Home

Tjenestedesign difi

Difi skal øke statlige virksomheters innovasjonsevne ved å forvalte en stimuleringsordning som vi har kalt «Innovasjonssatsingen - med brukeren i sentrum». Kjøp av tjenestedesign- hvordan gjør vi det Tjenestedesign handler om å utvikle tjenester som oppleves som nyttige, brukervennlige, attraktive og effektive. Brukeren av tjenesten er eksperten på hvordan tjenesten oppleves, dette utnytter vi i tjenestedesign ved å sette brukeren i sentrum

Tårer og tjenestedesign Digitaliseringsdirektoratet - Difi

Tjenestedesign i en digital hverdag - Bouvet Norg

Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd Difi utvikler offentlig sektor og jobber med digitalisering, anskaffelser, ledelse og organisering, ID-porten, digital postkasse, universell utforming, klart språk, innovasjon, tidstyver, informasjonssikkerhet og e-læring Difi tilbyr alle statlige virksomheter en intern sone på virksomhetsplattformen.difi.no. Les mer her. Tjenestedesign er en fagretning innen design med mål om å utvikle brukerrettede og helhetlige tjenester.. Tjenestedesign inneholder et tankesett, en prosess og flere metodikker.Tjenestedesign handler om å få organisasjoner til å sette brukeren i sentrum. Målet er å levere helhetlige og meningsfylte tjensteopplevelser til brukerne Tjenestedesign kombinerer prinsipper for kundeopplevelser og design av forretningsprosesser for å hjelpe tjenestetilbydere i offentlig sektor med å bli bedre på tre kritiske oppgaver. Dette er et sammendrag av rapporten Service Design in Government, publisert av Deloitte Insight i juni 2019

Tjenestedesign - Nors

 1. Samveis vegkart er ein praktisk metodikk som skal hjelpe kommunane å endre offentlege tenester for å møte framtida. Verktøyet følger innovasjonsprosessar frå A til Å, frå før prosjekt startar, gjennom forankring og førebuingar, via tenesteinnovasjonsfasen, overgang til drift og gevinstrealisering med målingar
 2. Tjenestedesign er en fellesbetegnelse for metoder, prosesser og verktøy som brukes for å skape gode brukeropplevelser i en tjeneste. I nasjonal IKT-politikk heter det at; offentlige tjenester skal oppleves som helhetlig for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor
 3. Difi tilbyr virksomheter som ønsker det, å laste opp nettkurset til eget LMS. Installere Endringsledelse på virksomhetens egen læringsplattform - last ned ZIP-fil! Learning Tools Interoperability (LTI) Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under
 4. Idekatalog for tjenestedesign (PDF) Idekatalog for tjenestedesign veileder om hvordan tjenestedesign kan brukes for å skape bedre tjenester og finne nye løsninger. Å komme i gang med innovasjon handler om å trene opp ferdigheter og bygge erfaringer underveis, og det finnes en rekke verktøy og metoder som støtter deg, slik som denne guiden
 5. Tjenestedesign. Tjenestedesign legger vekt på å forstå menneskers faktiske behov og bruker dette som utgangspunkt for å forbedre og skape nye tjenester. Gevinstrealisering. Gevinstrealisering handler om aktiviteter som gjennomføres for å oppnå gevinster. Forankringsarbeid
 6. Tjenestedesign Dette involverer å jobbe med hvordan tjenester er strukturert på tvers av blant annet digitale flater, fysiske omgivelser og visuell kommunikasjon. Formålet er å overføre verdi fra leverandør til bruker - fra sykehus til pasient, fra saksbehandler til søker, fra mobiloperatør til kunde - på en effektiv, helhetlig og attraktiv måte

