 Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020 Fylkestinget har behandlet saken i møte 18.12.2012 sak 85/12 Votering Fylkesutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Fylkestinget vedtar Strategisk handlingsplan for bibliotek i videregående skole i Vest-Agder 2013-2020. 2 Hovedmål: Statens vegvesen skal kunne levere relevante vegtrafikkdata med kjent kvalitet som samfunnet etterspør på vegnettet. Beskrivelse av aktiviteter i handlingsplanen Det skal gjennomføres aktiviteter innen følgende områder: • Registreringspunktstruktur • Etablering og oppgradering av trafikkregistreringspunkt • Trafikkregistreringsutstyr • Kommunikasjon mellom målestasjon.

Handlingsplan mot spilleproblemer 2019-2021 - regjeringen

Boligsosial handlingsplan er etter plan- og bygningsloven ei kommunedelplan. Siden den er ei kommunedelplan, får den både ei politisk og administrativ forankring. Tingvoll kommunes reviderte boligsosiale handlingsplan (2013-206) har som mål å reflektere og inkorporere de nåværende politiske og sosioøkonomiske samfunnstrendene Regionalt bygdeutviklingsprogram for Østfold 2013-2016.» Disse planen er nå en god del år gamle og forutsetningen har endret seg siden Ifølge stortingsmelding 14 (Handlingsplan for naturmangfold, 2016), er dette også en svært aktuelt problemstilling i norske skoger. I meldingen står det at «ca. 6 Handlingsplan for forebygging av kriminalitet (2013-2016) 14.01.2017 | Redaksjonen Denne handlingsplanen vektlegger forebygging av kriminalitet begått av barn og unge

Rus og kriminalitetsforebygging i Moss - SLT - Hovedporta

I 2013 kommer regjeringens nye stortingsmelding om vold i nære relasjoner. Meldingen skal gjøre opp status for hva som er oppnådd og hva som fortsatt gjenstår som politiske utfordringer på dette området. I denne kommentaren gir Wenche Jonassen en oversikt over regjeringens handlingsplaner om vold i nære relasjoner over en 30-års periode og de mange ulike faktorene som kan ha bidratt. HANDLINGSPLAN FOR 2013 - 2015.docx. Hovedkontor: Tollbugata 22 Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo Telefon: (+47) 994 0240 STRATEGI 2025 - HANDLINGSPLAN 2012-2013. I forbindelse med strategi 2025 konkretiseres vedtak som har konsekvenser for 2012 og 2013. Ytterligere tiltak i strategiplan vil rulleres årlig. Vestre Viken HF er i gang med utarbeidelsen av utviklingsplan (virksomhetsmessig og. bygningsmessig) for Vestre Viken sykehusområde

Handlingsplan 2020-2023. Handlingsplan 2018-2021. Handlingsplan 2017-2020. Handlingsplan 2016-2019. Handlingsplan 2015-2016. Handlingsplan 2014-2015. Handlingsplan 2013-2014. Handlingsplan 2012-2013. Handlingsplan 2011-201 3. Handlingsplan 2013 - 2016 3.1. Forslag til Handlingsplan for perioden 2013 - 2016 vedtas. 3.2. Rådmannen får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av det vedtatte årsbudsjettet i Handlingsplanen 4. Årsbudsjett drift 2013 4.1. Forslag til driftsbudsjett vedtas, jf skjema 1A og 1B hvor år 1 er årsbudsjett 2013 Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) - handlingsplan 2013 - 2014 Vedtatt: 8. februar 2013. Hovedfokus 2013-2014: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK Tiltak/mål Ansvarlig Tidspunkt Status/dokumentasjon F. Bygninger 1. Ventilasjon, varme og øvrig inneklima i DN. TA Kontinuerlig Kloakklukt i DN er et vedvarende problem, selv i 2013. 2

Handlingsplanen for perioden 2014-2015 viderefører de store satsingene fra perioden 2012-2013. Videre vil arbeidet nå i større grad også dreies mot utvikling av felles brukertjenester og forenkling av arbeidsprosesser, i tråd med det tiårige utviklingsløpet som tidligere er beskrevet, jf. figur 4 Sametingets handlingsplan for likestilling 2009 - 2013, følges opp gjennom Sametingets årlige budsjetter i perioden. De årlige budsjettene fastsetter hvor mye midler som skal settes av til likestillingstiltak. Ikke alle strategier i handlingsplanen krever økonomiske ressurser Sjøtransportstrategi 2013-2020 Plandokument | Mer informasjon; Bergen - en aktiv fairtradeby. Strategi for etisk og rettferdig handel 2018-2022 Plandokument; Fairtradebyen Bergen. Handlingsplan for etisk og rettferdig handel 2019-2020 Plandokument; Matbyen Bergen 2019-2030. UNESCO Creative City of Gatstronomy Plandokument; Handlingsplan for. Handlingsplan psykisk helse 2013 - 2016.pdf. Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden.

