Home

Bærekraftig mat definisjon

Bærekraftig mat Globalt sett står matproduksjon for en større andel av klimagassutslippene enn hele transportsektoren. Mat må vi selvfølgelig ha, men hva vi velger å spise og hvor mye av maten som havner i søpla gjør en stor forskjell Hva er bærekraftig matproduksjon? Det finnes ingen omforent definisjon på hva bærekraftig matproduksjon er, men ifølge FNs mat- og landbruksorganisasjon (FAO) sikrer bærekraftig matproduksjon dagens og fremtidens befolkning tilgang på nok, trygg og næringsrik mat, uten at det går på bekostning av naturen og tjenestene den gir oss versus langreist mat. Bærekraft, slik FN definerer begrepet, er komplekst og inkluderer både miljømessige, sosiale, økonomiske og helsemessige aspekter. I følge FNs mat- og landbruksorganisasjon, FAO, er et bærekraftig kosthold et kosthold som har lav innvirkning på miljøet og som bidrar til mat

Import. Mat som reiser langt gir betydelige mer utslipp. Og det er faktisk slik at selv om vi har mulighet til å kjøpe norske epler, importeres rundt 13,4 millioner epler årlig. Det viser at vi som forbrukere må ha en større bevissthet rundt dette. Skal vi leve bærekraftig, må vi kjøpe norske grønnsaker og frukt når de er tilgjengelige Det er allerede gjort en del fra bransjen for å gjøre produksjonen av materialene mer bærekraftig, men jeg tror livstidsløpet til materialene i et bygg, vil blir viktigere fremover. Både det kortsiktige miljøperspektivet har en verdi, men også den langsiktige: Som del av et helhetlig bygg, Trine Dyrstad Pettersen, teknisk sjef i Byggvareindustriens Forening Bærekraftig utvikling. Men hva betyr det egentlig? Ifølge Brundtlandrapporten av 1987 er definisjonen Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. miljøvennlig mat som i tillegg er bra for kroppen Bærekraftig mat. Fagstoff. Ta hensyn til miljøet! Hva vi velger å spise, er viktig - ikke bare for deg og kroppen din, men også for jorda vår. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale.

Bærekraftig mat - naturvernforbundet

Forskning ligger bak årets Optimeringspris - EMBALLASJEFORSK

Hva betyr bærekraftig matproduksjon i Norge? - MatPra

 1. Hva er bærekraftig befolkingsvekst? Brukbart svar (1) Svar #1 01. desember 2014 av professorsolberg. Å ha en bærekraftig befolkningsvekst handler om å finne en perfekt balanse mellom befolkning, miljø og økonomi. da flere mennesker skaper mer forurensning og krever mer mat
 2. Definisjon: Bærekraft er en slags gyllen regel for livet på jorda.Vi må leve på en måte som gjør at vi får det vi trenger, uten å skade andre mennesker eller naturen. Utvikling = forandring: Når noe utvikler seg, skjer det en forandring.. Bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine.
 3. Definisjon på bærekraftig kosthold - FAO Bærekraftig kosthold defineres av FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO , som et kosthold som har lav påvirkning på miljøet/er miljøvennlig, og som er et kosthold som bidrar til mat- og ernæringssikkerhet og til et sunt liv både for nåværende og framtidige generasjoner
 4. Mat og bærekraft. Bærekraft handler om måten vi bruker ressursene våre på. Ressurser kan være f.eks. penger, vann, mat, oksygen og mye annet. Det er viktig at vi lever på en måte som gjør at alle på jorda i dag har det bra, og at alle som kommer etter oss får det bra. Det kalles bærekraftig utvikling
 5. «Bærekraftig intensivering» er et begrep som er tatt i bruk, og som passer inn under denne tolkingen av bærekraft. Det handler om å ta i bruk nok teknologi og ressurser for å produsere nok mat til verdens befolkning. Kapitalintensive metoder kan inkluderes

Bærekraft (engelsk: sustainability) er et begrep som brukes for å karakterisere økonomiske, sosiale, institusjonelle og miljømessige sider ved menneskelige samfunn.. I denne betydningen stammer begrepet fra Brundtlandrapporten i 1987, der bærekraftig utvikling (sustainable development) defineres som «utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene. Verdenskommisjonen for miljø og utvikling definerte bærekraftig utvikling som en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraftig utvikling er vanskelig å realisere og krevende å måle og evaluere

