Home

Bodø kommune startlån og boligtilskudd

Bodø kommune kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank, og som heller ikke har muligheten for å spare. Hvem kan søke. Personer med langvarige finansieringsproblemer; Husstander som har barn og sosiale helsemessige utfordringer; Husstander som trenger hjelp til å beholde boligen si Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd Velkommen til Bodø kommune. Informasjon om korona (Covid-19) Her finner du oppdatert informasjon fra Bodø kommune og nasjonale myndigheter om korona og tiltakene for å stoppe spredning av koronaviruset (Covid-19). SISTE: (08.11) Elleve nye smittetilfeller; Sist oppdatert 8. nov 2020 21:22:2 Du kan søke startlån i din kommune/bydel hvis du er i en, eller flere av disse situasjonene: Du får ikke lån i vanlig bank og kan ikke spare penger til egenkapital. Du er i en familie med barn, og har behov for en stabil og trygg bolig raskt. Du mottar trygd/offentlige ytelser. Du kan miste boligen ved tvangssalg på grunn av boliggjeld Kort om arbeidsprosessen. For personer med lav og usikker inntekt er startlån eneste muligheten for å kunne kjøpe egen bolig. I denne arbeidsprosessen beskrives hvordan kommunen kan bistå boligsøkere i forbindelse med et boligkjøp gjennom saksbehandling og dialog med søker, og med oppfølging i kjøpsprosessen og etter kjøp

det ingen garanti for å få startlån. Det kan være at kommunen ønsker å prioritere annerledes eller at det finnes mer hensiktsmessige måter å hjelpe på i det aktuelle tilfellet. Skulle man få avslag, men fortsatt ha behov for bistand, vil kommunen gi bistand på annen måte. Søknad om startlån og boligtilskudd er elektronisk Kunngjøring - Startlån og Boligtilskudd til etablering og tilpasning 2017. Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån er behovsprøvd og det stilles krav til at lånsøker har langvarige problemer med å finansiere kjøp av egen bolig Søk om startlån og tilskudd . Hva er boligtilskudd? Du kan få innvilget boligtilskudd til kjøp av bolig, refinansiering av lånegjeld, utbedring og tilpasning av bolig. Boligtilskuddet er en strengt økonomisk behovsprøvd tilskuddsordning som kan gis i sammenheng med startlån. Kommunen har begrensede tilskuddsmidler Bostøtte, boligtilskudd og startlån. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker

Agoda® hotellbookingside - Bredt utvalg, store rabatte

 1. Bostøtte og startlån. Bytt nettleser Finn fram i kommunen Finn fram i kommunen. Bydeler Etater, foretak og ombud Rådhuset Annet Annet. Koronavirus For deg som har lav inntekt og trenger støtte til å betale høye boutgifter. Bostøtte kommunal boli
 2. Lån og tilskudd. Startlån og tilskudd skal bidra til å skaffe og sikre boliger til vanskeligstilte som er langvarig ute av stand til å etablere seg på boligmarkedet ved hjelp av vanlig bankfinansiering. Startlån kan gis som topp- eller fullfinansiering til kjøp av bolig
 3. Eidsvoll kommune har mottatt årets bevilgning av startlån og tilskudd til videretildeling. Startlån. Vi kan gi startlån til personer som ikke får lån i ordinære banker og kredittinstitusjoner. Startlån er behovsprøvd og det stilles krav til at lånsøker har langvarige problemer med å finansiere kjøp av egen bolig
 4. Startlån er et behovsprøvd lån og boligen det søkes lån til må ligge i Holmestrand kommune. Et vilkår for startlån i Holmestrand kommune er at du har søkt for å få et maksimalt lånebeløp i ordinær bank eller lignende. Videre må du ha bosted i Holmestrand kommune. Et skriftlig lånetilsagn / eventuelt avslag må foreligge
 5. istrerer ordningen og søker Husbanken om midler. 14. mars 2018 vedtok Haugesund bystyre egne retningslinjer for startlån og tilskudd i Haugesund kommune

