Home

Dannelse av olje og gass film

Elfenbenstårnets vrengebilde

Når temperaturen på kerogenet når 60-120 grader, blir det dannet olje, og på enda høyere temperaturer hovedsakelig gass. Etter hvert som det blir dannet olje og gass, siver dette ut av kildebergarten. Fordi hydrokarboner er lettere enn vann, vil oljen og gassen bevege seg oppover i en porøs bergart som inneholder vann Dannelse av olje og gass Kildebergart Endringer i jordskorpen - olje og gassfelt Egne synspunkter: Jorden for 150 millioner år siden Petroleum er en fellesbetegnelse for råolje og gass Takbergart Avsetninger av finkorna materielle presset sammen til en tett bergart «Tak» over d Olje og gass dannet ved modningen vil sive langsomt gjennom porene i kildebergarten og ut til tilstøtende bergartslag, hvor poretrykket er mindre (primær migrasjon).De fleste kildebergarter er tette skifre med lav porøsitet og permeabilitet, og migrasjonen er forsøkt forklart bl.a. ved pulsvis oppsprekking og påfølgende sammensveising av kildebergarten som følge av trykkøkning under.

Velkommen til Olje Et program om hvordan olje er dannet i Nordsjøen, norsk oljehistorie, berggrunnen der olje dannes og porøsitet. Gå gjennom menyen til venstre, trinn for trinn Olje og gass finnes i formasjonene Tilje, Tofte, Ile og Garn, som alle består av sandstein. Animasjonen her viser den geologiske historien til Nornefeltet. Det er kanskje lettere å følge med på animasjonen om du tar en utskrift av tverrsnittet gjennom Nornefeltet Blog. Oct. 2, 2020. Home office setup: 5 ways to create a space for WFH; Oct. 1, 2020. How to use Google Classroom: Tips and tricks for teachers; Sept. 30, 202 Noe av gassen går til det spanske markedet. Gassfeltet Ormen Lange blir åpnet. Ormen Lange er Europas tredje største gassfelt, og har verdens største gassbrønner. Rørledningen som tar gassen fra Norge til England er verdens lengste undersjøiske rørledning. 2011 - Fremdeles livskraftig Norge feirer 40 år som produsent av olje og gass

Hvordan dannes petroleum? - Norskpetroleum

 1. Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet. 50 år senere er næringen Norges viktigste både når det gjelder inntekter til statskassen, investeringer og andel av total verdiskaping
 2. Dannelse av hydrokarboner. Petroleum er fellesbenevnelsen for olje, kondensat og gass. Utgangspunktet for dannelsen av petroleum er biologi. Små organismer som vi knapt ser med det blotte øyet, plankton og alger, er kildematerialet til store forekomster av petroleum
 3. Den beste steinen for lagring av olje; Hva er olje? Olje blir dannet i Nordsjøen. Oppsummer oljedannelse; Den norske oljehistorien.

Olje og gass Her kan du lese om olje og gass-utstillingen på Norsk Teknisk Museum. Du kan også klikke deg inn på en animasjon som viser dannelsen av olje og gass. Engineering Challenge - Engineerium Skoleprogram ved Engineerium på Fornebu. Temaer er olje og gass, teknologi, og innovasjon Film og serier Kunst Spill Medier Design og mote Opera og ballett Teater og scene Kultur i NRK TV KORK Olje. Når den er 'moden' pipler det nemlig olje og gass ut av den

Dannelse av olje og gass by Torstein Tonning - Prez

 1. undersøkje og diskutere bruk og misbruk av ressursar, konsekvensar det kan få for miljøet og samfunnet, og konfliktar det kan skape lokalt og globalt; Geofag 2. Georessurser. beskrive hvordan forekomster av olje, kull og gass ble dannet, og hvordan de påvises og utvinne
 2. Olje og gass kommer av rester av døde planter og dyr. Omdanningen fra planter og dyr til olje og gass tar flere millioner år. For å få opp oljen kan man f.eks bruke store oljeplattformer, så går oljen videre til oljeraffeneriet og destillasjonstårn
 3. Jeg skal ha en powerpoint-presentasjon, hvor jeg skal fortelle om dannelsen av olje og gass. Vi skal lage presentasjonen ut ifra en stil vi skrev for et par uker siden, så jeg har det jeg trenger av stoff. Det jeg lurer på er hvordan jeg skal gå fram? Hva bør være det første jeg skal si, og hva b..
 4. Mange forskere mener at olje og gass er dannet gjennom millioner av år. Hvis jorda bare er ca. 6000 år gammel, hvordan forklarer vi da all oljen og gassen? Det vi kaller olje og gass er en samlebetegnelse for en gruppe stoffer som heter alkaner. Dette er hydrokarbon-bindinger, der metan, CH4, er den enkleste av disse. [

