Home

Etiske problemstillinger i psykiatrien

Etiske utfordringer ved bruk av tvang i psykisk helsevern

Fysisk helse som etisk dilemma - Sykepleie

 1. Forfatter er Geir Høstmark Nielsen, professor i klinisk psykologi ved UiB og med en rekke verv bak seg i arbeidet med etikk for psykologer. Bl. a var han medlem/leder av Fagetisk råd (1980-90) og Psykologforeningens representant i den nordiske etikkarbeidsgruppen (NEA), som i sin tid utarbeidet felles etiske prinsipper for nordiske psykologer (1982-87)
 2. g og mulige handlings-alternativer Aksjon
 3. Der de øyeblikkelig hjelp-ansvarlige var i tvil, ble det pekt på en rekke faglige og etiske problemstillinger frem til beslutning ble tatt. DISKUSJON Det bør gis rom for etisk og faglig refleksjon omkring vurderinger av bruk av tvang i den kliniske hverdagen og opplæring i tiltak for å styrke pasientens opplevelse av delaktighet under samtalen
 4. i bachelor oppgave før sommeren. 4000 ord på en uke. Vi har kunn fått et tema. Vi skal lage en problemstilling, og skrive en oppgave om den. Temaet er: Etisk vurdering. Vi må ta utgangspunkt i den siste praksisperioden som var psykiatri, og ta ut i fra en pasient situasjon..
 5. erer, og man ikke har et konkret fasitsvar på hva som er det riktige. Hva er etikk? For å forstå hva et etisk dilemma kan være, er det greit å ha bakgrunnskunnskapen om etikk på plass først. Etikk er kort forklart læren om hva som Fortsett å lese Hva er et etisk dilemma
 6. Etiske problemstillinger i psykiatrisk sykepleie The American Nursing Association etiske retningslinjer sier en etisk sykepleier praksis med medfølelse og respekt for den iboende verdighet, verdt, og entydighet av hvert individ, ubundne av hensynet til sosial eller økonomisk status, personli
 7. utter siden, Anonym bruker skrev: Mister barndommen sin, nei, det gjør de ikke. Men nordmenn er så forbanna selvsentrerte og bortskjemte at det er pinlig. De ungene som vokser opp med sult mister barndommen sin, de barna som vokser opp med krig mister barndommen sin. De barna som vokser opp..

Som sykepleier står du hver dag midt i viktige etiske problemstillinger. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer og utfordringer. Rådet for Sykepleieetikk er et uavhengig organ i Norsk Sykepleierforbund, som alle kan kontakte I neste omgang kommer elevene på banen med sine etiske dilemma. Ungdomstida er fylt av vanskelige valg, og den er gjerne en utømmelig kilde til hverdagsnære problemstillinger. Slike dilemmaer er godt egnet til klasseromsdiskusjoner som synliggjør ulike perspektiv Etiske dilemmaer kunne oppstå ved at klinisk skjønn og ønsker for pasienten kom i konflikt med systemer som hindret sykepleierne i å oppfylle den enkeltes behov. Slik individuell tilpasning kan betegnes som «skreddersøm», mens «konfeksjon» kan brukes om tiltak som passer for en gruppe pasienter med samme diagnose (14) Jeg bare lurer på hvordan dere opplever det med etiske problemstillinger i deres jobber. Jeg jobber på sykehjem med eldre, syke og døende med alt det innebærer av problemstillinger. Særlig når skal man stoppe aktiv behandling eller aktiv ernæring. Mange ganger synes jeg vi har alt for mye makt fo.. Etiske problemstillinger knyttet til samtykke og tvang i psykiatrien . Hensikten er i samarbeid med psykiatere å sette søkelys på etiske problemstillinger i behandling av psykiatriske pasienter. Fokus er særlig på bruk av tvangsbestemmelser i lovverket opp mot hensynet til pasientens beste. Relevant lovverk . Samtykke og tvang-etiske aspekter