Tjenestedesign - K

 1. Tjenestedesign er et satsingsområde i offentlig sektor og mange virksomheter har allerede sett resultater av å bruke designmetodikk. I 2016 etablerte Difi Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign i staten. Den har som mål å øke bruken av innovative metoder og tjenestedesign i forvaltningen
 2. g for å utvikle tjenester hvor brukeren settes i sentrum og systematisk involveres gjennom hele prosessen. Ved å ta brukernes behov og stemme på alvor tvinges organisasjonen til å tenke annerledes, og nye løsninger kan bringes frem
 3. Tjenestedesign er en faglig disiplin med røtter i industridesign. Mens industridesign handler om å utvikle brukervennlige produkter, handler tjenestedesign om å organisere gode brukeropplevelser på tvers av ulike kontaktpunkter (det kan f.eks. være nettsider og kundesentre). Med bruk av tjenestedesign
 4. aret får du presentert foreløpige resultater og erfaringer fra fire av prosjektene i Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign
 5. istrasjon.Det er 1 registrert skole som tilbyr studiet, fordelt på 1 studiested. Det er registrert 83 relaterte studier til utdanningen TJENESTEDESIGN (Bachelor)
 6. Digitaliseringsdirektoratet gjennomfører flere arrangement gjennom året, og hvert år inviterer vi til Digitaliseringskonferansen
 7. Bouvet jobber i dette skjæringspunktet og vi vil gjennom dette kurset i tjenestedesign fokusere på design av tjenester i en digital og teknologisk hverdag. I dette kurset skal DU sammen med de andre kursdeltakerne være tjenestedesigner, mens kursholder loser deg igjennom praktiske oppgaver

StimuLab-ordningen, en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign i offentlig sektor, Difi-notat 2019:10. Digitalisering og samordning. Difi gjennomførte høsten 2019 en kartlegging av digitaliseringstiltak i staten og laget en oversikt over tiltakene og hva som kjennetegner disse Behovsanalysen er utgangspunktet for å definere omfanget av anskaffelsen. Her er en oversikt over metoder og teknikker som kan være nyttige Brukerreisen. Å kartlegge brukerreisen gir dere oversikt over helheten tekstene fungerer i, og hvordan brukerne opplever kommunikasjonen med kommunen Tjenestedesign er jo bare akkurat det samme smarte som vi i UX alltid har gjort, bare at man har sprengt rammene og sagt at nei, vi kan ikke skille mellom digital og analog, vi må heller snakke om HELE kundereisen, HELE brukeropplevelsen, på TVERS av alle kanaler. Det er jo ikke noe galt i det, tvert imot er det jo helt INNLYSENDE Involvering av interessenter som brukere, fagpersoner, premissgivere med mer sikrer forankring, bedre forståelse av behovet og bidrar til bedre mål- og effektoppnåelse. Det finnes flere metoder for å involvere brukere og interessenter i å vurdere behov

Innføring i tjenestedesign - Veivisere

Arbeidet med Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign fortsetter under det nye navnet #StimuLab og med 10 millioner ferske kroner å dele ut i 2018. Samarbeidet mellom Difi og Design og arkitektur Norge (DOGA) vil støtte virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne. Nå søker vi etter. tjenestedesign er ønsket fra politisk hold (Kommunal og moderniseringsdepartementet, heretter KMD, 2016c; Sanner, 2017) Det oppleves derfor som aktuelt å avdekke erfaringer og kunnskap rundt bruk av tjenestedesign i offentlig forvaltning. Videre er prosjektet mye brukt som arbeidsform i offentlige virksomheter (Karlsen, 2014, s. 7)

Undersøkelser gjort av Difi for et par år siden, og erfaringer som Digitaliseringsrådet gjør i sine erfaringsrapporter, «Brukerreiser» og «tjenestedesign» er teknikker som flere etater har tatt i bruk for å få bedre «brukerinnretting» på nye tjenester Difi: Barrierer mot mer offentlighet. Utvikling av tjenesten e-innsyn. 04. des 2019. Stimulab 2016: Den nye løsningen for offentlig elektronisk postjournal, eInnsyn, har utviklet en ny løsning for publisering og innsyn i offentlige saker, der ett av målene er å publisere mer av dokumentene fra forvaltningen i fulltekst Arbeidet med tjenestedesign handler om å se på alle aspekter ved en tjeneste som vil påvirke ansatte eller sluttbrukere. Tjenestedesignere utvikler ikke fysiske ting, men prosesser og systemer. Formålet er å overføre verdi fra leverandør til bruker på en effektiv, helhetlig og meningsfull måte Seniorrådgiver, prosjektleder for StimuLab - stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT januar 2009 - nå 10 år 11 måneder. Oslo Area, Norwa Erik Bøylestad Nilsen changed description of Tjenestedesign - DIFI+KUDOS+LiveWorks. Erik Bøylestad Nilsen added Tjenestedesign - DIFI+KUDOS+LiveWorks to Undersøkes videre Board Programarbeid - Fremtidens kommuner 2020. Tjenestedesign - DIFI+KUDOS+LiveWorks