På samme måte som kull dannes olje og gass av plantematerialer som har blitt bearbeidet over millioner av år. Oljen vi finner på norsk sokkel er blitt formet av døde alger som har samlet seg på havbunnen. På grunn av lite tilgang på oksygen på havbunnen brytes ikke algene ned Norsk oljehistorie på 5 minutter. Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde på olje- og gassrikdommer langs norskekysten. Lite visste vi om hvor betydningsfull petroleumsnæringen skulle bli for norsk økonomi da de første utvinningstillatelsene ble tildelt midt på 1960-tallet Dannelse og lagring av olje og gass. For at olje og gass skal fanges i feller, må alt stemme. Kilden må avsettes i et perfekt miljø og utsettes for riktig temperatur og trykk over lang tid. Reservoarbergartene må være porøse for å kunne lagre olje,.

Olje er imidlertid lettere enn steinmassen og beveger seg derfor mot jordoverflaten. For å unngå at oljen fordamper, må den porøse bergarten imidlertid ha et lokk, for eksempel et lag av leire. Hvordan utvinner man olje? Olje utvinnes som råolje fra bakken ved hjelp av store bor som befinner seg på boreplattformer ute i havet Norge er verdens tredje største eksportør av gass og olje. Det er lett å forstå hva inntektene fra oljeindustien har gjort for Norge. Men det er desto mer komplisert å forstå de geologiske prosessene som har dannet olje og oljefelt i Nordsjøen olje_gass - Alfawe

dannelse av petroleum - Store norske leksiko

Alternative forestillinger hos skoleelever om dannelse og utvinning av olje og gass Ole Anders Eide-Fallet Masteroppgave ILS UNIVERSITETET I OSLO April 2008 . 2 Forord Først og fremst vil jeg takke min kone for en utrolig støtte. Ikke bare har d Dannelse av olje og gass Olje og gass stammer fra rester av små planter og dyr som levde i havet for 150 millioner år siden. - I siste del av perioden jura, skjedde det store endringer i det området som i dag finnes utenfor norskekysten.. Dannelse av olje og gass Rester av små planter og dyr som levde for ca 150 mill. år siden Høyt trykk Høy temperatur Feb 2, 2002. Bergarter: Kildebergart: Olje og gass blir dannet (slam med organisk materiale) Reservoarbergart: Lager for olje og gass (sand, sandstein med hulerom.

Viten: Olje (bokmål): Velkommen til Olje

Kriterier til framlegg og skriveoppgaver i faget. Treningsoppgaver til muntlig eksamen. Biologi - arv. Biologi - celler, kropp og helse. Fysikk - mye nyttig om energi og energiproduksjon. Fysikk - stoffer. Fysikk - astronomi. Fysikk - olje og gass. Dannelse av olje og gass - Universitetet i Trømsø! Kjemi. Dagsaktuelle temaer. Viten.no. Kriterier til framlegg og skriveoppgaver i faget. Treningsoppgaver til muntlig eksamen. Biologi - arv. Biologi - celler, kropp og helse. Fysikk - mye nyttig om energi og energiproduksjon. Fysikk - stoffer. Fysikk - astronomi. Fysikk - olje og gass. Dannelse av olje og gass - en side! Kjemi. Dagsaktuelle temaer. Viten.no. Presentasjon av en. dannelse av petroleum. Konvensjonen danner basis for nasjonal lovgivning om utslipp av borekaks. Fra 130—180 °C dannes det gass fra kerogenet, og tidligere dannet olje omdannes til gass gassvinduet. Det er på tide at politikerne tar et oppgjør med landets verste klimabøller