Religion og etikk gir deg kunnskap om og forståelse av religioner og livssyn. Filosofisk og etisk teori er til god hjelp når du skal sortere tanker om de store spørsmålene i livet. Du lærer også å forholde deg til andres syn på verden på en respektfull måte Kompetansemål: diskutere noen etiske problemstillinger knyttet til arbeidslivet. Norske bedrifter har mange lover og regler som de må forholde seg til. Men hva mener vi egentlig når vi sier at bedriften må ta etiske valg? Et etisk valg innebærer å ta stilling til hva som er rett, og hva som er galt

Helsearbeiderfag Vg2 - Etiske dilemma - NDL

Psykiatri: -noen sykehus syr selvskadere uten bedøvelse. Fordi de har gjort det selv.-selvskadere: mye fokus på skadene, glemmer det som ligger bak og som er årskan til selvskadingen. For mye fokus på selvskadingen bidrar til at pasienten fortsetter å bruke det som kommunikasjonsform framfor å lære andre måter å kommunisere på Helt grunnleggende handler etiske spørsmål om hva som vurderes å være riktig å gjøre (Christoffersen, Ruyter, & Wyller, 2005, s. 84). Inn i barnehagens kontekst betyr det at de voksne i barnehagen må stille spørsmål knyttet til egne handlinger og holdninger, og hvilke verdier som viser seg i barnehagehverdagens praksis, ikke minst når vi utfordres psykiatri, eldre - og rusomsorg eller på andre områder? Hverdagen i helse- og omsorgstjenestene i kommunen består av en rekke utfordringer som krever godt etisk skjønn. Dette e-læringsprogrammet tar opp noen etiske utfordringer og dilemma. Vi håper dere vil kjenne igjen situasjonene og se paralleller til eget arbeid

Fagbok som legger vekt på praksisnær kunnskap om de etiske problemene som oppstår i møtet mellom helsepersonell og pasient, pårørerende og kolleger, og hvordan disse problemene kan håndteres. Senter for medisinsk etikk skal koordinere EU-prosjekter for 6 millioner euro 6. aug. 202 Magt og afmagt i psykiatrien: Arbejdet med etiske problemstillinger i forbindelse med tvang i psykiatrien i Danmark. Activity: Talk or presentation types › Lecture and oral contribution: Talk or presentation types › Lecture and oral contributio - Vi ser at de etiske utfordringene som beboere og pårørende opplever for det meste er knyttet til hverdagsetiske problemstillinger, sier Bollig. Under intervjuene spurte han pasientene om hvordan de kunne leve et godt liv på sykehjemmet. - Det jeg fant ut var at pasientene er mer opptatt av hverdagsetiske utfordringer enn jeg trodde Etiske prinsipper for nordiske psykologer Vedtatt av landsmøtet 1998. III.1 Etisk veiledning til psykologen. Prinsippene er ment som en støtte til psykologen i hans/hennes daglige arbeid, tenkning og planlegging, og i løsningen av etiske problemstillinger Etiske problemstillinger i lys av lovgivning, fagets kunnskapsbase og praksis o Sentrale lover med relevans for det spesialpedagogiske arbeidsfeltet er blant annet: Barnehageloven (bestemmelse om fortrinnsrett for barn med spesielle behov) Opplæringsloven (etiske problemer omkring plikter og rettigheter og fordeling av ressurser i skolen) Lov om barneverntjenester (etiske problemer knyttet.

Kristoffer er elev i 5. klasse ved en barneskole i en liten kommune. Kristoffer har stammet siden han gikk i barnehagen og har fått hjelp av logoped tidligere, men har nå hatt en periode med lite stamming. Taushetsplikt Kari underviser i norsk i lektorutdanninga. På vei til universitetet sitter. Eksempler på etiske dilemma. Case 1: Omsorg - samspillet politikk/administrasjon 08.05.2019. Sommeren 2015 - i beste agurktid - slår lokalavisen Utposten opp en avslørende historie fra Lillevik kommunes eldreomsorg: Vil skille brødre lyder det med krigstyper på avisens forside Møller, SB & Rosenberg, NG 2016, Etiske problemstillinger i supervision. i SB Møller & NGK Rosenberg (red), Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision. 1 udg, Hans Reitzel, s. 238-252

