Home

Offentlig ansatt pensjon 62 år

I offentlig sektor er avtalefestet pensjon (AFP) en tidligpensjonsordning for deg mellom 62-67 år Du kan ta ut offentlig tjeneste­­pensjon fra 62 til 75 år. Det kan du gjøre inter­­vallene 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent. Graden kan endres en gang per år, og du kan når som helst stoppe uttaket eller ta ut hel alders­­pensjon. Har du ikke særaldersgrense X Særalders­grense Nokre stillingar har lågare aldersgrense enn 70 år Du kan starte uttak av alderspensjon fra måneden etter fylte 62 år, hvis du har høy nok opptjening. Du bør søke om pensjon cirka tre måneder før du ønsker at utbetalingen skal starte. Det er ikke mulig å søke om fleksibel alderspensjon tilbake i tid, og du har tidligst rett til alderspensjon fra måneden etter NAV mottar søknaden din - Offentlig ansatte tjener lite på å jobbe etter fylte 62 år, konstaterer Birger Myhr, daglig leder i Pensjonseksperten. - Veldig mange som jobber i offentlig sektor, har vært der i hele.

Slaget om din nye pensjon

Forsikringer · Lån og sparing · Pensjon for medlemmer · KLP Ivaretat

 1. Et enhetlig pensjonssystem i hele offentlig sektor (like pensjonsordninger i stat, kommune og helseforetak) Alleårsopptjening: Alle år i arbeid skal gi pensjonsopptjening (i AFP gis det ikke opptjening etter 62 år) Livsvarig pensjon. Pensjonen skal kunne tas ut helt eller delvis fra 62 år, og skal ikke avkortes mot eventuell samtidig.
 2. Dette skjer med din alderspensjon ved 67 år, når du på forhånd har tatt ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden. Mange har fått med seg at de kan ta ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden fra 62 år. Samtidig kjenner mange offentlig ansatte til at de skal ha 66 prosent av pensjonsgrunnlaget sitt i pensjon fra fylte [
 3. Pensjonen fra folketrygden kan tas ut mellom 62 og 75 år. Forutsetningen for å ta ut pensjon tidlig, er at man har høy nok opptjening. Som ansatt i privat sektor kan man ta ut pensjon fra folketrygden - helt eller delvis - og fortsette å jobbe så mye man vil, uten avkortning i tjenestepensjonen. Offentlig ansatte må være våkn
 4. Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor blir endret fra og med 1963-kullet. Den blir endret fra en førtidspensjon som kan tas ut fra 62 til 67 år, til en livsvarig pensjon vi kaller for AFP-livsvarig

Eksempelet viser en offentlig ansatt som går av med pensjon ved 62 år. Tallene er regnet ut fra en person som ble ansatt i det offentlige 27 år gammel og har tjent 6G årlig (nå rundt 580 000 kroner). Figuren viser at i dag kan denne personen gjøre regning med å få en pensjon rundt 66 prosent av sluttlønn Har du vært medlem i mer enn 30 år, brukes de 30 årene med høyest stillingsprosent ved beregningen. Dette skjer uavhengig av om de er på slutten eller i begynnelsen av ditt yrkesaktive liv. Det er mulig å trappe ned i stilling og ta ut hel eller delvis AFP (avtalefestet pensjon) fra 62 år uten å tape pensjon fra 67 år. Les mer om AFP

