Home

Diskrimineringsloven

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion mv. (diskrimineringsloven) Likestillings- og diskrimineringsloven. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt: Det omfatter likeverd, like muligheter og like rettigheter, det forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging Diskriminering på arbeidsplassen er regulert i flere forskjellige lover. De viktigste bestemmelsene finner du i arbeidsmiljøloven kapittel 13 og likestillings- og diskrimineringsloven.. Usaklig forskjellsbehandling er forbudt hvis det dreier seg om forskjellsbehandling begrunnet i Ved diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk gjelder diskrimineringsloven om seksuell orientering. Kapittel 13. Vern mot diskriminering (§§ 13-1 - 13-10) Skrevet av Advokat Eivind Arntse

Likstillings- og diskrimineringslova har forbod mot diskriminering som gjeld forskjellsbehandling på grunn av: kjønn. graviditet. permisjon ved fødsel eller adopsjon. omsorgsoppgåver. etnisitet (mellom anna nasjonalt opphav, hudfarge og språk) religion. livssyn. nedsatt funksjonsevne Detaljene i vernet mot slik forskjellsbehandling finnes i likestillings- og diskrimineringsloven. Loven forbyr direkte diskriminering , når personer som ellers er like behandles forskjellig. Den forbyr også indirekte diskriminering , der tilsynelatende nøytrale regler eller handlinger fører til at noen grupper rammes særlig hardt i praksis Please enable JavaScript to continue using this application Informasjonskapsel (cookie) er en liten tekstfil som lastes ned og lagres på din datamaskin når du åpner en nettside. LDO bruker informasjonskapsler i drift og presentasjon av innholdet fra vår hjemmeside Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som trer i kraft ved nyttår. Endringene skal styrke likestillingsarbeidet i private og offentlige virksomheter. Målet er å forebygge diskriminering og unngå konflikter

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet

Forbud mot diskriminering . Diskriminering er det samme som usaklig forskjellsbehandling. Ved utleie er det forbudt med usaklig forskjellsbehandling av en leier på grunn av etnisitet, nasjonale opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, homofile orientering, kjønn, religion eller livssyn Likestillings- og diskrimineringsloven inneholder konkrete regler om hvordan arbeidsgivere aktivt må arbeide for å motvirke diskriminering og sikre reell likestilling. 1. januar i år ble reglene om arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt betydelig styrket. Formålet med lovendringen var å tydeliggjøre, og til en viss grad utvide regelverket, samt å legge til rette for mer. Loven trådte i kraft 1. januar 2018 og erstattet diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell orientering og likestillingsloven. Likestilling og ikke-diskrimineringslovgivningen skal hindre diskriminering også på det boligsosiale området

Anti-diskrimineringsloven; Høringsuttalelse til forslag om felles lov mot diskriminering; Betinget støtte til forslag til ny felles diskrimineringslov; Høringsuttalelse til forslag om forskrift til § 11 i Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven; Innspill fra Stopp Diskrimineringen til høring 28.4.2008 om Ot.prp. nr. 44 (2007-2008 Diskrimineringsloven sier at direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt. En godt kvalifisert søker kan ikke utelates fordi han eller hun behersker det norske språket dårligere enn andre når dette ikke er av vesentlig betydning for å kunne utføre jobben Rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne er beskyttet i flere lover. L ikestillings- og diskrimineringsloven gir gruppen et helhetlig vern mot diskriminering, og er et viktig virkemiddel for å sikre inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser i samfunnet

Regelverket som skal hindre diskriminering ved ansettelser og andre forhold i arbeidslivet finner du på fem ulike steder: I arbeidsmiljøloven, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskrimineringsloven om seksuell orientering og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven - regjeringen

 1. eringsloven Ombudet tok stilling til om det var grunn til å tro at klager var blitt diskri
 2. eringsloven skal fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter, og hindre diskri
 3. eringsloven, straffeloven §§ 185 og 186. Utvikling 2019-2020 Endringer i diskri