Hva er et bærekraftig kosthold? - Forskning

Hva er egentlig et bærekraftig materiale? Fremtidens

 1. Mat & dyrking Samhandling, DIY og gjenbruk Grønnere transportløsninger Aktuelt. Idèmyldring med stort engasjement. Det kryr av gode ideer på Nordnes! Mange møtte fram da Bærekraftige liv på Nordnes arrangerte sin første idèmyldring i Krutthuset ved Akvariet for en drøy uke siden. På programmet.
 2. Bærekraftig utvikling. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn
 3. Hensikten er at elevene i 1IFB jobber med og får oversikt over pensum i naturfag. Elevene jobber med samskrivingsdokumenter i grupper på 4-5 før de publiserer resultatet på dette nettstedet
 4. Ny bærekraftig rapport. Helsedirektoratets 12 kostråd har blitt vurdert ut fra FNs definisjon av bærekraft som inkluderer både miljømessige, sosiale, økonomiske og helsemessige aspekter.
 5. g av matjord og overforbruk av ressurser som fosfor. Hvordan skal vi produsere nok mat til en voksende befolkning og samtidig holde oss innenfor planetens tålegrenser

Hva er bærekraft? - Opplysningskontoret for brød og kor

et bærekraftig måltid Opriften på Et bærekraftig måltid Å lage mat etter disse rådene er ikke komplisert, men handler om en helhetlig tilnærming som til sammen gjør at vi kan servere god, bærekraftig mat, uten at det trenger å øke kostnadene. 1. Lag mat fra bunnen av 2. Bruk mer grønnsaker, belgvekster og korn 3. Tenk sesong 4 Hele 40 % av norsk energiforbruk, 1/3 av klimagassutslippet og så mye som 1/3 av alt avfallet i landet genereres i dag av BAE-næringen. Samtidig er digitalisering, bærekraftig og konkurransekraft sentralt for at bransjen skal utvikle seg i dagens internasjonale marked

NDL

Kortreist mat Dette har mange miljøfordeler og nærhet til produksjonsstedet gir større bevissthet i befolkningen om det lokale miljøet. Sentralisering, intensivering og spesialisering av jordbruket fører til produksjon i noen få regioner, dette får miljøkonsekvenser som gjødselsoverskudd, økt bruk av plantevernmidler, sårbar monokultur og utarming av de aktuelle områdene En bærekraftig matproduksjon er for MatPrat en matproduksjon der vi kan produsere mest mulig mat basert på nasjonale ressurser, samtidig som vi ivaretar miljøet, ressursgrunnlaget, det biologiske mangfoldet og god dyrevelferd. Maten som produseres skal gi god, trygg og næringsrik mat til befolkningen nå og i fremtiden Hva er bærekraftig mat? Hva slags mat er miljøvennlig? På nettsidene til Grønn hverdag kan du finne svar på bl.a. dette: http://www.gronnhverdag.no/artikkel. Definisjon: Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet

At matproduksjonen er bærekraftig, betyr at den gir nok mat (matsikkerhet) og god ernæring til alle, både i dag og i et langsiktig perspektiv. Maten skal produseres på en slik måte at den ikke begrenser kommende generasjoners mulighet til også å få nok og sunn mat Hva er FNs definisjon av bærekraftig utvikling? Hvordan kan vi i Norge bidra til en bærekraftig utvikling? gjøre rede for viktige endringer i hvordan mennesker har skaffet seg mat og brukt naturressurser, og vurdere betydningen av dette for mennesker og et bærekraftig samfunn Kjernen i begrepet bærekraft innebærer at forbruket av ressurser ikke overskrider. Studentene skal kunne definere problemstillinger knyttet til bærekraftig. Ta miljøvennlige og bærekraftige valg ved å spise lokal norsk mat fremfor mat. FN`s definisjon på bærekraftig matproduksjon er «en utvikling som