Ansatte født i 1967 eller senere har ordinære kvalifikasjonsregler, altså 7 av siste 9 år. Så mye kan du få. AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år. AFP skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 70 år som en livsvarig ytelse Offentlig ansatte født i 1962 eller tidligere. De eldste ansatte vil i all hovedsak beholde pensjonsordningen som gjaldt frem til 2020. Det vil si at de beholder en ordning med avtalefestet pensjon (AFP) som gir pensjon mellom 62 år til 67 år til de som velger å slutte å jobbe før 67 år, og en tjenestepensjonsordning som gir livsvarig pensjon som et supplement til folketrygdens. For hver måned fra 62 år, vil det bli fastsatt et forholdstall, som er en beregningsfaktor som skal gjenspeile hvor mange år du forventes å leve fra hvert mulige uttakstidspunkt. Forholdstallet blir lavere for hver måned, og når din opptjente pensjon deles på et stadig lavere forholdstall, blir pensjonen høyere for hver måned du venter med å ta ut pensjonen Alderspensjon er det du skal leve av når du blir pensjonist. Alderspensjon fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden, og kan for de fleste tas ut fra måneden etter fylte 67 år. Men regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. For yngre medlemmer er det vedtatt store endringer Åttifemårsregelen i offentlig sektor innebærer at personer med særaldersgrense i offentlig sektor kan gå av inntil tre år før aldersgrensen dersom summen av alder og tjenestetid er 85 år eller mer. Det medfører at offentlige arbeidstakere med særaldersgrensene 60 år og 65 år kan gå av med pensjon ved 57 år og 62 år

Avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sekto

 1. I offentlig sektor er AFP som nevnt kun en ordning for førtidspensjonering. Med andre ord kan man som offentlig ansatt ty til ordningen når man er mellom 62 og 67 år, før den ordinære tjenestepensjonen så overtar. Det er noe ulike AFP-vilkår i kommunal og statlig sektor. [6
 2. Alle som jobber i stat og kommune har pensjon på jobben. Fra 1.1.2020 gjelder ny ordning for offentlig tjenestepensjon for alle som er født i 1963 eller senere. De som er født før 1963 beholder gammel ordning for offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP
 3. Pensjonsalder og fleksibelt uttak av pensjon Pensjonsalderen er normalt 67 år. Personer med særaldersgrenser har lavere pensjonsalder. Fleksibelt uttak er ikke mulig. Det er mulig å ta ut AFP fra fylte 62 år, se menypunktet Offentlig AFP. Pensjon og inntek
 4. Pensjon kan tas ut fra 62 til 75 år, årlig pensjon blir høyere jo senere den tas ut. Fortsatt arbeid: Pensjon kan tas ut samtidig med fortsatt arbeid (som gir ytterligere opptjening), men den kan ikke tas ut samtidig med dagens AFP i offentlig sektor. Grad av pensjonsuttak: Pensjonsuttaket kan være 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 prosent
 5. Avtalefestet pensjon. Er ikke det noe alle har? Nei. For ansatte i privat sektor er AFP en tariffbasert pensjonsordning. Det gjelder også i offentlig sektor, men ordningen i offentlig sektor er en ren tidligpensjons-ordning. Den gjelder fra 62 til 67 år

alle år i arbeid gir pensjonsopptjening. AFP blir livsvarig ytelse og er ikke lenger en førtidspensjon. du kan kombinere jobb og uttak av pensjon. du kan ta fleksibelt pensjonsuttak fra 62 til 75 år (helt eller delvis). Du får mer pensjon for hvert år du venter. det legges bedre til rette for å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor AFP er en førtidspensjonsordning for offentlig ansatte mellom 62 og 67 år. Dersom det viser seg at den reelle arbeidsinntekten vil avvike med mer enn 15000 kroner per år fra den sannsynlige inntekten du har oppgitt, må du gi skriftlig beskjed til Statens pensjonskasse/KLP om det. Da regnes ut en ny pensjonsgrad og pensjonsutbetalingen justeres Pensjon fra private pensjonsordninger. Private pensjonsordning blir ikke redusert hvis du jobber ved siden av. Pensjon fra Statens Pensjonskasse. Pensjonen fra Statens Pensjonskasse blir ikke redusert hvis du jobber i privat sektor. Når du jobber i privat sektor betyr det at du ikke har en offentlig tjenestepensjonsordning Skattereglene gjelder for ett år av gangen og gjennomgår stadige endringer. Lavere pensjon: Utbetaling av pensjon fra 62 år gir lavere utbetalt pensjon totalt sett, om du blir 85 år eller eldre. Ufornuftig disponering: Tar man ut pensjon og jobber fullt samtidig, vil man ha en veldig høy inntekt Hovedprinsippet for hvordan inntekt påvirker AFP er imidlertid likt for alle med AFP i offentlig sektor. Hvis du er ansatt i staten og dermed medlem av SPK, er det NAV som saksbehandler AFP-en fra du er 62 år til du blir 65 år. Fra du er 65 år saksbehandler SPK AFP-en. NAV utbetaler den fra du er 62 år til du blir 67 år