Etikk i helsevesenet - Helsebiblioteket

4.2 Etiske dilemmaer - Nasjonal faglig retningslinje for ..

 1. reidar pedersen og per nortvedt (red.) etikk i psykiske helsetjenester. Etikk i psykiske helsetjenester_2018.indd 3. 16.11.2017 09:26:2
 2. De etiske dilemmaene sykepleieren opplever i forskningslitteraturen blir analysert på bakgrunn av funn i teorien. Dilemmaer kan sees som krysspressituasjoner der sykepleieren opplever press fra ulike hold. Ved å identifisere disse og analysere hva som ligger bak de ulike pressnivåen
 3. Etiske problemstillinger knyttet til tvangsinnleggelser av ruspasienter Fevik 17. november 2016 Paul Leer-Salvesen. ^Makt og avmakt -etiske perspektiver på feltet psykisk helse. _ Terje Mesel og Paul Leer-Salvesen red. Portal forlag psykiatrien og langt færre omsorgsovertagelser i barnevernet

Etiske problemstillinger i supervision. In Møller SB, Rosenberg NGK, editors, Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision. 1 ed. Hans Reitzel. 2016. p. 238-252 Autho I prosjektet Etikk i helsetjenesten ved Senter for medisinsk etikk ønsker vi å kartlegge befolkningens holdninger til etiske problemstillinger i helsetjenesten gjennom en spørreundersøkelse. Undersøkelsen er planlagt til november-desember 2019, og vi ønsker å belyse de følgende fire hovedtemaene: Tillit til helsetjeneste Etiske problemstillinger handler om verdier. Grupper av mennesker, for eksempel det norske samfunnet, har noen verdier felles. Samtidig har hver og en av oss egne verdier og normer. Et kjennetegn ved etiske spørsmål er at det i de fleste tilfeller ikke finnes noe «riktig» svar som alle kan bli enige om 1.2 Sykepleie har sitt etiske fundament i Sykepleiens grunnlag og yrkesetiske retningslinjer. 1.3 Sykepleieren har et personlig ansvar for at egen praksis er faglig, etisk og juridisk forsvarlig. 1.4 Sykepleieren holder seg oppdatert om forskning, utvikling og dokumentert praksis innen eget fagområde og bidrar til at ny kunnskap anvendes i praksis 4. Hvilke verdier og/eller etiske prinsipper og normer er aktuelle?10. Noen ganger blir punkt fire og fem i SME-modellen presentert som ett punkt. I PET-prosjektet har vi funnet det hensiktsmessig å skille henholdsvis verdier, etiske prinsipper og normer fra lover og retningslinjer. En etisk problemstilling involverer viktige verdier og normer

Etiske dilemmaer helsevesenet Helsearbeiderfag Vg2 - Etiske dilemma - NDL . Håndtering av etiske dilemmaer Kjernestoff. Velg målform: Bokmål. NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid Jeg må snart levere inn en oppgave om etiske dilemmaer i offentlig forvaltning... jeg jobber med noe helt annet, og jeg finner rett og slett ikke nok eksempler på slike dilemmaer. Har lest pensumet, har lest tilleggsbøker, har lest masse på nettet men det er stort sett bare teori overalt. Jeg kje.. Etikk er læren om moral, det samme som moralfilosofi. Etikkens formål er å studere hvordan man bør handle, og å forstå begrepene vi bruker når vi evaluerer handlinger, personer som handler, og utfall av handlinger. Sentrale begreper om handling som etikken anvender og studerer, er riktig og galt, tillatelig og utillatelig, god og dårlig