Genmodifisert mat er mat som består av, inneholder eller blir fremstilt ved hjelp av planter, dyr eller bakterier som har fått endret arveegenskapene ved hjelp av moderne teknologi Bærekraftig mat er mat som ikke lager store påkjenninger på naturen. Bærekraftig matforbruk er når vi velger den type mat. (May-Eldri) Bærekraftig forbruk betyr at resursene tåler å bli brukt over lengere tid. Norges fiskeressurser (f. eks) tåler å bli tatt opp flere år av gangen, uten at det ødelegges. Fisken i Norge formerer seg fort Økologisk mat er mat som er produsert uten bruk av plantevernmidler, kunstgjødsel eller mer eller mindre tvilsomme tilsetningsstoffer i produksjonen. Å drive økologisk jordbruk innebærer imidlertid mer enn bare å slutte med sprøytemidler og kunstgjødsel - det er tale om en helt annen tankegang for fremstilling av mat For at Norge skal være et bærekraftig reisemål er det nødvendig å spisse produktet og velge sitt marked. Det innebærer også å velge bort potensielle marked. For eksempel er NHO Reiseliv imot motorisert ferdsel i naturen som catskiing der skikjørere blir fraktet til fjelltopper med tyngre beltekjøring

I november 2017 publiserte Nasjonalt råd for ernæring rapporten «Bærekraftig kosthold - vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv».Norge er ikke det første landet som gjør denne øvelsen; hele fem land har gjort dette for lengst og inkorporert bærekraft i de offisielle kostrådene sine Bærekraftig mat. Bærekraftig mat ja hva er det? Hvorfor bør vi spise lavt i næringskjeden? Antall mennesker på jorda øker og mat trenger alle. Noen matvarer er mer ressurskrevende å produsere enn andre. For at det skal bli nok mat til alle er det viktig å bruke den maten som er minst ressurskrevende å produsere

Bærekraftig utvikling - F

Bærekraftig utvikling. Avskoging har for eksempel vært et problem som har gått igjen i mange av de store sivilisasjonene i verdenshistorien. I Europa førte nedhogginga av skog på 16- og 1700-tallet til en frykt for at tømmermangel skulle bli en trussel mot verdensdelens eksistens Bærekraftig design er utforming av bærekraftige produkter (se økodesign), eller miljøtilpasset drift og utforming av menneskelige inngrep eller bruk, eksempelvis landbruk, vannkraftanlegg eller annen infrastruktur ( nye veier) som tilpasses økologiske forhold (miljødesign). Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Her følger en oversikt over målene bærekraftig måte. Hva er bærekraftig utvikling? Bærekraftig utvikling er utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere mulighetene for kommende generasjoner til å dekke sine behov. Definisjon på bærekraft fra Brundtlandrapporten 'Our Common Future', publisert på vegne av FN av Oxford University Press. Bærekraftig utvikling går ut på å sikre behovene til de som lever i dag uten at det går utover mulighetene for kommende generasjoner til å få sikret sine behov. For å oppnå en bærekraftig utvikling har mange land i verden kommet sammen og blitt enige om flere avtaler

Mat Definisjon

Definisjonen på biodrivstoff er enkel: Samtidig finnes det tilfeller der kombinert dyrking av mat og førstegenerasjons drivstoff stabiliserer økonomien i enkelte områder og har nytte ikke bare for miljøet men også for For at biodrivstoffet skal være avansert må drivstoffet være produsert av bærekraftig råstoff,. Oversettelse for 'bærekraftig' i den norsk-engelske ordboken og mange andre engelske oversettelser - helt gratis

Symo 0 0,0 * r Saaeg i aee Symos i aes a ka ikke oekomme Caegoy o aicae Ogae mage aa o aaiae Ogae mage oeøig aa o ye aaiae a ka ikke oeiggøes o o uicai I det store bildet har transportutslippene lite å si for klimabelastningen fra matvarer. En undersøkelse Framtiden i våre hender gjorde i 2014, viste at kjøttet kan bidra med over 95 prosent av klimagassutslippene fra en typisk norsk søndagsmiddag.. Funnet er i tråd med stort sett alt som er gjort av forskning på sammenhengen mellom mat og klimagassutslipp: Det viktigste du kan bidra.