Ny offentlig tjeneste­pensjon på 1-2-3 - Statens pensjonskass

Oppsatt pensjon kan tas ut fra 62 år for deg som er født i 1963 eller senere. Oppsatt alderspensjon Alderspensjon er penger du har krav på når du har nådd en viss alder og består av tre deler: alderspensjon fra staten (folketrygden), fra arbeidsgiver (privat og offentlig tjenestepensjon) og den pensjonen som du eventuelt har spart opp selv Det innføres en helt ny AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet; AFP i offentlig sektor beregnes som 4,21 prosent av årlig pensjonsgivende inntekt opp til 7,1 G i alderen 13-61 år Offentlig ansatte har hatt gode pensjonsordninger som har sikret mange både en god tidlig-pensjon fra 62 år og en god livsvarig alderspensjon fra 67 år. Det er imidlertid mindre fleksi-bilitet enn for ansatte i privat sektor, og kompensasjonsgraden i alderen 62-64 år gjør AF Et delingstall er en beregning av forventet gjenværende levealder. Det året du fyller 61 år får du oppgitt dine delingstall. Du vil få ett tall per år fra du fyller 62 til 75 år. Din årlige pensjon fra folketrygden beregnes ved å dividere pensjonsbeholdningen på delingstallet 85-årseregelen gir noen sykepleiere anledning til å slutte før de er 65 år: Hvis din alder pluss antall år som yrkesaktiv sykepleier er minst 85 år, kan du gå av med pensjon når du er 62 år. Dette er mest gunstig for de som har jobbet mye full tid

Alderspensjon for deg født mellom 1954 og 1962 - NA

Offentlig ansatt? Mange kan like gjerne pensjonere seg som

 1. I offentlig sektor kan du som hovedregel ikke ta ut alderspensjon før 67 år. Det er ikke mulig å ta ut delvis alderspensjon. Offentlig tjenestepensjon må kombineres med folketrygd, og det er ikke mulig å kombinere pensjonen med inntekt fra offentlig arbeidsgiver. Du kan ta ut AFP fra 62 år dersom du tilfredsstiller kriteriene for å få.
 2. Pensjonsreformen for offentlig ansatte trådte i kraft 1. januar 2011 etter vedtak i Stortinget i 2010. Samtidig var det sterkt vektlagt at folk måtte stå lengst mulig i jobb. For at folk skulle følge denne oppfordringen, ble vi forespeilet at vi ville være garantert høyere pensjon dess lenger vi fortsatte i jobb etter fylte 67 år
 3. Pensjon for offentlig ansatte Og at en offentlig ansatt etter fylte 67 år kan ta ut full offentlig pensjon og ta jobb i det private ble vedkommende straffet av pensjonskassen ved å oppnå langt lavere pensjon. Etter 15 år vil dermed pensjonskassen ha spart mer enn tre kvart million kroner.
 4. Uføretrygdet og pensjon: Er du født i 1963 eller senere, vil pensjonsbeholdningen din øke hvert år frem til du er 62 år. avhengig av hvor man er ansatt. - Mens alle omfattet av offentlig tjenestepensjon har uførepensjonsordning tilknyttet ordningen sin,.
 5. Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år, forutsatt at du oppfyller vilkårene i AFP-vedtektene. AFP-ordningen bygger på et trepartssamarbeid mellom arbeidsgiverorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og staten