Oljen og gassen strømmer (migrerer) derfor oppover gjennom porøse bergartslag til den fanges inn av strukturer (kalt feller) av tette bergartslag som er lukket oppover. Det meste av den konvensjonelle olje og gassen finnes i porøse sandsteiner eller kalksteiner som kalles reservoarbergarter Dannelse av olje og gass. Olea og gass er laget av dyre og planteliv som har sunket ned i boden i sprekker i jordskorpen og fått lag på seg. Etterhvert har de døde organismene gjort seg om til olje og gass fordi de har dårlig vannsirkulasjon og lavt oksygeninnhold Et bærekraftig forbruk av olje og gass for Norges del bør innebære et redusert tempo i utvinningen. Det er knyttet stor usikkerhet til tempoet i utvinningen fremover, men i følge prognoser av gjenværende utvinning på norsk sokkel regner man med at det er grunnlag for oljeutvinning i ytterligere 50 år og gassproduksjon i ytterligere 100 år

Ca. 225.000 mennesker jobber innen olje- og gassnæringen. Det investeres nær fem ganger så mye i olje og gass som i all annen norsk industri i til sammen. 70 prosent av befolkningen mener det er viktig at vi opprettholder olje- og gassindustrien i Norge; Flere oljefakta finner du her • Olje og gass strømmer gjennom et borehull, fra oljebrønnen mot lavere trykk, og opp til for eksempel en plattform. Sand og vann som følger med, må skilles fra oljen og gassen. Ny teknologi gjør at denne prosessen også kan gjøres på havbunnen, og gi mer effektiv separasjon der enn på plattformen Norsk dokumentarserie. Få trodde det fantes olje på norsk sokkel. Mot slutten av 60-tallet begynte selskap etter selskap å gi opp letingen, men lille julaften 1969 får de norske myndighetene en viktig telefon som skal forandre nasjonen for alltid. Kaspersky: Økning av cyberangrep mot eiendomsautomasjons-, olje- og gass-selskap En fersk undersøkelse fra Kaspersky slår fast at cyberangrep mot eiendomsautomasjons-, olje- og gass-selskap økte under 2020 - samtidig som cyberangrepene minket innen de fleste andre bransjer

Olje og gass - Ui

Altså hvordan disse legger føringer for undervisningen sett i et konstruktivistisk perspektiv. Videre er det naturlig å påpeke betydningen av den nåværende læreplanen i forhold til utvikling og opprettholdelse så vel som avvenning av, alternative forestillinger om dannelse og utvinning av olje og gass Råolje og gass blir til ved at bitte små rester av dyr og planter som levde i havet for ca. Først blir oljen og gassen til kerogen før det omdannes videre til olje og gass. Ved høyere temperaturer nås metagenesetrinnet, hvor alle flytende hydrokarboner er nedbrutt og gassdannelsen avtar En kort oversikt som vedlegg til film (DVD) fra områdene rundt indre Oslofjord. Av Knut Bjørlykke kildebergart for olje og gass og store mengder olje ble trolig dannet da Skiferen ble da gravet ut og oljen og gassen ble destillert av i ovner Laget av bittesmå dyr og planter (plankton) som levde i vann for 150 millioner siden. De blir dekket av slam og leire (sedimenter), og ble omdannet uten oksygen. Lagene med organiske rester utsettes for stort trykk og høytemperatur under sedimentene, da blir det organiske materiale til naturgass eller olje