Startlån. Husbanken har flere virkemidler som kan bistå innbyggere med boligetablering ved både kjøp og bygging av bolig. Det er kommunene som administrerer ordningen på vegne av Husbanken. Startlån. Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som heller ikke har mulighet for å spare Husbank: startlån og boligtilskudd Dersom du skal kjøpe bolig og har behov for gunstige lånevilkår, kan du søke om startlån. Kommunen søker og får tildelt en ramme som disponeres og lånes ut etter fastsatte retningslinjer

Startlån og tilskudd til bolig - Bodø kommune

Startlån og tilskudd fra kommunen - Husbanke

Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i bank. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om du kan få startlån/tilskudd, og eventuelt hvor mye du kan låne. For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med boligtilskudd Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at familier med svak økonomi, langvarige vanskligstillte husstander, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre med boligetableringsproblemer, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig

Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av bolig. Boligen skal være egnet for husstanden, nøktern og rimelig sammenlignet med lokalt prisnivå. Boligen må ligge i Nome kommune. Låneutmåling. Startlån kan brukes til toppfinansiering der Husbanken eller privat kredittinstitusjon gir grunnfinansiering. Det kan også gis. Hammerfest kommune har overført forvaltningen av startlån og boligtilskudd til eksternt firma. Firmaet vil kreve innbetalt gebyrer som følger firmaets satser til enhver tid. Korrigering av prisene vil kunne skje og låntaker vil få melding om dette

Forvaltes av kommunen. Startlån: Skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Søknad sendes kommunen, som forvalter ordningen på vegne av Husbanken. Bostøtte: Bostøtten skal sikre husstander med lav inntekt og høye boutgifter en trygg og god bolig Informasjon om startlån; Startlån er en behovsprøvd låneordning som skal medvirke til at familier med svak økonomi, langvarige vanskligstillte husstander, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre med boligetableringsproblemer, skal kunne skaffe seg en nøktern og egnet bolig

Kommunen gir ikke startlån og boligtilskudd til kjøp av bolig med utleiedel. Dersom boligen fraflyttes eller selges, skal startlån og tilskudd innfris. Hele eller deler av boligen kan ikke leies ut i låneperioden uten samtykke fra Færder kommunes Boligsosial tea Ansvarlig redaktør: Rådmann Nina Bordi Øvergaard. Webredaktør: Siv M. Wollmann. Web levert av CustomPublis Ved usikkerhet knyttet til fremtidig inntektssituasjon og hvor lenge det kan være aktuelt å bli boene i boligen, kan leie av bolig være et godt alternativ. Brosjyre om startlån. Søk startlån/ tilskudd her. Saksbehandlingen skjer i Sør-Varanger kommune, og du kan få råd og veiledning på tirsdager mellom kl. 10:00 og 14:00 Startlån er en behovsprøvd låneordning for husstander med en langvarig svak økonomi. Det stilles krav om minimum 10 % i egenkapital, samt 1 års sammenhengende botid i kommunen. Egenkapitalkravet kan fravikes i særskilte tilfeller. Videre følges Forskrift om startlån fra Husbanken. Startlån. Boligtilskudd til etablering og tilpasnin Søknader om startlån og tilskudd behandles av Boligkontoret i Larvik kommune. På Boligkontoret kan man få råd og veiledning om hvordan man fyller ut søknaden og informasjon om hvilken dokumentasjon man må legge ved

Bodø kommune - Forsid

Startlån er for deg som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av en nøktern og egnet bolig og som ikke har mulighet til å spare. Startlån kan og bli gitt til refinansiering av gjeld og til utbedring og tilpasning av bolig. Varig økonomiske vanskeligstilte kan søke tilskudd til etablering og tilpasnin Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har. Om boligtilskudd