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte fra 2020

Er du ansatt i privat sektor og jobber til 70 år eller lenger, Ønsker du å gå av med pensjon allerede fra 62 år, Husk at det ikke lønner seg å jobbe utover 62 år i offentlig sektor I offentlig sektor vil du kunne ha mulighet for AFP fra 62 år. Du må ha vært sammenhengende ansatt hos samme arbeidsgiver eller innen offentlig sektor de siste 3 år før uttak av AFP i KLP, dette kravet gjelder ikke i SPK Den ansatte velger selv når utbetalingen av pensjon skal starte, men tidligst fra fylte 62 år. Den ansatte velger også hvor mange år pensjonen skal utbetales over. Minste utbetalingstid er 10 år, og pensjonen må minimum utbetales frem til den ansatte fyller 77 år. Skattefordele

Tidlig uttak av alderspensjon fra - Det er din pensjon

 1. st 30 år i offentlig sektor. AFP - Avtalefestet pensjon. Privat sektor: Tilleggspensjonsordning som utbetales som et livsvarig pensjonstillegg. Offentlig sektor: Førtidspensjonsordning som gjør at det er mulig å gå av som 62 åring
 2. Offentlig sektor går nå fra ytelsespensjon - som gir 66 prosent av sluttlønn før levealders-justering - til en påslagsmodell. I påslagsmodellen får du pensjonsopptjening for alle år i arbeid, og det er ikke lenger et tak på hvor mye du kan få i samlet pensjon, slik det var tidligere
 3. - AFP i offentlig og privat sektor var to like ordninger frem til 2011. I offentlig sektor fortsatte ordningen på samme måte som når den ble innført, mens det ble gjort endringer i privat sektor, forklarer Bergo. Mens AFP i privat sektor er en livslang pensjon, kan du i offentlig sektor få AFP fra du er 62 år til du er 67 år
 4. Det betyr at pensjonen du tjener opp i jobben din i offentlig sektor, kommer i tillegg til pensjonen du får fra folketrygden. Alle år teller med. Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 - 75 år, slik som folketrygden. Jo senere uttak, jo høyere årlig pensjon. Du kan dessuten kombinere arbeid og pensjon uten kutt i pensjonen
 5. Fra og med 2020 vil alle offentlig ansatte som er født i 1963 eller senere tjene opp sin pensjon etter de nye reglene for offentlig tjenestepensjon. Det betyr at alle som har vært offentlig ansatt før 2020, og fortsetter i stilling som offentlig ansatt, vil få sin pensjonsopptjening etter både de gamle og de nye reglene
 6. Jeg blir 70 år i år og har ikke tatt ut noe pensjon ennå verken fra Statens pensjonskasse eller folketrygden Ønsker å jobbe i ca 5 år til frem til 75 om arbeidsgiver sier ja til deg. Jeg er ansatt i offentlig sektor
 7. Er du ansatt i offentlig sektor, kan du ikke ta ut alderspensjon fra tjenestepensjon før du fyller 67 år. Ønsker du pensjon før dette, må du velge mellom AFP og alderspensjon fra folketrygden. Offentlig AFP kan ikke kombineres med folketrygd. Alderspensjon fra tjenestepensjon i privat sektor kan imidlertid også tas ut valgfritt fra 62 år