Etiske spørsmålstillinger - Etikk - Medlem - Norsk

Etiske problemstillinger i Helsesektoren levering På grunn av det faktum at helsesektoren har en viss kostnad over liv og død beslutninger, smerte og ernæring og andre områder av intime bekymring for alt menneskelig liv, de etiske problemstillinger som er involvert i levering av helsetjenester er f Lund mener at både barnehagelærerutdanningene og de enkelte barnehagene i større grad enn i dag bør våge å stille spørsmål ved og reflektere omkring etiske problemstillinger. Alt har etiske implikasjoner. Astrid Grude Eikseth, dosent emerita ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, hadde de etiske utfordringene i skolen som sitt tema 2. Ansvar og roller. Barnehageeieren og alle som arbeider i barnehagen, skal sammen bidra til å oppfylle målene og kravene i rammeplanen med utgangspunkt i sine erfaringer og sin kompetanse Etiske spørsmål handler om hvordan det «bør» være Etikk er teori Moral er praksis Etikk er systematisk refleksjon over moralsk praksis. 22.11.2017 4 Etikkens hovedspørsmål Det er ikke alltid det står mellom rett og galt To eller flere dårlige løsninge systematisk håndtering av etiske problemstillinger, for eksempel gjennom drøftinger, seminarer eller utvikling av retningslinjer. Klinisk etikk-komité er ikke et klageorgan og har ingen sanksjonsmyndighet

Det ble inngått en avtale mellom WPA og den kinesiske psykiatriforeningen om et systematisk utdanningsprogram om etiske og diagnostiske problemstillinger i psykiatrien. Legeforeningen har siden 2004 hatt et samarbeid med den kinesiske psykiatriforening/Institutt for mental helse, universitetet i Beijing om et utdanningsprogram i menneskerettigheter og etikk Hovedutfordringen for styret vil ofte ikke være økonomiske, juridiske eller tekniske problemstillinger, men nettopp mellommenneskelige relasjoner, det å få mennesker til å fungere godt sammen! Sett fra styrets ståsted vil de etiske retningslinjene som etableres kunne være et middel for å utvikle en human og verdiskapende virksomhet og dermed et bidrag til et godt samfunn å leve i

argumentere om etiske spørsmål som dukker opp i kjølvannet av moderne bioteknologi. Vi vil se på hva som kjennetegner etiske spørsmål generelt, og hvilke krav som stilles til god argu-mentasjon; vi vil også se på noen ulike typer etiske argumenter. Hva er en etisk problemstilling? En etisk problemstilling handler om hvordan tin Ny teknologi reiser etiske dilemmaer: Roboter må ha et moralsk kompass Det er fart i robotteknologien, og spesielt sosiale roboter reiser vanskelige etiske spørsmål, noe som for eksempel produsentene av førerløse biler må forholde seg til Sjekklisten ble først presentert i en sak i Dagsavisen 12. februar. -Vi har over tid fått inn en rekke saker der ansatte i barnehage og skole uttrykker stor bekymring for barns ve og vel. Bruk av kartleggingsverktøy, kompetansehevingsprogram, miljøutviklingstiltak og antimobbeprogrammer settes ofte i gang uten at det er gjort noen etisk vurdering i forkant, sier Hilde W. Afdal, leder for.

Dette legges også til grunn for å komme frem til svar på etiske problemer der kildene ikke gir noen klare svar. Hvis man tar et tilfelle noen som ønsker skilsmisse, ser vi at det er tillatt å fortsette i ekteskapet og tillatt å skille seg Etiske dilemma og etiske utfordringer •Etiske utfordringer: Noe som uroer oss, som ikke er slik det bør være; i behandling av pasienter / brukere, samarbeidsrelasjoner, ledelse, etc •Dilemma: En valgsituasjon hvor vi -uansett hva vi velger -krenker verdier vi er forpliktet av (verdikonflikt); En situasjon hvor det finnes god

Bruk av tvang i psykisk helsevern - dilemmaer i

Holdninger og viden om etiske problemstillinger i psykiatrien. Save to Mendeley; Export to BibTeX; Export to RIS; Email citation; Authors: Bruun, Henriette; Close 0000-0003-3955-269X IRS - Mental Health Services in Region of Southern Denmark, Department of Regional Health Research, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark Etiske problemstillinger i handlingsorientert forskningssamarbeid med mennesker med psykiske problemer og funksjonshindringer dc.contributor.author Hummelvoll, Jan Kår I 2008 var antall selvmord i psykiatrien 78, mens i 2010 var det økt med 65 prosent til 129. Statens helsetilsyn er usikker på om økningen skyldes bedre rutiner for rapportering eller om det faktisk er flere som tar sitt eget liv. - Daglig får sykepleieren store etiske og faglige utfordringer