Kan jeg få startlån og tilskudd? - Husbanke

Startlån og boligtilskudd Med forbehold av at midler stilles til disposisjon kan Eigersund kommune etter søknad innvilge startlån. Kommunen kan også yte tilskudd til kjøp av bolig (boligtilskudd) til husstander med svak økonomi Kommunen kan gi tilskudd i kombinasjon med et startlån. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av din økonomi og hvor stort startlån du kan betjene. Boligtilskudd gis vanligvis bare én gang, men i noen tilfeller kan du søke om nytt tilskudd

Dersom husstanden på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen kan kommunen i helt spesielle tilfeller innvilge Startlån og Boligtilskudd til refinansiering. Dersom det er behov for spesialtilpasning av boligen grunnet nedsatt funksjonsevne, kan Husbanken gjennom kommunen gi tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp Husbanken og Nav/kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en Boligtilskudd til etablering og tilpasning. Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner. Tilskudd til etablering og. Henvendelser vedrørende startlån kan rettes til NAV Jevnaker på telefon 412 60 751. Her vil du bli satt i kontakt med de som behandler søknader om startlån. Boligtilskudd . I tillegg til startlån forvalter Husbanken, for staten, en ordning med boligtilskudd, hvor det er kommunene som mottar og behandler søknadene Mer informasjon om startlån og elektronisk søknadsskjema. Boligtilskudd for tilpasning av bolig. Har du behov for å tilpasse boligen din? Da kan du søke om finansiering til små eller store ombygginger og tilpasninger. Å tilpasse en bolig innebærer å gjøre den egnet slik at du kan fortsette å bo i den, selv om du har nedsatt funksjonsevne

Høringsuttalelse - NOU 2011:15 Rom for alle, fra Bodø kommune 2 av 3 Boligtilskudd som rente -og avdragsfritt lån Forslaget støttes. Tilskuddet kan overføres til ny bolig og en kan hjelpe flere ved at kommunen kan benytte tilskuddet flere ganger. Tiltaket blir dermed mer målrettet og e For husstander med særlig behov er det også mulig å få boligtilskudd til etablering. Alle søknader om startlån og boligtilskudd skal sendes til kommunen Vi administrerer også Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Her er hjemmesiden til Husbanken; www.husbanken.n

Ordningen med boligtilskudd skal være et supplement til ordningen med startlån og det ordinære lånemarkedet. Dersom du ikke greier å betjene et startlån som er stort nok til å kjøpe egnet bolig, kan du få boligtilskudd som et bidrag i å kjøpe bolig. D Boligtilskudd og startlån. Her finner du informasjon om startlån, bostøtte, tilskudd til tilpasning mv. Bolig. Det finnes ulike typer låne- og støtteordninger knyttet til bolig. Kommunen har som mål at flest mulig skal ha mulighet til å etablere seg i egen bolig, og å bruke de støtteordningene som finnes for dette

5.3 Fullfinansiering med startlån og boligtilskudd. Kommunen kan fullfinansiere boligen med startlån i kombinasjon med boligtilskudd. Dette gjelder særlig vanskeligstilte husstander med varig lav inntekt og / eller husstander som har merkostnad til bolig på grunn av funksjonshemming Kommunen forvalter tilskuddet som gis til privatpersoner. Tilskuddet kan gis til kjøp av ny eller brukt bolig og til refinansiering. Tilskudd til etablering blir vanligvis brukt som toppfinansiering når en bolig skal finansieres. Hvor mye tilskudd som blir gitt, avhenger av husstandens økonomi og hvor stort startlån husstanden kan betjene

Boligtilskudd kan kombineres med startlån og/eller andre typer boliglån. Ordningen er forholdsvis strengt behovsprøvd. Søknadsskjema og nærmere opplysninger om låne- og tilskuddsordningene kan fås ved henvendelse til sosialtjenesten i Eigersund kommune, tlf. 51 46 80 70