Diskrimineringsloven § 24 første ledd, bokstav a knytter seg til vedkommende som mener seg diskriminert. Sett hen til avhandlingens tema vil denne gjen-nomgående bli kalt klager eller arbeidssøker. § 24 første ledd, bokstav b angir subjektet med den ansvarlige Stortinget har vedtatt ny likestillings- og diskrimineringslov. Loven innebærer at de fire gjeldende likestillings- og diskrimineringslovene fra 2013 (diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) erstattes av én ny, samlet lov. En samlet lov vil gi et mer enhetlig vern for alle. Den nye likestillings- og diskrimineringsloven ble vedtatt i fjor sommer (2017) og trådte i kraft 1. januar 2018. Loven erstatter de fire tidligere lovene innen diskriminering og likestilling - Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Likestillings- og diskrimineringsloven m/forskrifter

Stopp diskrimineringen tilbyr kurs og foredrag om CRPD og Likestillings- og diskrimineringsloven. Bestill kurs her. Nyttige linker. Diskrimineringsnemnda. Likestillings- og diskrimineringsombudet. Uloba Independent Living Norge. Freedom Express. Facebook; Twitter Diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven erstattes av en felles lov. Loven er i hovedsak en videreføring av gjeldende rett, men det foreslås enkelte endringer. Her kommenteres kort enkelte av endringene. Lovvedtak. Innst. 389 L (2016-2017 Likestillings og diskrimineringsloven trådte i kraft 1. januar 2018. Denne erstatter de fire lovene fra 2013; diskrimineringsloven om seksuell orientering, likestillings og diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings og tilgjengeligjetsloven. Lovendringen vil være ett av temaene på årets Arbeidsrettskonferanse

Kort presentasjon av selskapet og virksomheten Foreløpig

likestillings- og diskrimineringsloven - Store norske leksiko

I Likestillings- og diskrimineringsloven finner du også paragrafer for å hindre etnisk diskriminering, diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og diskriminering på grunnlag av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (for eksempel homofile eller transseksuelle). Likestilling i arbeidslivet er lønnsom Formål. Likestillingsloven skulle fremme likestilling mellom kjønnene og bedre kvinners stilling i samfunnet. Den skulle sikre at kvinner og menn gis like muligheter til utdanning, arbeid og faglig utvikling. Formålet med loven var at de to kjønn skulle få like muligheter i samfunnsliv, hjem og arbeid, men det var uttrykkelig sagt at loven «tar særlig sikte på å bedre kvinnens. I tillegg er det et særskilt vern mot seksuell trakassering og trakassering på grunn av kjønn, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 jfr. § 6 første ledd. Det er arbeidsgivers plikt å forebygge dette Ved diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk gjelder diskrimineringsloven om seksuell orientering. >> Gå til kommentar § 13-2.Hva kapitlet omfatter. Av: Advokat Eivind Arntsen Publisert:17/03/2015 Sist endret på: 21/03/2015 Bestemmelsene.

Den 1. januar 2018 trådte ny Lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) i kraft. Den nye loven innebærer at fire likestillings- og diskrimineringslover erstattes av en samlet lov. I tillegg er det fremdeles enkelte bestemmelser om forbud mot diskriminering m.m. i arbeidsmiljøloven. Ny lovgivning viderefører at det på arbeidslivets område. Likestillings- og diskrimineringsloven har til formål å fremme likestilling og hindre diskriminering i alle deler av samfunnet. Likestilling skal forstås bredt og er ment å omfatte likeverd, like muligheter og like rettigheter. Det forutsetter tilgjengel Den nye likestillings- og diskrimineringsloven erstatter fire tidligere lover: - diskrimineringsloven om seksuell orientering - likestillingsloven - diskrimineringsloven om etnisitet - diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Følgende diskrimineringsgrunnlag får nå samme beskyttelse etter loven: · kjønn · graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon · omsorgsoppgaver · etnisitet.