Difis opplæringstilbud Digitaliseringsdirektorate

 1. Difi har fått en ny viktig rolle for samordning av statlige digitaliseringsprosjekter som påvirker kommunal sektor på digitaliseringsområdet. For å understøtte innovasjon ved bruk av tjenestedesign i offentlig sektor skal Difi over to år delfinansiere relevante prosjekter med fem millioner årlig
 2. Difi tilbyr verksemder som ønskjer det, å laste opp nettkurset til eige LMS. Installere La Stå! på virksomhetens læringsplattformen - last ned ZIP-fil. Learning Tools Interoperability (LTI) Virksomheter kan opprette en LTI-forbindelse mellom kurset og eget LMS. Nødvendig informasjon for dette finnes i skjemaet under
 3. Konkurransegrunnlag er alle dokumenter, unntatt kunngjøringen og det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD), som oppdragsgiveren utformer eller henviser til for å beskrive eller fastlegge elementene i anskaffelsen eller konkurransen, inkludert dokumenter som beskriver hva som skal anskaffes, kontraktsvilkårene og hvordan oppdragsgiveren skal gjennomføre konkurransen.
 4. DFØ skal bidra til å styrke statlige virksomheters omstillingsevne, gjennomføringsevne og ressursutnyttelse. Vi tilbyr ledelsesutvikling til ledere på ulike nivåer

Flere og flere kommuner og fylkeskommuner ønsker å ta i bruk tjenestedesign. Hvordan utforme fremtidens tjenester sammen med innbyggerne? Gjennom samskaping kan du sikre økt verdi for innbyggerne og mer treffsikre tjenester. Innovasjonsprosesser 17.03.2019. KS-Konsulent as Send e-post 47 60 68 50 Besøksadresse • Difi innovasjon - design av policy • SIO Helse - service design • Intranett - interaksjonsdesign • SDP - rådgivning og tjenestedesign • DIPS - interaksjonsdesign • K Master - industri- og interaksjonsdesign 12.05.1 Tjenestedesign i anskaffelser. I en innovativ anskaffelse må du undersøke behovet nøye, og det lønner seg å ha dialog med markedet. I prosessen kan du bruke flere ulike metoder. Tjenestedesign brukes ofte på kundesiden knyttet til innsiktsarbeid, kravspesifisering, dialog med markedet og i implementeringsfasen Nytt kull Innovasjon og Tjenestedesign har startet opp tirsdag 30.8 og er allerede godt i gang med både praktisk feltarbeid. I år som i fjor har Pedro Janeiro fra Lisboa tatt turen til Kristiansund for å gi studentene innføring i Tjenestedesign. Under: Cecilie og Eyvind øver på intervjusituasjon med veiledning av Pedro Vi trives når vi kan gjøre en forskjell. Her presenterer vi noen av våre arbeider

Effektivisering Digitaliseringsdirektoratet - Difi

Riche Vestby i Halogen har lenge arbeidet med tjenestedesign for offentlig sektor. At dette selskapet nå har inngått en avtale med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er i seg selv et tegn på denne faggruppens økende innflytelse Det restrukturerte Difi sammen med Altinn vil få navnet Digitaliseringsdirektoratet. Virksomhetene anbefales å bruke tjenestedesign og andre metoder for brukerinvolvering og brukertesting for å sikre at tjenestene oppfyller brukernes behov Hensikten med interessentanalysen er å klarlegge på hvilken måte de enkelte interessentene vil kunne komme til å påvirke eller bli påvirket av prosjektets gjennomføring eller resultater Jens Nørve, Difi Arne Dybdahl, Politet Jan Eirik Eggan, NTNU Steinar Skagemo, Oslo kommune Jon SKriubakken, Telemark fylkeskommune Trond Os Haare, Difi 3: Innovasjonsworkshop. Foreløpig ingen tilgjengelige presentasjoner. 4: LEAN IT - hvordan utvikle din IT-funksjon for å møte dagens - fremtidens krav. 6: Blokk-kjede også for offentleg. Video laget i stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign som Difi administrerer. Lavrans Løvlie forteller om tjenestedesign i Miljødirektoratet