Boligtilskudd bevilges av Husbanken, til viderefordeling av kommunen. Boligtilskudd er sterkt behovsprøvd. Husbanken har gitt retningslinjer for kommunenes videre utlån og tilskuddsfordeling, og kommunen behandler søknader med utgangspunkt i disse. Hvem kan få startlån og tilskudd Konsekvenser økonomi, miljø og folkehelse: Økonomi: Startlån og boligtilskudd sikres med pant i eiendom og dette medfører liten økonomisk konsekvens for kommunen. Kommunen har i den siste 10-års perioden tapt ca. 1 mill.kr. på startlånene. Disse tapene er dekket opp av midler som er avsatt til tapsfond. Dette fondet e Ålesund kommune på nett. Startlån og boligtilskudd. STARTLÅN OG BOLIGTILSKUDD TIL ETABLERING. Kan gis ved langvarige problemer med å finansiere egen bolig, refinansiering for å beholde egen bolig, eller nødvendig utbedring av bolig Boligtilskudd og startlån. Søknad om milder til å tilpasse boligen din. Dersom du trenger økonomisk støtte til å tilpasse boligen din for fortsatt å kunne bo der, kan du nå søke kommunen om økomisk støtte til dette. Flere eldre og personer med funksjonsnedsettelse ønsker å bo hjemme i egen bolig så lenge som mulig

Startlån og boligtilskudd skal brukes målrettet for at barnefamilier kan kjøpe en egnet bolig. Målet nås blant annet ved å systematisk kartlegge hvem som kan kjøpe bolig, gi veiledning i kjøpsprosessen og se på muligheter knyttet til lånevilkår og betjeningsevne. Dette vil bidra til en ønsket boligkarriere Eidsvoll kommune opprettholder husbankrenten med 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. Forskrift om startlån fra Husbanken. Videre følges Forskrift om startlån fra Husbanken . Boligtilskudd til etablering og tilpasnin Startlån og tilskudd. Startlån er en behovsprøvd låneordning som forvaltes av kommunen. Det er beregnet for personer med langvarige bolig- og finansieringsproblemer som lavtlønnede, enslige forsørgere, flyktninger og personer med nedsatt funksjonsevne Det er felles søknadsskjema for startlån og boligtilskudd Tjenestebeskrivelser. Startlån bolig Grunnlån 02.02.2018 11:48:04. Engerdal tlf 62 45 96 00 - postmottak@engerdal.kommune.no - Engerdalsveien 1794, 2440 Engerdal organisasjonsnummer 964948976 - bankkontonummer 1890.07.38141 Ansvarlig redaktør ,nettredaktør Gerd Øverstad Galten Holtålen kommune ligger i Trøndelag fylke, ca 3 mil nord for Røros. Kommunen er kjent for sine mange kulturminner, gruvehistorien og Hessdalsfenomenet

Dersom kommunen har en finansieringsavtale med en eller flere private banker: Før opp hvor mye startlån og banklån du søker. Dersom kommunen ikke har en finansieringsavtale: Før opp lån du selv har fått tilsagn om eller har søkt i en annen bank Søker - etternavn og fornavn Telefon på dagtid Mobiltelefon E-postadresse Søknad om boligtilskudd til utredning og prosjektering Søknaden sendes Husbanken etter påtegning i kommunen 1. Søker 7. For Husbanken 2. Opplysninger om boligen Kontaktperson i kommunen - navn Etat Ergoterapeut - navn Postadresse Poststed 4 Måloppnåelse Forankring av startlånet i kommuneledelsen Det er enda et stykke vei å gå før startlånet er godt forankret i toppledelsen i alle landets kommuner Målgruppens kjennskap til startlånet Forbedringspotensialer Tilstrekkelig midler til utlån i kommunene Ikke midlene men viljen til utlån begrenser Kommuneøkonomi bestemmer utlånet Risiko for tap medvirkende årsak til lavt. Startlån fra kommunen hjelper deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd STARTLÅN Behovsprøvd låneordning - primært toppfinansiering av bolig. Kan gis til kjøp, bygging, utbedring og i særtilfeller refinansiering av dyre private lån. BOLIGTILSKUDD TIL ETABLERING Strengt behovsprøvd finansiering til etablering i bolig for spesielt prioriterte grupper. Søkers økonomi og livssituasjon vektlegges ved tildeling