bærekraftig utvikling - Store norske leksiko

 1. Definisjon: Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Begrepet ble introdusert av FN's verdenskommisjon for miljø og utvikling mat gjennom nettsiden Et bærekraftig måltid
 2. ar om bærekraftig eiendom. Formålet var å fremme viktigheten av bærekraftig eiendom, hva investorer har behov for og hvordan gjøre dette i praksis. Medlem av GRESB. Formuesforvaltning har blitt medlem av organisasjonen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmarking)
 3. Definisjon. Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.; Bærekraftig reiseliv er å skape et reiseliv og en reiselivsnæring som tar vare på behovene til menneskene som er ute og reiser i dag, uten å skade og ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å reise å se.
 4. Definisjon Kapittel 2 Andelslandbruk er et langsiktig samarbeid mellom forbrukere og de som produserer mat- og andre landbruksprodukter. Ansvar, sikrer gode samfunnsløsninger og legger til rette for et bærekraftig landbruk
 5. Akershus fylkeskommune vedtok i 2016 at 25 % av innkjøpene av mat og drikke til kantinene ved sine videregående skoler skulle være økologisk. Oppdraget til Matvalget har vært å bidra til omlegging av fylkets egendrevne kantiner med mål om 25 % økologisk andel, gjennom omlegging til Et bærekraftig måltid
 6. Dette er et undervisningopplegg der elevene får jobbe utforskende omkring temaet bærekraftig utvikling. Undervisningen er strukturert etter 5E-modellens fem faser: engasjere, utforske, forklare, utvide og vurdere. Vurdering er integrert i alle de andre fasene, men kan gjøres eksplisitt underveis
 7. Bærekraftig Design Designere må også vurdere hva som er bærekraftig og fornybart når de designer nye produkter, sier AD og designer Anita Thoresen Hedstrøm hos Involve! Hun har satt sammen 7 punkter for bærekraftig design. Gå nøye gjennom briefen. Puma omdefinerte skoboksen med mange fordeler: 2

Bærekraftig befolkningsvekst - Geografi - Skolediskusjon

Video: Bærekraft for dummies — Bærekraf

Hva er bærekraftig mat og landbruk? Avhengig av hvem du spør, kan det bety litt forskjellige ting. Spørsmålet blir ofte stilt: Hva er bærekraftig mat og landbruk? De fleste ser ut til å være enige om at bærekraftig er en goMen det ser også ut til å bety noe litt annerledes avhengig av hvem du spør Bærekraftig mat er et uttrykk vi hører mye, men en som ikke alltid synes å ha en klar definisjon. For å finne ut mer, snakket vi med Anna Lappe, forfatter og bærekraftig matforesøker, som er kjent for sin evne til å oversette komplekse problemer til forståelig og overbevisende informasjon

Lag mat fra bunnen av. Når vi lager mat fra bunnen av blir de enkelte råvarenes kvalitet viktigere. Vi kan lage bedre og mer næringsrik mat. Legger man sitt eget arbeid til gode råvarer blir også maten viktigere, både for den som lager den og den som får maten servert Dette gir mat direkte til mennesker. De plantene som ikke kan fordøyes av mennesker, blir mat for folk gjennom å foredles i en drøvtyggermage. En spredt produksjon er mer bærekraftig og robust mot smitte, sjukdom og klimapåvirkninger, enn en sentralisert og industrialisert produksjon

Hva er bærekraftig jordbruk? oktober 9, 2020 av Margie. Sikkerheten til mat som selges over hele verden blir stadig mer ineffektiv. Politikken som er foreslått og institusjonene som regulerer denne typen produksjon er ikke god nok til å sikre kvaliteten på maten befolkningen bruker. Definisjon av e-handel Bærekraftig klima og miljø. Den økte ressursbruken fra en voksende og stadig rikere befolkning påvirker klima og miljø. Vi bruker flere ressurser, men jorda har begrensede ressurser. Eksempelvis vil økt jordbruksproduksjon ofte tære på urørt natur og artsmangfoldet Derfor er det mye vi kan gjøre med kostholdet for å leve mer miljøvennlig og bærekraftig. Matsvinn. En enkel ting som du kan gjøre, er å kaste mindre mat. På verdensbasis kastes en tredjedel av maten som produseres! Mye mat kastes i butikkene og under produksjon, men forbrukerne har også sin del av skylden