Håndboken gir praktiske verktøy og metoder for å diskutere etiske dilemmaer og problemstillinger og er et viktig hjelpemiddel i arbeidet for å styrke bevisstheten om etiske utfordringer og evnen til å ta kloke valg til beste for den enkelte bruker. Etisk kompetanseheving Eksemplene fra studien viser at det ofte ikke finnes opplagte løsninger eller fasitsvar på etiske problemstillinger. Det er selve refleksjonen rundt temaet som kan gi et bredere perspektiv og større sikkerhet i avgjørelsen. Refleksjonen dreier seg om pasienten og selve situasjonen, ikke om etisk teori i seg selv Er etiske begrunnelser litt som å finne sløyfe til dressen - valget er tatt, men det gjelder å pynte på resultatet? Boken «Etikk i profesjonell praksis» er et viktig bidrag i hjelpen med å sette ord (begreper) på problemstillinger som kanskje ikke er så synlige. Det er nettopp ordene som er det sentrale - det er ordene vi «ser med» Etiske dilemma elever og sosiale medier 1. HAR DERE EN STRATEGI NÅR TING GÅR GALT ?Case Diskusjon 2. Case Unge bloggereEva, Ida og Mette går i 7. klasse og har laget seg en blogg sammen. De brukeren løsning som ligger på nett. På bloggen skal de skrive om ting sominteresserer dem, og for å skrive av seg frustrasjoner Nye etiske problemstillinger i stamcelleforskningen Teknologiske framskritt gjør at stamceller i framtida vil være viktig i medisinsk behandling. Men vi har langt igjen, og nye etiske utfordringer dukker opp, ifølge etikkprofessor

Finne problemstilling, oppgave - Sykepleiestudenter

Noen etiske problemstillinger i forbindelse med håndtering og formidling av usikkerhet i miljøforskning Sam-Erik Walker 1 Innledning I dette essayet ønsker jeg å ta opp og drøfte noen etiske problemstillinger i forbindelse med håndtering og formidling av usikkerhet i miljøforskning. Jeg har her valgt å begrense meg ti I oppgaveseminarene legges det også inn undervisning med fokus på metodologiske, etiske og substansielle problemstillinger. Seminarene er obligatoriske for studentene Åpent for Rus- og psykisk helsearbeid, master Emneevaluering Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS

Hva er et etisk dilemma? - Studieweb

Vanskelige etiske dilemma og problemstillinger krever etisk bevissthet og god dømmekraft. Å vise respekt, åpenhet, tillit og omsorg krever etisk klokskap og et bevisst forhold til egne motiver og verdier. Å heve den etiske kompetansen, samt etablere et systematisk varig etikkarbeid i tjenes-tene,. Start studying Etiske problemstillinger i arbeidslivet - begreper og spørsmål. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Ha god kunnskap om etiske problemstillinger i klinisk forskning innen psykiatri. Ferdigheter - etter fullført kurs skal deltakeren: Ha noe innblikk i forskningsarbeid, samt kunne delta i andres prosjekter under veiledning; Ha noe basisferdigheter i å drive og evaluere et klinisk prosjekt på høyt nivå,. - Etiske problemstillinger diskuteres ofte i tenkte situasjoner for å illustrere klare etiske dilemmaer. Noen etikere elsker vesener fra Mars som helt forutsetningsløst lander på Jorden. Når man diskuterer krig og etikk, er man inne på et område hvor etikken står i et svært nært forhold til virkeligheten