Dannelsen av olje og gass by Therese Wiktil - Prez

Ved utgangen av 1950-årene var det få som trodde at norsk kontinentalsokkel skjulte olje- og gassrikdommer. I et brev til Utenriksdepartementet i 1958 skrev Norges Geologiske Undersøkelse: Man kan se bort fra mulighetene for at det skulle finnes kull, olje eller svovel på kontinentalsokkelen langs den norske kyst Feltet omfatter dannelse av, vandring og oppsamling av olje og gass i berggrunnen og hvordan forekomster kan finnes. Studier av sedimenter og sedimentbassenger (sedimentologi) er sentralt med tanke på både leting og produksjon. Stratigrafiske og paleonto-logiske metoder brukes til korrelasjon av bergartslag under oljeletingen Dannelse og anvendelse. Newton Eksempelrom; Newton-moduler. Elevene skal kunne beskrive hvordan råolje og naturgass er blitt dannet, holder et dialogbasert presentasjon for elevene. Her er det aktiv bruk av spørsmål og det vises bilder og/eller gjenstander som virkemidler i presentasjonen Hvis du ikke blir overført automatisk, trykk på lenken: Fortsett Please use the link if your browser does not transfer automatically: ContinueContinu Olje brukes ikke bare som drivstoff. Det brukes også som råstoff til en rekke livsnødvendige produkter vi er blitt avhengige av i dagens samfunn. Ved denne installasjonen kan du se eksempler på en rekke produkter vi trenger olje for å lage

Olje- og gasshistorie

 1. Sand- og kalkstein. I norsk sokkel finnes i hovedsak to forskjellige typer reservoar, i sandstein eller i kalkstein. Hydrokarbonene ligger i hulrommene mellom sandkornene eller i kalksteinen. Selve oljen og gassen er dannet av dyre- og planterester fra millioner av år siden
 2. Sedimenter og sedimentære bergarter dekker 80% av jordens overflate og inneholder våre viktigste energi og råstoffkilder • Kull • Olje og gass • Kalk • Salt • Malmforekomster Det sedimentære 'system' er ofte kontaktlaget mellom Geosfæren, hydrosfæren, biosfæren og atmosfære
 3. Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Dette diktet fremførte vi på prøveeksamen. Laget av Eirin og Karina. Bokmål Dikt. Norges framtid. Et essay om verdiene vi har i Norge, om Fakta om olje og gass, deretter et engasjerende innspill mot petroleumsindustrien. Bokmål Temaoppgave. Petroleum.
 4. Utstillingen Olje og gass er bygd opp rundt fem hovedtemaer. Gjenstander, tekst og bilder forteller historier om mennesker i bransjen, banebrytende teknologiutvikling, store kompetanseløft, dristig politikk og betydningen av olje og gass — i verdens energimarked, i norsk økonomi og i et miljø- og klimaperspektiv

Norsk oljehistorie på 5 minutter - regjeringen

Brønnteknikk Vg2 - Dannelse av hydrokarboner - NDL

Viten: Olje (bokmål): Olje blir dannet i Nordsjøe

Matematikk og geologi er de to ferskeste undervisningsoppleggene museet tilby. Geologiopplegget «Lag på lag» er tilpasset elever på mellomtrinnet. På en praktisk måte får elevene forståelse av geologisk tid og prosessene som har ført til dannelse av olje og gass Feltet omfatter dannelse av, vandring og oppsamling av olje og gass i berggrunnen og hvordan forekomster kan finnes. Studier av sedimenter og sedimentbassenger (sedimentologi) er sentralt i forhold til både leting og produksjon. Stratigrafiske og paleonto-logiske metoder brukes til korrelasjon av bergartslag under oljeletingen Fra natt til søndag skulle streikes trappes opp, og fra onsdag ville effekten ha slått inn for fullt. I alt 13 felt på sokkelen, inkludert gigantfeltet Johan Sverdrup, ville da ha vært rammet. Ifølge Norsk olje og gass ville det ha satt en firedel av norsk olje- og gassproduksjon ut av spill. Partene møttes hos Riksmekleren klokka 10 fredag Fangst og lagring av karbondioksid er et potensielt viktig verktøy for å redusere utslipp av klimagasser. I Norge vil det være aktuelt å lagre karbondioksid i tomme olje- og gass-reservoarer langs Norskekysten. Transport av klimagassene vil da kunne skje via rørledninger på havbunnen

Nettlenker skole- og undervisningsopplegg Norsk Oljemuseu

Dannelse av olje og gas prices; Dannelse av olje og gas resources; SubjectMaterial Fagstoff Simulering Olje og gass ble dannet fra marine organismer som falt til bunnen av havet og ble dekket av sand og leire. Omformingen til olje og gass skjer langt nede i dypet, under høyt trykk og ved ulike temperaturer Smak på den: Det investeres for lite i olje og gass, hilsen klimarisikoutvalget Den som vil bygge ned norsk oljeindustri, må finne argumentene andre steder enn i rapporten fra klimarisikoutvalget. 1 min Publisert: 17.12.18 — 20.44 Oppdatert: 2 år side