Tjenestedesign. Grunntanken er å sette brukeren i sentrum for utviklingsprosessen og se hele tjenestetilbudet fra brukerens perspektiv. Slik kan vi utvikle og organisere mer verdifulle, effektive og helhetlige tjenester, som svarer på reelle brukerbehov Bergen Design Mornings: Når staten eksperimenterer. Dette arrangementet er en del av Bergen Design Festival: Denne morgenen får du høre mer om Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign som er et samarbeidsprosjekt mellom Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Design og Arkitektur Norge (DOGA) som skal øke bruken av innovative metoder og tjenestedesign i statlig sektor - Tjenestedesign tilbyr strukturerte metoder for utforsking og innovasjon og sikrer at brukerne settes i sentrum. Denne måten å jobbe på kan være uvant i forvaltningen, men vi har sett at den engasjerer og har effekt, konstaterer Hjemdal Difi forstår og støtter virksomheters ønske om å gjøre Prosjektveiviseren til sin egen ved å knytte den opp mot egen organisasjon, sine typiske prosjekttyper, samt eksisterende retningslinjer, rutiner, etc som kanskje allerede er innarbeidet i prosjektorganisasjonen

Vi støtter dere i arbeidet med å utvikle de menneskelige ressursene i virksomheten - gjennom kunnskap, råd, virkemidler, verktøy og metoder. Vi tilbyr opplæringstiltak for ledere og ansatte i staten Studentene i Behovsdrevet innovasjon og Tjenestedesign i offentlig sektor har denne uken vært samlet for andre gang. Studiet er et tilbud ved Høgskolen i Molde avdeling Kristiansund, og studentene arbeider med metoder som benyttes av tjenestedesignere. Collage fra 1.dag samling 2. Midt i bildet er Kaja Musvær Kistorp og Frida Almqvist i gang med en presentasjon

Tjenestedesign on Vimeo

Innovasjon i offentlig sektor Digdi

Utvikling av metoder skjer kontinuerlig, og tjenestedesign benyttes av stadig flere. (Difi) har laget en god oversikt over ulike typer brukerinvolveringsmetoder. Ordliste. Bruker I vid forstand er bruker en person som benytter seg av offentlige tjenester/tilbud i en eller annen form Søk etter ledige stillinger. Heltid- og deltidsjobber i offentlig og privat sektor i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og alle kommuner i Norge Under dette hører også metoder og rammeverk for tjenestedesign m.m. Figur 1. Fokus for nasjonalt arkitekturrammeverk for samhandling (NIF) Difi utvikler og vedlikeholder felles maler for beskrivelse av referanseearkitekturer, både for tekstlige beskrivelser og arkitekturmodeller (Archimate)

Felles problem – felles løsning? – Program for bedre

Norwegian Digitalisation Agency - Difi

 1. Difi skal være en pådriver for at brukerretting og brukerinvolvering får en sentral plass i statsforvaltningen. I fellesføringen i tildelingsbrevene for 2016 adresseres behovet for å sikre at de tjenestene og løsningene vi lager i staten, skal være enkle å bruke og tilpasset brukernes behov
 2. Send en e-post til awi@difi.no med navn, rolle og arbeidssted.. Dette er #StimuLab. Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, som har vært en prøveordning i 2016 og 2017, fortsetter som en fast ordning under navnet #StimuLab.I 2018 har vi 10 millioner kroner som skal støtte ulike innovasjonsprosjekter i stat og kommuner
 3. DOGA / Difi Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign fortsetter som en fast ordning under navnet #StimuLab. 10 millioner ferske kroner til virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til innbyggerne
 4. Bouvet er et norsk konsulentselskap som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon

Det er vi som jobber i kompetansemiljøet for innovasjon i offentlig sektor som skal forvalte satsingen, og du kan lese mer om oppdraget på våre nettsider, i tildelingsbrevet til Difi, og i statsbudsjettet for 2016. Målet er altså å få flere statlige virksomheter til å bruke innovasjon og tjenestedesign når de utvikler sine tjenester Innovasjon og tjenestedesign, Kristiansund Nord, More Og Romsdal, Norway. 121 likes. Educatio Se også presentasjoner fra Difi sitt webinar om innovasjonspartnerskap fra 2018. Ekstern kompetanse i form av teknologikompetanse, designkompetanse, tjenestedesign, etc. som kan bidra med å kartlegge behovet og gjennomføre markedsdialogen. Andre utgifter relatert til prosjektet som for eksempel leie av lokale,. Hvorfor er det viktig å kartlegge innhold til kundereisen? Potensielle kunder er ikke klare for å velge din bedrift første gang de møter deg