Etiske problemstillinger i psykiatrisk sykepleie

Mange pasienter opplever en høy grad av tvang ved innleggelse i det psykisk helsevern, også når innleggelsen er frivillig. Pasienter innlegges videre på tvangshjemmel selv om de i realiteten ønsker og samtykker i innleggelse og behandling. Dette reiser viktige menneskerettslige problemstillinger, ikke minst knyttet til ivaretakelse av menneskeverd og individuell autonom Barneboka Rett eller Galt - etiske problemstillinger for barn. Skrevet av. teachingfuntastic. Publisert i. Uncategorized @nb. kommentarer. 1 kommentar. Gjennom mange år som lærer har jeg samlet meg en del favorittbøker til bruk i undervisningen kan redegjøre for relvante faglige og etiske problemstillinger i vernepleierens yrkesutøvelse, og identifisere, reflektere over og håndtere disse gjennom anvendelse av faglig skjønn kan planlegge, gjennomføre, dokumentere og evaluere forsvarlig helsehjelp i samarbeid med tjenestemottakere og andre profesjoner med utgangspunkt i respekten for den enkeltes forutsetninger, vedighet og beho Juridiske etiske og faglige problemstillinger i sykepleie Helsevesenet samfunnet er sammensatt av leger, sykepleiere, assistenter, farmasøyter, terapeuter, forskere, dietitians, og andre som primære rolle er å gi tjenester og verktøy for å fremme helsen til pasientene. Som medlemmer av helsevesenet samfunn Jeg holder på med en oppgave i pedagogikk og den skal ha fokus på etiske perspektiver i barnehagen.. Jeg trenger derfor litt hjelp fra dere. Har dere noen eksempler på etiske perspektiv fra barnehagen? Eller en slags fortelling? :-) Hadde vært til stor hjel

Hmm. Jeg trenger hjelp med et Etisk dilemma. - Skravle ..

Pris: 388,-. heftet, 2016. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Etikk i sykepleien (ISBN 9788205492745) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri 1.1.4 Etiske problemstillinger. Ofte blir det i etikksammenheng fokusert mest på etiske problemer, det vil si brudd på moralske regler og/eller lover. Langt viktigere, i den totale sammenheng, er alt det andre som gjøres og som har etisk betydning At det etiske regelverket blir tatt i bruk i barnehagen, er ikke minst viktig for å sikre at Norge oppfyller sine plikter etter Barnekonvensjonen. Blant annet for å sikre at hensynet til barnas beste blir tillagt korrekt vekt ved løsningen av ulike dilemmaer som gjelder barnas skole- og barnehagehverdag Pedagogisk dokumentasjon er ikke bare en observasjons- eller dokumentasjonsmetode, men innebærer også filosofiske, etiske og kritiske tankerekker som fører til midlertidige konklusjoner. Det midlertidige gjør at refleksjon stadig er like aktuelt. Barns liv dokumenteres gjennom bilder og film både hjemme og i barnehagen

Etikk - NS

Etiske problemstillinger er også knyttet til situasjoner av medisinsk karakter, liv-/død-problematikk, ofte tilknyttet høyteknologisk behandling. - Fromme ønsker, som å styrke pasientens rettigheter, åpner for etiske dilemmaer. Er det riktig at den pasienten som roper høyest, får best behandling etiske spørsmål? Når skjedde det sist? 3. Hvilken respons eller tilbakemelding får den/de som melder avvik, tar opp tegn på sviktende kvalitet, eller påpeker uklare etiske standpunkt? 4. Føler du deg trygg nok til å si hva du mener, å begrunne det, og å veilede andre hvordan de kan reflektere over etiske problemstillinger? 5 Dette er problemstillinger som du vil møte i din arbeidshverdag - og som den medisinske etikken kan hjelpe deg å håndtere og reflektere over. Emnet i medisinsk etikk gir deg ferdigheter i å identifisere, reflektere over, og diskutere etiske problemer i helsetjenesten Etiske problemstillinger. Filosofi og beslutninger. Meningsfylde. Vitalisering. Filosofisk dialogpartner - Et samtaletilbud til ledere. Er du en leder som vil utforske egen situasjon og ha flere ben å stå på? Ønsker du selv å få påfyll? Da er en samtale med en filosofisk dialogpartner noe for deg