Dette er diskriminering i arbeidslivet - NH

§ 13-1. Forbud mot diskriminering - Arbeidsmiljølove

 1. eringsloven Jeg omtalte likestillings- og diskri
 2. eringsloven står det at arbeidsgivere ikke bare skal jobbe for å hindre diskri
 3. eringsloven, mener Likestillingsombude
 4. eringsloven om seksuell orientering, lov 21 juni 2013 nr. 58 om forbud mot diskri
 5. eringsloven. - Det er overhodet ikke uforenelig å ha den jobben og ha hijab
 6. eringsloven er

'I og med at (arbeidsgiver) hverken kan dokumentere at de har drøftet spørsmålet om tilrettelegging med den ansatte eller iverksatt tilretteleggingstiltak for ham, er det for ombudet åpenbart at (arbeidsgiver) her ikke har oppfylt sin tilretteleggingsplikt etter diskrimineringsloven § 12 Praksisen kan være i strid med diskrimineringsloven, mener Likestillingsombudet. NTB. 31. mai 2020 12:54 - Oppdatert 31. mai 2020 12:54. Del (3) 3 Sende Del på Twitter Del på E-post Kopier lenke Kopiert å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven; å styrke aktivitets- og redegjørelsesplikten. Et lavterskeltilbud. Lovendringene legger til rette for å få prøvd saken sin for Diskrimineringsnemda som et alternativ til domstolsbehandling Stortinget har vedtatt endringer i likestillings- og diskrimineringsloven som forsterker og konkretiserer arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt. Endringene trer i kraft 1. januar 2020

Likestilling og diskrimineringsloven : lov om likestilling og forbud mot diskriminering : gjeldende fra 01.01.2018 ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer (Heftet) av forfatter Øystein Stette. Pedagogikk. Pris kr 171 (spar kr 24) Industri Energi er et fagforbund for ansatte innen olje-, gass- og landindustri. Vi har 3000 tillitsvalgte og 56 000 medlemmer Avhandlingen handler om diskrimineringsloven § 24 i tvister om forbigåelser ved ansettelser på grunn av arbeidssøkers etnisitet. Hovedformålet med avhandlingen er todelt. Det gis først en fortolkning av diskrimineringsloven § 24 i lys av eksisterende rettskilder, dvs. gjeldende rett. Deretter flyttes fokuset til den fungerende retten Likestillings- og diskrimineringsombudet konkluderte etter hvert med at den videregående skole hadde handlet i strid med diskrimineringsloven, og som følge av dette tok advokat Dunsby ut et erstatningssøksmål mot skolen. Saken ble løst i et rettsforlik med 205 000,- i oppreisningserstatning til mannen Kjøp 'Likestilling og diskrimineringsloven ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer, lov om likestilling og forbud mot diskriminering, gjeldende fra 01.01.2018' av Norge fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978828372057

- Dette er i strid med likestillings- og diskrimineringsloven, sier Bjurstrøm. Saken ble behandlet i mai 2020 og nå er avgjørelsen klar. Diskrimineringsnemnda slår fast at fengslet bryter loven FN-sambandet / Om-FN / Avtaler / Menneskerettigheter / FNs verdenserklæring om menneskerettigheter Sist oppdatert: 17.06.2019 Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter og diskrimineringsloven om seksuell orientering 9 58. Lovene etablerer vern mot å bli diskriminert på en rekke grunnlag, slik som kjønn, etnisitet, religion, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Kjøp Diskrimineringsloven om seksuell orientering fra Bokklubber Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer I samarbeid med Likestillings og diskrimineringsombudet (LDO) arrangerer YS og forbundene kurs om den nye diskrimineringsloven. Alle kursene varer fra kl. 11.00 til 15.00 og arrangeres i følgende byer: Tromsø 19. februar: Clarion Hotel The Edge, Kaigata 6, Tromsø Bergen 22. februar: Grand Hotel Terminus, Zander Kaaesgate 6, Berge Hvor mange har egentlig kjent til utviklingen av og innholdet i denne nye Likestillings- og diskrimineringsloven som ble vedtatt i juni i år og trer i kraft fra Nyttår?. Undertegnede var selv ikke oppmerksom på lovens hverken eksistens eller innhold, før jeg så videobloggen samt innlegget 'Likestillings- og diskrimineringsloven må stanses' på Resett.no, fra Lilith Keogh for ca en.