Kjøp av bolig med startlån og ev

til prisnivå i kommunen, ref. pkt 3.1 i retningslinjer for startlån i Gjesdal kommune. Tilskudd gis som toppfinansiering i kombinasjon med startlån og/eller boligfinansiering i annen kredittinstitusjon. - Tilskudd til utbedring av bolig Det kan gis tilskudd til mindre utbedringer av bolig. Utbedringen må være nødvendig for at søker ska Du kan søke om tilskudd til etablering hvis du har dårlig økonomi og trenger bistand til å skaffe deg en nøktern og egnet bolig. Tilskuddet kan brukes til å kjøpe, bygge eller til å refinansiere egen bolig. Om du får tilskudd, og hvor mye du kan få avhenger av økonomien din og hvor stort startlån du kan betjene. Målgrupp Startlån kan være en mulighet dersom du har vanskeligheter med å få oppfylt boligdrømmen din. Du kan få startlån til å kjøpe egen bolig, dersom du har hatt langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lånebeløp i en privat bank Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av boligRindal kommune har tatt opp lån i Husbanken for videre utlån i form av startlån. Kommunen har også tilgjengelige tilskuddsmidler fra Husbanken, både til å skaffe seg bolig og til å utbedre egen bolig

Kunngjøring - Startlån og Boligtilskudd til etablering og

 1. Startlån/boligfinansiering. Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig. Startlån: Informasjon og søknad (Husbanken) Boligtilskudd til etablering og tilpasning. Husbanken gir tilskudd til ulike formål og målgrupper. Disse tilskuddene er rettet mot privatpersoner
 2. Startlån og boligtilskudd er viktige boligsosiale virkemidler for personer som befinner seg i målgruppen for startlånsordningen og som er bosatt i kommunen. Startlån kan gis i kombinasjon med boligtilskudd. Boligtilskudd er strengt behovsprøvd. Du kan lese mer om tilskudd til etablering i egen eid bolig på denne siden. Les mer om.
 3. Kulturmidler Tilskudd til enkelttilstak Tilskudd til 17. mai arrangement Tilskudd til forsamlingshus tilskudd til idrettsanlegg tilskudd til drift av lysløyper og oppkjøring av skispor . Fristen for å søke spillemidler er 15. oktober. Her finner d
 4. Ansvarlig redaktør: Rådmann Nina Bordi Øvergaard. Webredaktør: Magnus Mæland. Web levert av CustomPublis
 5. Bodø og tapsrisiko i kommuner med negativ befolkningsvekst gjør det startlån og boligtilskudd til etablering - Kommunen har forkjøpsrett ved et eventuelt salg av boligen. 25. sep. 2009 25 Økt fokus på startlån i 2009 Formål: Skaffe og sikre egnede boliger for: - unge i etableringsfase

Hjelp til å kjøpe og tilpasse bolig Asker kommune

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån 1 Sammendrag og konklusjoner Resymé Startlån, som forvaltes av landets kommuner på vegne av Husbanken, rettes mot dem som ikke kan finansiere et boligkjøp gjennom ordinære kredittinstitusjoner. Lånet skal bidra til a Bostøtte, startlån og boligtilskudd Vis mer. Koronavirus - alt du trenger å vite; Våre tjenester. Helse, omsorg og velferd; Oppvekst; Bolig, planer og eiendom. Byggeportalen; Eiendomsinformasjon og kart; Gebyrer; Bostøtte, startlån og boligtilskudd. Bostøtte; Startlån og boligtilskudd; Hva er Husbanken? Kommunale boliger; Kommunale. Startlån og tilskudd Startlån. Startlån er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare. Kommunen kan gi startlån til kjøp, utbedring og tilpasning av bolig, og refinansiering av dyre lån dersom det bidrar til at husstanden kan bli boende i boligen Startlån skal prioriteres til søkere som bor i Enebakk kommune eller har annen særlig tilknytning, herunder arbeid i kommunen eller nære familiære forhold. Søkere som åpenbart ikke faller inn under de prioriterte gruppene for startlån ordningen jfr Forskrift og/eller Husbankens prioriteringer vil gis et avslag uten realitetsvurdering av søknaden