- Olje, gass og kull kan brukes som brensel i store elektrisitetsproduserende dampkraftverk. Fossilt brensel står for ca. 67 % av all elektrisitetsproduksjon i verden per 2006. Vanndamp tar mer plass en vann i flytende form, noe som gjør at det blir høyere trykk Olje og gass. Min konto. Sporten; VG Live; Ap er på hælene i olje- og gasspolitikken. «Jeg er inderlig lei av rett fram-argumentasjon og overbevisning om at den ene har fasiten mens. Norsk olje og gass' skolebesøk brukt til å få unge til «heie på olje- og gassbransjen» Norsk olje og gass inviterte seg selv til skoler og universiteter i hele Norge for bidra til en. Spørsmålet er da hvordan de skal få det til hvis tilbudet av olje og gass reduseres. Et nærliggende alternativ til fossil olje er i dag biodrivstoff. Selv om man kan håpe på at man utvikler og går over til mer miljøvennlige og avanserte råstoffer i fremtiden, lages biodrivstoff i dag i første rekke av jordbruksprodukter som palmeolje, raps, soyaolje, sukkerrør, mais og hvete

Olje - NRK Kultur og underholdnin

At vi har investert så tungt i olje og gass, betyr at Norge taper hvis verdens klimapolitikk lykkes. Som om ikke det var nok vedtok EU-kommisjonen nylig et mål om nullutslipp innen 2050. EU er vår hovedkunde, og lønnsomheten til norsk gass avhenger derfor i stor grad av etterspørselen fra de europeiske landene Så lettet depresjonen heldigvis da vår utviklingsminister, Dag-Inge Ulstein (KrF), kom og beriket oss med en laaaaang og gloriøs, men litt søvndyssende eventyrpreken som visst nok inneholdt noe om klimaendringer og avlinger, men som så vidt jeg kunne forstå, heldigvis endte lykkelig med at det nye programmet fra Norad skal skubbe oljen ut og den grønne energi inn

Energi fra gass - Kunnskapsfil

 1. Olje og gass - Daria
 2. Dannelsen av olje og gass - Skole og leksehjelp - Diskusjon
 3. Hvordan ble olje og gass til? - SKAPER - Skapt av Gu
 4. Olje og gass Alt du bør vite Strøm
 • Hvordan skjøte garn hekling.
 • Brudd på barneidrettsbestemmelsene.
 • Jjshouse oslo.
 • Maja gntm instagram.
 • Tilknytning i barnehagen.
 • Serebii minior.
 • Mak de 2700.
 • Abelkonkurransen 2017 fasit.
 • Bachelor 2017 niclas.
 • Bekken gård estenstadmarka.
 • Bwg gmbh.
 • Thomas lien.
 • Ulvesommer online.
 • Lewis hamilton car.
 • Band stone stue.
 • Straff for kjøring i ruspåvirket tilstand.
 • Frankrike vm trupp 2006.
 • Astma og allergiforbundet.
 • Zelda breath of the wild pris.
 • Bereits gekaufte bücher auf kindle übertragen.
 • Haus achim kaufen.
 • Skinn stoff metervare.
 • Hva er marginal periodontitt.
 • Russian yeti expedition in den tod fake.
 • Middag til 10 personer.
 • Brigade nord merke.
 • Vogue us.
 • Fahrenheit winterthur.
 • Tobias båt til salgs.
 • U21 norge tropp.
 • Zanda takstein prisliste.
 • Crt technology.
 • Minijob schlüsselstelle bremen.
 • Cardiff castle.
 • Michelangelo sixtinische kapelle gehirn.
 • Helvetesuka bok.
 • Nils nordvik lønn.
 • Hvor mange muslimer lever i europa i dag 2018.
 • Ørepropper apotek.
 • Laban seigmenn.
 • Tysvær kommune ansatte.