Logg inn. Cart. 0 Handlekur Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 38 at arbeidsgiver skal dekke det økonomiske tapet vårt medlem har som følge av dette. For det første ville du vært sikret full lønn under foreldrepermisjonen uten begrensingen i 6G (grunnbeløpet i Folketrygden) inntil engasjementets utløp Oppgave. Fra 1. januar 2006 trådte den såkalte diskrimineringsloven i kraft. Denne loven finnes på Lovdata.. 1. Bruk en søkemotor og finn loven. Les raskt gjennom den. 2. Hva er formålet med loven Kjøp Diskrimineringsloven om etnisitet fra Bokklubber Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer

Høring om EUs Webtilgjengelighetsdirektiv avsluttet - FunkaHøgskolen i Buskerud og Vestfold diskriminerte iransk student

Vern mot diskriminering - Arbeidstilsyne

eHåndboken for Oslo universitetssykehu Likestilling og diskrimineringsloven : lov om likestilling og forbud mot diskriminering : gjeldende fra 01.01.2018 ; Diskrimineringsombudsloven : lov om Likestillings- og diskrimineringsombudet og Diskrimineringsnemnda : gjeldende fra 01.01.2018 : med forarbeider og kommentarer (Heftet) av forfatter Øystein Stette. Pris kr 171 (spar kr 24)

diskriminering - Store norske leksiko

Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven. Fagartikkel. Fra 1. januar 2020 er det nå en plikt at alle arbeidsgivere, uten begrensninger knyttet til størrelse, skal arbeide for å forebygge og å hindre diskriminering på alle diskrimineringsgrunnlagene Endringer i arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven . Den 1. januar 2020 ble det innført en rekke endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling. Samtidig ble arbeidsgivers aktivitetsplikt i likestillings- og diskrimineringslovens regler styrket. Endring i varslingsreglen

Diskrimineringsnemnd

Endringer i likestillings- og diskrimineringsloven. Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitets- og redegjørelsesplikten i lovens § 26 er vedtatt at skal skjerpes. Styrkingen innebærer blant annet at aktivitetsplikten tydeliggjøres og konkretiseres,. Diskrimineringsloven. Facebook Tweet Skriv ut I innstillingen til ny Finnmarkslov blir sjøsamene oversett til fordel for reindriftssamene.I innstillingen til ny Finnmarkslov blir sjøsamene oversett til fordel for reindriftssamene.. Diskrimineringsloven åpner for at dersom det er saklig grunnlag for å nekte en kunde en tjeneste så kan ikke loven anvendes. Enhver form for personlig pleie utenfor helsesystemet gir kunden mange ulike valgmuligheter og kan lett gå til en annen tilbyder om en person nekter å gi en tjeneste Nøkkelord: diskrimineringsloven. Boikottaksjoner mot Israel. Diskrimineringsnemnda krever svar fra festival som utestengte israelere. Conrad Myrland-27. mai 2019. Nå ruller endelig saken mot Feminine Tripper videre. Boikottaksjoner mot Israel

LDO - Startsid

Likestillings- og diskrimineringsloven om universell utforming Fant du det du lette etter? Ja Nei Takk for tilbakemeldingen. Send Søk etter innhold. Søk. starte og drive bedrift hjelp og kontakt Digitaliseringsdirektoratet,. Hvis en arbeidstaker har mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelse, må arbeidsgiveren opplyse om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelse av lønn for den eller de som arbeidstakeren sammenligner seg med. Det følger av likestillings- og diskrimineringsloven § 32. Den som mottar disse opplysningene har taushetsplikt Kjøp Diskrimineringsloven fra Bokklubber Diskrimineringsloven - med endringer, sist ved lov av 21. juni 2013 nr. 85. Med historiske noter