Hvordan går det med den europeiske bioøkonomien? | NILU

Gjensidige legger 50 millioner på bordet over 5 år for å hjelpe norske bønder til å produsere mer bærekraftig mat. Nylig inngikk Gjensidige og Norges Bondelag en ny samarbeidsavtale. Som en del av avtalen skal Gjensidige legge 10 millioner kroner i året inn i et bærekraftfond som skal komme norske bønder og landbruksnæring til gode Definisjon: bærekraftig utvikling Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov . I denne definisjonen er det lagt særlig vekt på de fattiges behov for å få oppfylt sine grunnleggende rettigheter og skape mulighet for et bedre liv sammenheng og gi mer presise definisjoner Bærekraftig havbruk, i henhold til denne definisjonen, streber mot å bruke plantebasert fôr oppdretts bruke bærekraftige metoder. Det unngår fiskemel feeds eller feeder basert på fiskeoljer fra overbeskattet fiskerier som resulterer i et netto tap i fiskeprotein; heller ikke bruke den yngel fanget i naturen Vi vil gjøre det lettere for deg å velge bærekraftig og klimasmart også på middagstallerkenen. Derfor innfører vi Klodemerket - et klimamerke for mat. Halvparten av nordmenn ønsker å spise mer klimavennlig, men bare 1 av 10 synes det er lett å vite hvilken klimapåvirkning de enkelte matvarene har ( Norstat april 2019 )

I Mowi er vi stolte av å produsere mat som er sunn for mennesker og bra for lokalsamfunn og miljø. Det er ikke lett å lede den blå revolusjonen, men Mowi sine styrker som kontroll over verdikjeden, global tilstedeværelse og fokus på en stadig mer bærekraftig produksjon vil ha en positiv effekt på verden. Ivan Vindheim, konsernsje I EU er tekstiler det fjerde mest miljøbelastende forbruksområdet etter bolig, transport og mat. For å nå et mer bærekraftig forbruk av klær må vi få en mer miljøvennlig klesproduksjon med krav til kvalitet og design for lang levetid og et livssyklusperspektiv MÅTEN VI PRODUSERER MAT PÅ - og hvilken mat vi velger å spise - har store konsekvenser både for helsen vår og for planetens framtid. Med denne vissheten lagt til grunn har EAT foundation samlet 37 forskere for å definere rammene for et kosthold som er bærekraftig og sunt - både for enkeltmennesker og for planeten, når vi i 2050 kan ha nådd 10 milliarder mennesker Brundtlandkommisjonens definisjon av begrepet bærekraftig utvikling fra 1987. Vi i Insula ønsker å ta vår del av ansvaret, og bidra til å løse de store helse- og bærekraftsutfordringene verden står overfor, gjennom å utvikle og tilby sunnere mat og bruke mindre av planetens ressurser

Bærekraftig kosthold: Mer plantekost og mindre kjøt

 1. Norsk mat. Lokalmat. Landbruk. Merkeordninger Lokalmat . Lokalmatdatabasen lokalmat.no gir inspirasjon til hva som kan løfte menyen eller butikken din. Dette er den største oversikten over lokalmat og drikke i Norge. Se Markedstjenester for å se hvilke rådgivningstjenester og kurs Matmerk tilbyr deg som lokalmatprodusent
 2. nasjonale handlingsplaner for en bærekraftig utvikling. En stor del av utviklinglandenes befolkning får i dag ikke dekket sine grunnleggende behov for mat, helsetjenester, bolig og utdanning. Samtidig har folk i den rike delen av verden et inntektsnivå og forbruk av produkter som lang
 3. Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens konsumbehov, uten å hindre kommende generasjoner i å tilfredsstille deres behov. Dette innebærer å føre en politikk som legger til rette for fornybare løsninger, begrenser offentlig og privat forbruk, og utnytter naturressursene på en forsvarlig og bærekraftig måte
 4. Bærekraftig mat. Ellingsen er medlem av ressursgruppen for fagskoletilbudet. I 2009 vant han NM i kokkekunst og han har vært på kokkelandslaget
 5. Bærekraftig mat Hva vi velger å spise, er viktig - ikke bare for deg og kroppen din, men også. Bærekraftig matproduksjon er klima- og miljøvennlig. Landbruket globalt har vært. Home. Bærekraftig matproduksjon definisjon. Bærekraftig matproduksjon er klima- og miljøvennlig