Bostøtte, boligtilskudd og startlån - SKAUN KOMMUNE

Når du søker om startlån blir du samtidig vurdert for boligtilskudd til etablering. Det er felles søknadsskjema for startlån og boligtilskudd Du finner også informasjon om bostøtte, startlån og boligtilskudd. På denne siden finner du informasjon om Husbanken og lånemuligheter for boligfinansiering. Du finner også informasjon om bostøtte, Kommunen har ansvar for råd og veiledning til personer som har behov for tilpassing av bolig for å kunne bli boende Sosialstønad, kvalifisering, startlån og boligtilskudd. . Vivian Storøy, leder Telefon: 55 55 33 33 Telefon: 461 65 389 Epost: vivian.storoy@nav.no . Ingrid. Du kan søke bostøtte, hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter. Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. I Indre Fosen er det kommunen som behandler søknaden om bostøtte, men det er ;Husbanken som fatter vedtakene

Halden kommune - Postboks 150, 1751 Halden - Storgata 8, 1771 Halden - Telefon 69 17 45 00 - Telefax 69 18 00 58 Org. nr.: 959159092 Ansvarlig redaktør: Karine Engebretsen - postmottak@halden.kommune.n Boligtilskudd er en behovsprøvd ordning. I tillegg til ordningen startlån har Husbanken også noe som heter boligtilskudd. Dette er midler som kommunen får bevilget etter søknad til Husbanken. Ordningen er sterkt behovsprøvd, og tildeles etter retningslinjer som Husbanken har Husbanken og Nav/kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Startlån er en behovsprøvd låneordning som kan benyttes som finansiering til kjøp av en nøktern bolig. Mer om startlån fra kommunen. Boligtilskudd til etablering og tilpasning Startlån og boligtilskudd søknad - papirsøknad; Tilskudd til tilpasning av bolig; E-post: post@lunner.kommune.no. Org.nr: 961 381 452 . Bank: 2030 23 32542 . OCR: 2030 23 32550 . Skatt: 6345 06 05338. Lunner kommune Sandsvegen 1, 2740 Roa. Telefon 61 32 40 00 Faks 61 32 40 09 . Personvernerklæring Boligtilskudd til tilpasning Generelt. Det finnes både låne- og tilskuddsordninger som kan gjøre det mulig å finansiere tilpasning av boligen din. Du kan for eksempel trenge å tilpasse inngangen slik at den passer for rullestol, eller du trenger å bygge om større deler av boligen din

Ordningen iverksettes fra 01.juni 2011 og omfatter helårsboliger der søknad om byggetillatelse er mottatt etter denne dato. Ordningen gjelder ikke for de som har fått gratis tomt eller fått boligtilskudd tidligere. Søknad om boligtilskudd sendes Ringebu kommune, Handstadgata 4, 2630 Ringebu eller post@ringebu.kommune.n Kommunen kan gi en skriftlig bekreftelse på at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig. Boligen skal være rimelig og nøktern i forhold til prisnivået i kommunen. Forhåndsgodkjenning har en gyldighetstid på 6 måneder, med mulighet for forlengelse Trysil kommunes offisielle hjemmesider. Det er trygt og godt å vokse opp og bo i Trysil. Skogen, elva og fjellet innbyr til uteliv både sommer og vinter. Trysil er mest kjent for Trysilfjellet med Norges største alpinanlegg. Men her er det mye annet å finne på også - både når bygda vår ligger snøkledt og vintervakker, og når telen har sluppet taket og friskt vann renner lystig i. Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd Startlån er for personer som skal kjøpe bolig, utbedre eller tilpasse bolig, bygge ny bolig eller refinansiere dyre lån, dersom dette bidrar til at husstanden kan.