Nytt i likestillings- og diskrimineringsloven

Lov om likestilling mellom kjønnene (korttittel likestillingsloven) var en norsk lov som ble vedtatt 9. juni 1978 og som trådte i kraft den 15. mars 1979.Loven ble sist revidert den 21. juni 2013 i en sammenheng med en bredere revidering for å skape større harmonisering mellom alle de fire diskriminerings- og likestillingslovene. Likestillingsloven ble 1. januar 2018 erstattet av. Diskrimineringsloven gjelder for diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Arbeidsgiveren kan ikke innhente opplysninger om hvordan søkerne stiller seg til politiske, religiøse eller kulturelle spørsmål eller om de er medlemmer av lønnstakerorganisasjoner Det er viktig at alt av krefter som ønsker fortsatt ytringsfrihet i dette landet kommer sammen og protesterer mot den nye likestillings- og diskrimineringsloven som skal tre i kraft 1. januar 2018. Loven lyder slik: 1 Formål Lovens formål er å fremme likestilling og hindre diskriminerin I prop. 63 L (2018-2019) foreslås en styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten i likestillings- og diskrimineringsloven, og enkelte tilknytte endringer i andre lover, bl.a. regnskapsloven. Videre foreslås det å etablere et lavterskeltilbud for håndheving av forbudet mot seksuell trakassering i likestillings- og diskrimineringsloven. Les hele saken her Siste fra diskrimineringsloven Trenger vi noen religionslov? Høyesterett har avvist anken fra frisøren i hijabsaken. Kristen skole fikk medhold etter jobb-protest. Stålsett støtter vedtaket. Kjemper for samvittigheten i lagmannsretten. Viktig seier for kristne skoler

NRK fikk medhold i «korsnekt»-saken – NRK Kultur og

Lov om likestilling og diskriminering - NH

Kjøp Diskrimineringsloven om etnisitet fra Bokklubber Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer Search for: MENY. Tilbud. Back; Krisehjelp og rådgivning; Mødre som veileder

Stor entusiasme om sosial bærekraft – se presentasjonene

Rettsdata. Gyldendal leverer kvalitetsikrede rettskildeverktøy for jurister og revisorer, med oppdaterte lover, forskrifter, dommer og en rekke andre rettskilder.Med Rettsdata får du også lovkommentarer fra Norsk Lovkommentar, praktiske dokumentmaler og relevant faglitteratur - alt samlet på et sted. Studenter med Feide får gratis tilgang til Rettsdata Diskrimineringsloven. Oppgave . 1. Gjengi hovedinnholdet av de fem første paragrafene i diskrimineringsloven. 2. Drøft utsagnet: Med den nye loven får vi et effektivt virkemiddel mot den diskrimineringen vi vet at finnes i samfunnet i dag. Nettressurser Diskrimineringsloven Utrolig imponerende - gratulerer! Husk meg Anbefales ikke for PC/nettbrett/mobil ol. som brukes av mang Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholde Familien vant budrunden, men fikk ikke kjøpe huset. Nå er det avgjort at de ble diskriminert

 • Axl rose verlobt.
 • The sting rollebesetning.
 • Aceton keton.
 • Single kostenlos.
 • Wandern andernach namedy.
 • Nmbu presentation.
 • Kryssning från miami till bahamas.
 • Bakke bru.
 • Språkkurs italiensk gratis.
 • Wohnung in waldstadt.
 • Entropy definition.
 • Adverbial english.
 • Duomax gipsplugg.
 • Best epub reader.
 • Georgia usa population.
 • Akvariebutikken.
 • Nikon fuglekikkert.
 • Clueso cello.
 • Klp seniorlån.
 • Lastsikringskurs trondheim.
 • Polar wheels.
 • Parkeringskælder frederiksberg.
 • Wallaby wikipedia englisch.
 • Handy andy.
 • Alice cooper age.
 • Restaurant rostock.
 • Excel statistikk.
 • Ettpartiregjering.
 • Hans orsolics.
 • Leie ski hafjell.
 • Havfiske trondheim.
 • Www wanderclub 1951 chemnitz de.
 • Jerry lee lewis youtube great balls of fire.
 • Vm skøyter bislett 1981.
 • Fototapet barnerom.
 • Hoster opp grønt slim om morgenen.
 • Theater nienburg veranstaltungen.
 • Magic ice bar oslo pris.
 • Zeesen grieche.
 • St stefan im lavanttal volksschule.
 • Greske vaser.