Mat og bærekraft - Nasjonalforeningen for folkehelse

Dette vurderer jeg som en bred definisjon av et omfattende tema. Fra en synsvinkel kan det ses som en bakdel for denne undersøkelsen å bruke begrepet bærekraftig utvikling. Jeg kunne begrenset meg til å undersøke hvordan barnehagen arbeider miljøvennlig i form av kildesortering, strømsparing, miljømerkede innkjøp og økologisk mat Definisjon av matt i Online Dictionary. Betydningen av matt. Norsk oversettelse av matt. Oversettelser av matt. matt synonymer, matt antonymer. Informasjon om matt i gratis engelsk online ordbok og leksikon. adjektiv 1. uten energi, kraftløs være matt etter en løpetur 2. om farge med svak intensitet, blass matt blå Kernerman English Multilingual Dictionary ©..

Merket for bærekraftig reisemål. Innovasjon Norge tilbyr Merket for Bærekraftig reisemål som verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Prosessen eies og drives av lokalt eller regionalt reisemåls- eller destinasjonselskap Overgangen fra energiproduksjon basert på fossilt brensel, med store utslipp av drivhusgasser, til ren energi er en av de største utfordringene vi har i dag. Vår forskning på bærekraftig energi dekker karbonfangst, transport og lagring (CCS), fornybar energi, energilagring, hydrogen og brenselceller. Målet med forskningen er å gjøre CCS og teknologier for fornybar energi pålitelige og.

Bærekraftig Utvikling - Eller

Definisjonen av bærekraftig utvikling. Der blir naturressursene utnyttet direket ved å produsere mat og andre varer vi trenger. Under 3% av norges yrkesaktive befolkning er knyttet til primærnæringene. Det er veldig lite, men de er veldig viktige for samfunnet og når det kommer til matproduksjon En bærekraftig reindriftsnæring betyr en næring som er både økologisk, økonomisk og kulturelt levedyktig. Foto: T. Gustavsen/Markesdutvalget for reinkjøt Hva er egentlig vitsen med økologisk mat i I et bredere perspektiv har det der standarder og definisjoner tilpasses industrielle. Spis økologisk Et bærekraftig matsystem sikrer at miljø, samt sosiale og økonomiske forhold ivaretas i alle ledd fra såkorn til forbruker, samtidig som produksjonen ikke går på bekostning av nåværende og fremtidige generasjoner.. Koronapandemien gir oss en unik mulighet til å build back greener. For å lykkes må verden klare å etablere matsystemer som ivaretar kravet om å produsere nok mat.

Hjem / - Plast er bærekraftig når den brukes på riktig måte Vi utfordret Peter Sundt til å fortelle hvordan plast kan bli bærekraftig i hans foredrag på Emballasjedagene. Først på julefrokost 15. desember fikk vi svaret «Kjøp bærekraftig» er et prosjekt der forskere og anskaffelsesavdelingen i Direktoratet for økonomistyring DFØ, sammen med UiO og OsloMet, skal hjelpe offentlige organisasjoner å kjøpe mat og cateringtjenester på mer bærekraftige måter. Kommunenes sentralorganisasjon KS vil også involvere seg i prosjektet. Prosjektet ledes av Kristin Reichborn-Kjennerud, forsker II ved. Definisjon av porteføljen. miljø og bioressurser er en fusjon av de respektive delporteføljene Mat og bioressurser og Naturmangfold og milj Det er store synergier å hente på samarbeid, med havbrukssektoren og andre sektorer, innenfor bærekraftig sirkulærøkonomi, bioøkonomi og bioproduksjon Gjennom gavetildelinger, investeringer og eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA bidrar stiftelsen til å fremme og stille krav til bærekraftig utvikling i samfunnet og næringslivet. Vår investeringsportefølje skal forvaltes med evighetens perspektiv. Hovedmålet med porteføljen er å kunne gi en forutsigbar avkastning for å kunne dele ut midler til samfunnsnyttige formål. Definisjon. Et reiselivsprodukt Med et stadig økende press på verdens naturarvressurser og økt internasjonalt fokus på bærekraftig turisme, er transport, overnatting, mat, guiding, utstyr etc. I dette temaet skal vi se nærmere på hvordan man bruker et reiselivslivsprodukt,.