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign.I partnerskap med statlige virksomheter skal Difi teste ut design og brukersentrerte metoder i utviklingen av offentlige tjenester En tjeneste oppleves og brukes individuelt, skriver Difi, men den kjennetegnes ved at den produseres og konsumeres samtidig. Dermed kan vi kalle innovasjon av servicebransjene for et grep, og tjenestedesign en metode. Denne metoden skal gjøre kunden, pasienten, brukeren eller borgeren din mer fornøyd med det du leverer

Læringsplattformen - Difi

Tjenestedesign Jobs 2020. Searching for Tjenestedesign job or career in Norway?Welcome to CareerDP, your all in one easy to use job site that can assist you to any job search. We wish you a good luck and have a prosperous career Difi med inspirerende foredrag om tjenestedesign i. Hva er tjenestedesign og hvorfor er vi motivert til å tenke slik? Heatmaps og eye-tracking brukes til å studere mer subjektive bruksmønstre. Studentene jobbet med tjenestedesign og personas. Arkitektur- og designhøgskolen som vi jobber sammen med om tjenestedesign Stimuleringsordningen jobber med innovasjon og tjenestedesign i staten, og har som mål å øke bruken av tjenestedesign og innovative metoder i forvaltningen. I denne prøveordningen samarbeider Difi med DogA for å tilby relevant kompetanse, støtte og midler til en brukersentrert og innovativ tjenesteutvikling Tidstyvarbeidet er en kontinuerlig prosess. Det kan derfor være lurt å innarbeide tidstyvprosessen i virksomhetens årshjul. tidstyvdatabas Det er Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) som velger ut prosjektene, og i dag ble det kjent hvilke første fire prosjekter som kommer med i StimuLab, og som gis en støtte på i alt 6,2 millioner kroner. - Siden oppstarten har StimuLab bidratt til ny kunnskap om hvordan offentlig sektor kan sette brukeren i sentrum i tjenesteutviklingen

Publisert i Kurs og konferanser | Merket med difi, Innovasjon, mindlab, policylab, tjenestedesign | Legg igjen en kommentar Klar for tjenesteinnovasjon i Romsdal og på Nordmøre Postet den februar 19, 2016 by Brit Krøve 23. juni lanserer kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Med seg har han flere aktører Lektor i tjenestedesign, Arkitektur - og designhøgskolen i Oslo. 2. 3. Innovasjon er å fornye eller lage noe nytt som skaper verdi for virksomhet, samfunn eller innbyggere. Formen er eksperimenterende og løsningen er ikke kjent på forhånd. Designdrevet innovasjon Difi. Utdanning Helse Arbeid Integrering Innovasjon Innovasjon er sektor. Nokios 2018 Workshop 6: Virksomhetsarkitektur-nasjonalarkitekturog tjenestedesign Lyntale Samhandlingog datadeling 23.10.18 Vidar Holmane. Brønnøysundregistren Tjenestedesign som innovasjonsmetode skaper derfor spennende nye muligheter for digitaliseringen av offentlig sektor. Det sies også at Difi har en krevende rolle fordi at det har en stor portefølje av aktiviteter og oppgaver som strekker seg fra strategisk rådgivning,.