Etiske dilemma Skrivesentere

 1. Etiske problemstillinger Problemstillinger innen bioteknologifeltet er etisk vanskelige. I bioteknologidebatten berøres ofte spørsmål om den enkeltes autonomi, informasjon, samtykke, retten til å vite, retten til å ikke vite og embryo/fosters og fremtidige generasjoners status
 2. Etiske dilemmaer i møte med pårørende 8. Arbeidsprosess og kunnskapsgrunnlag 1. Om veilederen 2. Helseforetak og kommuners plikter overfor pårørende Plikt til pårørendeinvolvering og støtte Kompetanse hos helsepersonell Samarbeid om pårørendestøtte.
 3. Ha innsikt i og kunne reflektere over spesifikke etiske problemstillinger og egen rolleforståelse og verdigrunnlag. Utdypende tekst Dette læringsmålet må ses i sammenheng med FKM læringsmål under tema etikk (LM 4) samt tema systemforståelse (LM 71 og 73

Etisk refleksjon og bevisstgjøring i veilednin

 1. Man kan ikke erstatte faglige vurderinger med etikk, men man bør hele tiden inkludere etikken når man utfører valg i hverdagen. Man må kunne se sammenhengen mellom etiske verdier og praktiske handlinger. Arbeidslivet kan by på mange moralske problemstillinger og muligheter til å enten lure andre eller bli lurt selv
 2. Læreplanmål - drøfte etiske spørsmål knyttet til menneskeverd og menneskerettigheter, likeverd og likestilling, blant annet ved å ta utgangspunkt i kjente forbilder . Mot. Mot er en av de klassiske greske dyder og en egenskap mange beundrer. Uten mot ville lite nytenkning eller.
 3. Etiske dilemmaer til lunsj Å reflektere over situasjoner som vi bioingeniører kan komme opp i, er nyttig. Selv om vi ikke alltid kommer frem til en klar konklusjon, gir etiske diskusjoner oss et bredere spekter av handlingsalternativer neste gang vi står i situasjonen, skriver bioingeniører ved OUS Rikshospitalet
 4. Dette er en oppgave i Religion og etikk omhandlende etiske problemstillinger i forbindelse med doping i skiidrett. I oppgaven diskuteres etiske problemstillinger i forbindelse med bruken av doping i skiidretten generelt, men mer spesifikt tas det utgangspunkt i Martin Johnsrud Sundbys bruk av astmamedisin
 • Tricat trimaran.
 • Nortura steinkjer.
 • Tanzlokal bad wildungen.
 • Cloetta nettbutikk.
 • Tibetansk vakthund.
 • Hvordan behandle terrassen med grønnsåpe.
 • Hvor er lene orvik fra.
 • Hvorfor eldre har økt risiko for bivirkninger av legemidler.
 • Forskjell på hdmi kabler.
 • Stau porta westfalica.
 • Erbjudande fillers göteborg.
 • Stekt ris med scampi.
 • Universell utforming inngangsparti.
 • Lease skoda superb.
 • Midtsiden facebook.
 • Varm i ansiktet uten feber.
 • Sosiale avvik definisjon.
 • Audioslave like a stone lyrics.
 • Utrolige fakta.
 • Symptomer på infeksjon i livmor etter fødsel.
 • Internasjonal definisjon.
 • Ballhaus coesfeld.
 • Folkehøgskole lommepenger.
 • Sør bolig kapital.
 • Matheaufgaben klasse 9 hauptschule zum ausdrucken.
 • Overnatting preikestolen.
 • Just eat tigerplassen.
 • Hvor er raufoss.
 • Body scrub test.
 • Quesadilla med bønner.
 • Studieninformationstag mannheim.
 • Gynekologisk senter a/s bodø.
 • Alleinstehende männer in magdeburg.
 • Jeger og fisk forsikring.
 • Xperia companion norsk.
 • Wohnungen oldenburg.
 • Kjøpe sauerkraut i norge.
 • Morsomme sangtekster.
 • Tromsø ice domes.
 • Beste antivirus program 2017.
 • Rondvassbu parkering.