Bærekraft - Wikipedi

 1. Bærekraftig samfunnsutvikling vil være en viktig ramme for prioriteringsdiskusjoner lokalt og nasjonalt. Samtidig kan dette gi legitimitet til og understøtte folkehelsearbeidets betydning knyttet til synergier mellom en bærekraftig samfunnsutvikling og folkehelsepolitikk
 2. bærekraftig mobilitet, men det ser ikke ut til å være en klar sammenheng mellom grad av målt effektivitet av tiltak og villighet/mulighet til å implementere disse. Det er godt dokumentert i litteraturen at det eksisterer ulike typer barrierer mot mer bærekraftig mobilitet, men de
 3. I Norge kaster vi årlig 355.000 tonn mat som kunne vært spist. Det tilsvarer et verditap på ca 18 milliarder kr. Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet
 4. FN: - Vi må endre verdens matproduksjon Ifølge en ny rapport fra FNs klimapanel er vi nødt til å bruke landjorda mer bærekraftig, dersom klimamålene skal nås
- Forskning ligger bak årets Optimeringspris

4.1 Opprinnelig definisjon av begrepet bærekraftig utvikling.. 15 4.2 FAOs definisjon av bærekraftbegrepet.. 16 4.3 Føre-var-prinsippet. Definisjonen av bærekraftig utvikling er ifølge FN: «Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov» (WCED 1987). Begrepet ble allment kjent og satt på den internasjonale politiske agendaen i 1987 i forbindelse med arbeidet til Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, også kalt Brundtland-kommisjonen Bærekraftig produksjon og forbruk. Vår velferd er basert på stadig økende produksjon og forbruk. Utviklingen tar ikke hensyn til at det er våre felles ressurser og vårt felles miljø vi forbruker, dels i et tempo som ikke kan fortsette Ansvarlig forbruk og produksjon er FNs bærekraftsmål nr. 12. Bærekraftig produksjon innebærer å minske ressursbruk, miljøødeleggelse og klimagassutslipp når en lager en vare. I dag forbruker vi mer enn hva som er miljømessig bærekraftig Bærekraftig utvikling Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bære-kraftige samfunn

Definisjoner.no presenterer definisjoner på det meste man trenger å vite. Her finner du definisjoner på de mest populære begrepene som kultur, etikk, integrering, samfunn og mye mer Debio er garantisten for at varer merket med våre godkjenningsmerker er produsert på en økologisk og bærekraftig måte Merket for Bærekraftig reisemål er et verktøy for reisemål som ønsker å jobbe langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering, ansvarlig styring og verdiskaping. Merkeordningen består av en standard som skal besvares og dokumenteres, og en arbeidsprosess med tilhørende hjelpemidler inkludert en database for registrering og dokumentasjon

600Utrydde sultUnikt samarbeid for blå-grønn vekst i Nordland og Trøndelag
 • Hema landal najaar 2017.
 • Noratel transformer.
 • Hvordan fotografere interiør.
 • Texte zum nachdenken liebe.
 • Access to english vg1 pdf.
 • Ciabatta kalorier.
 • Vortefri pris.
 • Predikativ tysk.
 • Hvor lenge varer mageknip.
 • Kurpfälzer wollfest 2018.
 • Jack russell terrier erziehung stubenrein.
 • Citing three authors apa.
 • Naturforvaltning jobb.
 • Www pension leissner sylt de.
 • Paraply bryllup.
 • How could we be friends.
 • Industriell stil kjøkken.
 • Offline radio iphone.
 • Bleke svampebob.
 • Å fylle 40 år.
 • Sykkel 14 tommer.
 • Arcteryx tromsø.
 • How to mix drinks.
 • Kinderheim dr bensch borkum.
 • Magic ice bar oslo pris.
 • Storchennest im schönborner hof.
 • Europas dypeste innsjø.
 • My cousin rachel.
 • De schorre speeltuin.
 • Gewinnspiele kärnten 2018.
 • Opplysningskontoret for brød og korn.
 • Tesla model 3 norge.
 • Aldara creme rezeptfrei.
 • Was essen fleischfressende pflanzen.
 • Sandwichmaker 4 toasts.
 • Haus kaufen eisenach immopool.
 • Amalie skram hellemyrsfolket.
 • Ballhaus coesfeld.
 • Youtube kelly family paddy.
 • اعمال فرجينيا وولف.
 • Nrf toolbox app.