Tilsyn og tjenestedesign Om prosjekt «Brukerorienterte tilsyn» Marthe Rosenvinge Ervik Tilsynsforum Rogaland 8.11.2018. Om prosjektet Sponset av Difi med Stimuleringsordningen, som har som mål å øke innovasjon i offentlig sektor Har brukt pengene bla. på leie inn eksterne krefter. Tjenestedesign har vært sentralt i tilnærmingen til dette og UDI ønsker nå å bruke det i flere prosjekter. Senior kommunikasjonsrådgiver i UDI, Dette innlegget ble publisert i Kurs og konferanser og merket med difi, Innovasjon, mindlab, policylab, tjenestedesign

I Stortingsmeldingen om satsingen brukes også ordet samskaping om metodene som andre kaller for tjenestedesign. Samskaping beskrives som en metode hentet fra privat sektor: «Ved å trekke kunder og eksperter langt inn i bedriftens utviklingsprosesser åpnes det opp for samhandling og innovasjon.» Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi Nyttige lenker om tjenestedesign på nett KS - Med hjerte for innbyggeren KS - Idekatalogen 10 steg til innovasjon - helsesektoren. Midler Difi - StimuLab. Sentre Center for offentlig innovation (Danmarks innovasjonssenter) Innovasjon Norge Mindlab Norsk design- og arkitektursenter (DogA) Nesta. Bygg uten å søk Master tjenestedesign Tjenestedesign Arkitektur- og designhøgskolen i Osl . Tjenestedesign Dette involverer å jobbe med hvordan tjenester er strukturert på tvers av blant annet digitale flater, fysiske omgivelser og visuell kommunikasjon Her gjør vi innsiktsarbeid, brukertester, interaksjonsdesign og tjenestedesign. For Difi har vi levert nytt design for diverse av deres felleskomponenter, blant annet Kontakt - og Reservasjonsregisteret og ID-porten Difi splittes ikke opp, og ingen oppgaver fratas dem. Tvert om legges nye oppgaver til. Difis rammebetingelser er dermed lagt. Ingelin Killengreen fortsetter i sin midlertidige posisjon som avtalt inntil ny direktør er ansatt. Jakten på ny Difi-direktør begynner nå. Kommer dermed ny Difi-direktør til dekket bord? Det er vanskelig å se det.

Tar master med Difi-støtte - Høgskolen i Sørøst-Norge

Tjenestedesign - Wikipedi

I likhet med den nye HP-sjefen Anita Krohn Traaseth er Difis direktør Hans Chrsitian Holte villig til å publisere jobbsøknanden sin på nett. Her er søknaden, i sin helhet: Søknad - Direktør i direktoratet for forvaltning og IKT Jeg søker herved stillingen som direktør i direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) Haakon VIIs gt. 9, 0161 Oslo Postadresse: Postboks 1378 Vika, 0114 Oslo Org. nr. 971 032 14 Velkommen til Doffin . Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor Tjenestedesign innebærer å utvikle, planlegge og organisere tjenester som skaper gode brukeropplevelser, og er en metode som har vist seg effektiv. Regjeringen vil gjennom en støtteordning for gode, Difi vil sette i gang et arbeid med å etablere felles rammeverk for helhetlig informasjonsforvaltning Tjenestedesign har vært ettertraktet de siste Fylker markert med * har ikke levert informasjon om lærebedrifter, opplæringskontor og lærlinger til utdanning.no Tjenestedesign er en fagretning innen design med mål om å utvikle brukerrettede og helhetlige tjenester. Tjenestedesign inneholder et tankesett, en prosess og flere

Tjenestedesign i offentlig sektor - Deloitte Norwa

 1. Difi presenterer nå en revidert versjon av veilederen om anskaffelse av helse- og sosialtjenester. Målet med veilederen er at den skal gi hjelp til fagpersoner, innkjøpere og andre som er involvert i anskaffelser av helse- og sosialtjenester
 2. Innovasjon Norge - vi gir lokale ideer globale muligheter. Innovasjon Norge skal bidra til bærekraftig vekst og eksport for norsk næringsliv gjennom kapital og kompetanse
 3. I et debattinnlegg fremmer Difi en rekke forslag for å unngå nye IKT-skandaler. Det er et skritt i riktig retning, men er for smått og for utilstrekkelig. Difi bør i tillegg lage en åpen kunnskapsbase over hvorfor IKT-skandaler skjer.. Seksjonsleder Ellen Strålberg i Difi sier det må være lov å feile og prøve, for så endelig å lykkes, i å innføre gode IKT-systemer i offentlig sektor