Eigersund kommunestyre har i sak 102/12 vedtatt rusmiddelpolitisk handlingsplan for perioden 2013-2016. Rusmiddelpolitisk handlingsplan er en temaplan og er ikke juridisk bindende for kommunen. Planen er retningsgivende og skal legges til grunn fo Januar 2013 Handlingsplan 2013 - jfr IA - avtalen og kommunens strategiplan 2013-2016 Samarbeidsavtale om IA Status Mål Tiltak Verktøy 1. Nærvær 2011* 2013 2016 Lederavtalen a. Utarbeide mål for nærværsarbeidet og sette resultatmål for nærværet. b. Etablere etterprøvbare aktivitetsmål. 94,1 % Kulturdugnader regi av KS Kvalitetssyste Andre sponsorer for Brøttum IL. Kalendertest. november 2020; M T O T F L S « sept : 1: 2: 3: 4: 5: 6: 7: 8: 9: 10: 11: 12: 1 0 2013 2013 Utarbeide gode meldingsrutiner internt slik at nødvendige og riktige tjenester raskt settes inn når noe er i ferd med å gå galt Se pkt 5 0 2013 2013 Rådmannen må iverksette tiltak for et betre samarbeid mellom NAV og Boligkontoret, og vurdere nye modeller Boligsosial handlingsplan korrigeres i henhold ti

2013 og handlingsplan for 2013 - 2016. Noen ganger må man erkjenne at kommunens ambisjoner ikke kan realiseres på grunn av betingelser som settes av andre. Sarpsborg kommune har ønsket å satse stort på forebyggende tiltak i lys av samhandlingsreformen, fordi det er nødvendig for at samfunnets helsekostnader skal reduseres på lang sikt Handlingsplan 2010-2013 (2019) Post 31 Rassikring - forslag til tiltak på fylkesvegnettet Fylke: Buskerud 13.11.09 GRS Mill 2010-kr statlige midler annen finan

Regjeringens handlingsplan for atomsikkerhet og miljø (atomhandlingsplanen) har som mål å redusere risikoen for alvorlige ulykker og radioaktiv forurensning, Her er en oversikt over søknader som har fått innvilget tilskudd fra og med 2013. Tidligere innsatsområder Handlingsplan 2020. Handlingsplan 2019. Regional næringsplan 2018-2028. Handlingsplan 2018. Handlingsplan for 2017. Handlingsplan for 2016. Regional næringsplan 2015 . Handlingsplan for 2014. Handlingsplan for 2013 . Årsmeldinger. Årsmelding 2019. Årsmelding 2018. Årsmelding 2017. Årsmelding 2016. Årsmelding 2015. Årsmelding 2014. Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 Behovsplan barnehager 2013-2025 Brannsikringsplan (2010) Bredbåndstrategi (2013) Eierskapsmelding (2016) Energi- og klimaplan (2010) Festivalstrategi (2016) Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Veileder (PS 150/16)Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2015-2020 (fullversjon) og Kortversjon av Handlingsplan mot vold i næ.

Regional IKT Strategi og handlingsplan 2011-2013 v3 Gjøvikregione Handlingsplan for HMS 2013 —2015 Foruten universitetets strategi 2011-2015, er andre vedtatte handlingsplaner, HMS-handlingsplan fra forrige periode og annen HMS-dokumentasjon, som HMS-årsrapport og HMS-handlingsplaner fra fakulteter og avdelinger, brukt som i arbeidet med ny handlingsplan

Handlingsplan for perioden 2018-2021 - Virkemidler og tiltak 21 3.1 Trafikantrettede tiltak 22 3.1.1 Tette erfaringsgapet 22 312. Føreroppæl ni rgen 22 3.1.3 Det ble i 2013/2014 utarbeidet en nasjonal strategi for motorsykkel og moped med oppfølgingstiltak Alle ville ha ny handlingsplan. Det var konklusjonen fra de tre møtene Deltasenteret arrangerte i 2013. Det var flere grunner for det felles ønsket om å få på plass en ny handlingsplan. For det første var det stor enighet om at mange fremskritt er gjort i perioden med handlingsplanen Kompetansesentre/miljøer i Nord-Norge. KoRus-Nord - Kompetansesenter Rus, Nord-Norge RVTS Nord - Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, Nord RKBU Nord - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, Nord VIVAT Selvmordsforebygging - Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak SANKS - Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern (SANKS Lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU) - handlingsplan 2013 - 2014 Vedtatt: 8. februar 2013. Hovedfokus 2013-2014: Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelsen ARK Til LAMU-møtet 10. oktober 2014 hadde vi en ny statusgjennomgang - kommentarer tatt inn i siste kolonne. Teknisk avdeling har byttet navn til Eiendomsavdelingen, ergo TA er byttet ut med EA

 • Fixie bike diy.
 • Stian blipp beatbox.
 • Pakkeliste sykkelferie.
 • Lego mindstorms education ev3.
 • اعمال فرجينيا وولف.
 • Indoeuropeisk folk.
 • Konzerthaus berlin programm dezember 2017.
 • Kyststien vollen slemmestad.
 • Oberbayern städte.
 • Grønn jaspis.
 • Tv hechtsheim anmeldung.
 • Spania kjennetegn.
 • Damüls therme.
 • Sportgeschäft gengenbach.
 • Nyår i wien.
 • Spectacle de danse contemporaine connu.
 • Tanzschule hannover linden.
 • Google khan academy.
 • Settefiskanlegg hordaland.
 • Gabbie hanna age.
 • Solseng plast.
 • Berufstätigen wg osnabrück.
 • Sjakkturnering 2017.
 • Adobe photoshop elements v15.
 • Menschliches herz aufbau.
 • Vits for barn.
 • Når bytte bryst amming.
 • The meyerowitz stories.
 • Sepsis vurdering.
 • Avtalslagen ogiltighet.
 • The computer imdb.
 • Agentur für arbeit mühldorf.
 • Tv8 play.
 • Akne gravid.
 • Hva er tankespinn.
 • Geht scheidenpilz von alleine weg.
 • Amalie skram hellemyrsfolket.
 • Harpun.
 • Soppkurv kjøp.
 • Natursenteret.
 • Er ouija brett farlig.