Økonomisk støtte til bolig - Bolig - Oslo kommune

 1. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen, og det er kommunen som har all kontakt med søkere. Har du spørsmål du ikke finner svar på her, må du henvende deg til Rana kommune, Servicetorget, tlf. 75 14 50 00, e-post: postmottak@rana.kommune.no. Startlån
 2. Juridisk kompetanse mangler i annenhver kommune. At halvparten av landets kommuner tør å risikere innbyggernes rettssikkerhet på denne måten, er for meg både forunderlig og urovekkende, skriver advokat Ole Henrik Brevik Førland
 3. Startlån ; Kommunal bolig NAV skal gi deg råd og veiledning for å hjelpe deg til et varig botilbud KONGSVINGER KOMMUNE Postboks 900 2226 Kongsvinger E-post til Kongsvinger kommune (Postmottak) Tenk på følgende før du sender brev/ e-post til kommunen
 4. Levanger kommune og Verdal kommune - Retningslinjer for startlån 2 av 2 Søknadsprosessen Generell informasjon og hjelp til å fylle ut søknadsskjemaet fås ved henvendelse til Servicekontoret i kommunen. Søknadsskjema kan hentes i kommunens Servicekontor eller på Husbankens hjemmeside, www.husbanken.no For dokumentasjon - se søknadsskjemaet

Lån og tilskudd Startlån og tilskudd - Bærum kommune

 1. Boligtilskudd til refinansiering. Dersom husstanden på grunn av betalingsproblemer har vanskeligheter med å beholde boligen kan kommunen i helt spesielle tilfeller innvilge Startlån og Boligtilskudd til refinansiering : Boligtilskudd til utredning og prosjekterin
 2. Startlån er lån til etablering av din første bolig. Du kan søke kommunen om startlån
 3. Kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. Startlån skal kun gis til privatpersoner. Stiftelser, selskaper, foreninger, borettslag og liknende, kan ikke få startlån. Det er ikke et krav at søkeren skal ha norsk statsborgerskap for å få lån
 4. Kunngjøring - Startlån og boligtilskudd til etablering og
 5. Bolig - Holmestrand kommune
 6. Startlån og boligtilskudd - Haugesund kommune
 7. Startlån - Gjemnes kommune

Husbank: startlån og boligtilskudd - Overhalla kommune

 • Norddal kommune servicetorget.
 • Yale elektronisk dørkikkert.
 • Orange roser.
 • Deutsche truppen in somalia.
 • Gratis kondomer göteborg.
 • Fotograf tromsø barn.
 • Eselsweg höhenprofil.
 • Privat arbeid skatt.
 • Helse sør øst bot.
 • Sluttpakke mal.
 • Hvorfor oppstår sjalusi.
 • Stapelverarbeitung bridge.
 • Toledo przewodnik.
 • Slimete utflod etter fødsel.
 • Lustige begrüßung whatsapp.
 • Top 10 ciudades de españa.
 • Hanfsamen kaufen legal österreich.
 • The cars film.
 • Skatteidentifikationsnummer sverige.
 • Before the flood wikipedia.
 • Ansprechpartner finanzamt.
 • Convert file from pdf to jpg.
 • Solkrem test 2017 barn.
 • China restaurant zwickau.
 • Hvor lenge varer mageknip.
 • Smileys zum ausdrucken etwas größer gesucht forum.
 • Scandic kjeden.
 • 200 liter til m3.
 • Louis vuitton stockholm öppettider.
 • Barnebidrag 2017.
 • Sonos playbar mål.
 • Fair farbe.
 • Slumdog millionaire zusammenfassung buch.
 • Https www knuddels download.
 • Program antywirusowy darmowy.
 • Stiftelsen nordnorsk vitensenter.
 • Overnatting preikestolen.
 • Frauentag bad liebenzell 2018 anmeldung.
 • Orientalsk blanding.
 • Egenandel skadedyr if.
 • China ecke delmenhorst speisekarte.