• Difi, Oslo kommune: e-Innsyn - fulltekstpublisering for meroffentlighet • Statsbygg: Ny tjeneste for å redusere arealbruk på arbeidsplass 8 SAMARBEIDSPROSJEKTER I STIMULERINGSORDNINGEN FOR INNOVASJON OG TJENESTEDESIGN . Helsekrav for førerkort En av de 10 største tidstyvene Komplisert for brukerne Arbeidskrevende for forvaltninge 28/04/2016 Konferanse: Innovation for all 2016 . For en uke siden var Cat Drew fra Policy lab på frokostseminar hos Difi med inspirerende foredrag om tjenestedesign i offentlig sektor. 12.mai kommer leder av Policy lab, doktor Andrea Siodmok til Oslo for å snakke på konferansen for inkluderende design på Doga Antall eldre med sammensatte helseutfordringer vil øke i årene fremover. Politiske føringer tilsier at det er behov for nytenkning i utformingen av helse- og omsorgstjenester til denne gruppen hvor samhandling med ulike aktører står sentralt

Samveis - vegkart for tenesteinnovasjon - Difi

Elisabeth og Anne Kathrin vil studere gjennomføringsevnen i offentlige innovasjonsprosjekter, der tjenestedesign brukes som metode Difi Centrum - Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Søkeresultatene fortsetter under annonse Difi har for statsforvaltningen inngått en rammeavtale med Standard Online, Standard Norges salgsselskap, om tilgjengeliggjøring av standarder for styring av Universell utforming for Difi Mediafarm vant konkurransen om utviklingen av det digitale læringsprojsketet Universell utforming for Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Hovedmålet med e-læringskurset er å bidra til økt bevissthet om universell utforming (uu), slik at virksomhetene i større grad inkluderer dette i sin forvaltning av nettløsninger

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) en stimuleringsordning for innovasjon og tjenestedesign. I partnerskap med statlige virksomheter skal Difi teste ut design og brukersentrerte metoder i utviklingen av offentlige tjenester Siden 2016 har Bouvet bistått politiet i utviklingen av politiet.no, og UU har hele tiden vært et viktig fokusområde. At Difi nå rangerer nettstedet som det beste på UU i Norge, gjør oss derfor veldig stolte Workshop 6: Virksomhetsarkitektur - nasjonal arkitektur og tjenestedesign. Regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor Marit Lofnes Mellingen, Difi. Utfordringer digital samhandlingsevne - Hvordan oppnå digital samhandlingsevne Håkon Jendal, NAV. Samhandling og datadeling Vidar Holmane, Brønnøysundregistren

Tid for tjenestedesign Sissel Kristin Hoel, Difi DOT - Design for Offentlige Tjenester ved AHO Kaja Misvær Kistorp, tidligere leder av DOT ved AHO, nå Designit Spørsmål og innspill 10:50 Pause med fingermat 11:20 Tjenestedesign og innovative anskaffelser i Oslo kommune Øivind Røise, Oslo kommune Effekt med brukeren som strateg Tjenestedesign. Generelt sett skal det satses mer på publikumsvennlige tjenester, og regjeringen vil bevilge fem millioner kroner til utvikling av tjenestedesign som metode i offentlig sektor. (Les mer om tjenestedesign i Stat & Styrings spesialnummer) - Offentlig sektor må bli mer brukerorientert. Tiltak må bygge på brukernes situasjon Program 08.30 - 10.00. Velkommen ved Design Region Bergen Vi må jobbe på nye måter. Erfaring fra samarbeidet om Stimuleringsordningen Sissel Kristin Hoel, senior rådgiver og ansvarlig for innovasjon og tjenestedesign samt Stimuleringsordningen i Difi og Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver design og ansvarlig for Stimuleringsordningen i DOGA.

Chaffeys blogg: Stimulab støtter 7 nye offentlige

Hva er tjenestedesign: Tjenestedesign skiller seg fra andre utviklingsprosesser ved at den er . brukersentrert. og. helhetlig. Grunntanken er . å sette brukeren i sentrum . for utviklingsprosessen og se hele tjenestetilbudet fra brukerens perspektiv. På den måten kan tjenestedesignerne . utvikle og organisere me Gjennom StimuLab skal Difi og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv ved hjelp av tjenestedesign. Stimulab støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne

Lasse Arntsen. Gruppeleder. Send e-post; 951 46 243; Lasse jobber med leder- og ledergruppeutvikling på alle nivå i kommuner og fylkeskommuner. Han er svært opptatt av innovasjon, prosesskvalitet og brukermedvirkning, og har blant annet erfaring med tjenestedesign Har gjennomført kurs i tjenestedesign for 40 personer (3 dagers med 100% støtte fra KS OU-midler) Innovasjon. Vi har god dialog med aktører for nasjonale felleskomponent: KS SvarUT, Difi (ID-porten) Vi har utviklet Min side sammen våre leverandører, som er blitt hyllevare for andre kunde Stimuleringsordningen for innovasjon og tjenestedesign, som har vært en prøveordning i 2016 og 2017, fortsetter som en fast ordning under navnet #StimuLab. Les mer om hvordan ditt prosjekt kan bli med i #StimuLab. #StimuLab skal støtte og stimulere til brukerorientert eksperimentering og nyskaping i forvaltningen

Om «nye» Samhandlingsarena i regi av Semicolon.no i samarbeid med NorStella, og støttet av Norsk Forskningsråd: Semicolon.no er en videreføring av det forskningsprosjektet som de siste 6 årene har bidratt til å belyse de utfordringer som offentlig sektor har i forhold til elektronisk samhandling, og å bidra til å overkomme de hindringer en ser, se www.semicolon.no. Et viktig aspekt. Bruk av velferdsteknologiske løsninger kan bidra til økt trygghet og bedre tjenester for brukere og pårørende. Erfaringer viser også at velferdsteknologi kan gi mer effektiv bruk av ressurser i helse- og omsorgstjenestene i kommunene Nytt samarbeid: totalleverandør innen digital læring og tjenestedesign. May 04 2020. Enkel digitalisering av kurs med Mediafarm ZAPP! Mar 20 2020. Mediafarm og SAFER sammen om kurs for bruk av smittevernutstyr. Mar 06 2020. Seminar: Digital læring og trender for fremtiden. Feb 26 2020. Utreisekurs for Aker BP høster suksess. Apr 30 201

Det er Difi og DOGA som står for utvelgelsen av hvilke prosjekter som får økonomisk støtte og faglig veiledning. Fellesnevneren for prosjektene er at de skal løse problemstillinger med utgangspunkt i brukernes behov med utgangspunkt i tjenestedesign Mediafarm vant konkurransen om utviklingen av det digitale læringsprojsketet Den vanskelige samtalen for Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT). Å mestre kommunikasjon og «den vanskelige samtalen» er viktige ferdigheter for ledere i dag. Begrepe Difi har mange gode eksempler på robotisering i offentlig sektor. Samfunnsøkonomisk analyse. En samfunnsøkonomisk analyse er en analyse av hvilke samfunnsøkonomiske gevinster og omkostninger et spesifikt prosjekt vil medføre. Tjenestedesign er en faglig disiplin med røtter i industridesign

 • Nikon fuglekikkert.
 • Wetter 52428 jülich.
 • Paella spansk.
 • Remote desktop windows 10 settings.
 • Bilverksted molde.
 • Bild freistellen online.
 • Ekstraordinær båndtvang telemark.
 • Hvordan få bedre karisma.
 • Jersey fabric.
 • Mikroflysertifikat pris.
 • British airways first class baggage allowance.
 • Hove plantesalg biler.
 • Gunilla persson.
 • David yarrow the old testament.
 • How to connect bluetooth speaker to windows 7.
 • Hvem er fatima.
 • Whatsapp profilbilder speichern sichtbar.
 • Pagani for sale.
 • Når kommer kindle oasis til norge.
 • Obos cup østfold 2018.
 • Siemens eq.6 500.
 • Likør alkoholprosent.
 • Hvordan behandle terrassen med grønnsåpe.
 • Nize club fotos.
 • Webcam höxter weser.
 • Det postindustrielle samfunnet.
 • Folkevandring 400 600.
 • Strømmen storsenter skobutikker.
 • Rodeo okse utleie trondheim.
 • Alexander instøy wikipedia.
 • Kystverket skipstunnel.
 • Picasa konto löschen.
 • Linicin pluss 15 min lotion.
 • Mops mischling.
 • Spinn dansestudio lund.
 • Dreyfus skuespiller.
 • Intramuskulær injeksjon lår.
 • Hvor er raufoss.
 • Html background fixed.
 • Bord av dørblad.
 • Den norske handelsflåten 1800 tallet.