Huskeliste for offentlig tjenestepensjon - Arbeidslivet

 1. En statlig ansatt vil kunne få flere titusener kroner mer utbetalt i året - når han går av med pensjon. >> Se hvem som blir lønnsvinnere i 2013. Lik lønn i privat og offentlig sektor. Med unntak av i 2011 har ansatte i offentlig sektor i snitt tjent hatt en høyere lønnsvekst i perioden 2008 til 2012 enn ansatte i privat sektor
 2. Bergo viser til et eksempel hvor en far ønsker å hjelpe en sønn med å bygge opp hans bedrift. Far jobbet i en AFP-bedrift, og han var over 62 år da han sluttet og gikk over til sønnens bedrift. Siden far skulle fortsette å jobbe, tenkte han ikke på å søke om uttak av pensjon. Men sønnens selskap er ikke en AFP-bedrift
 3. Avtalefestet pensjon (AFP) Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars 2018 enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor som gjelder både alderpensjon og Avtalefestet pensjon (AFP), se alderspensjon. Dagens AFP for offentlig ansatte er en tidligpensjon du får bare mellom 62 og 67 år
 4. Dagens AFP for offentlig ansatte er en tidligpensjon du får bare mellom 62 og 67 år. Er du født i 1962 eller tidligere vil du ha rett til dagens AFP, mens den nye ordningen vil gjelde deg som er født i 1963 eller senere

Avtalefestet pensjon (AFP) er en førtidspensjonsordning som gir muligheten å gå av med pensjon før fylte 62 år. Les mer om hvem som kan få det og hva du kan få. Skal du jobbe i offentlig sektor, og blir ansatt på pensjonistvilkår, vil ikke inntekten din påvirke pensjonen din Avtalefestet pensjon (AFP) er en pensjonsordning for deg som er ansatt i privat sektor med avtalefestet pensjon i tariffavtalen. AFP-pensjonen utbetales i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og er livsvarig. Tar du ut AFP før 67 år, vil pensjonen være høyere før 67 år enn etter • Du må ha minst 10 år medlemskap i offentlig pensjonsordning etter fylte 50 år • Hvis du ikke oppfyller disse to vilkårene, har du likevel rett til folketrygdberegnet AFP dersom du fyller vilkårene for uttak mellom 62 og 65 år, se over. Kombinasjon med andre pensjonsytelser Du kan ikke ha AFP samtidig med pensjon fra folketrygden Hvis den ansatte ved innmelding har fylt 62 år, og/eller har fem år igjen til stillingens aldersgrense, vil ikke vedkommende bli tatt opp som medlem. Unntak fra denne regel er de som tidligere har vært medlem av en offentlig pensjonsordning, slik at samlet medlemstid blir minst fem år. Kombinasjon pensjon og medlemskap

Jeg fyller snart 70 år, men vil gjerne fortsette å jobbe så lenge som mulig, og jeg føler jeg fremdeles har mye å tilby. Jeg har likevel en mistanke om at min arbeidsgiver ønsker å kvitte seg med meg så snart som mulig, da jeg har mottatt signaler om at jeg jobber for sakte og ikke er så effektiv som i mine yngre dager Som ansatt i kommunen / virksomheten, har du rett til AFP. Det gir deg muligheten til å pensjonere deg helt eller delvis når du er mellom 62 og 67 år. For å få pensjon ved 62 år må du: være yrkesaktiv på pensjoneringstidspunktet ha vært ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor de siste tre år Du kan imidlertid starte uttak av alderspensjon fra fylte 62 år hvis du har høy nok opptjening. Arbeid og pensjon kan kombineres og pensjon kan tas ut i ulik grad. I nettjenesten Din pensjon (nav.no) kan du gjøre beregninger for å se på hvilket tidspunkt og med hvilken grad du kan ta ut pensjon Figur 4 Pensjon første år ved uttak av folketrygd fra 62 år, uttak av tjenestepensjon 62 - 70 år. Forutsetninger: Lønn 800 000 kroner, 30 års opptjening i offentlig tjenestepensjon, fødselsår 1955, uttak av folketrygd ved 62 år, uttak av offentlig tjenestepensjon ved 65 - 70 år

To år etter uravstemningen om ny offentlig pensjon, er en gigantisk omfordelingsreform som fører til at den som er nødt til å gå av tidlig får en mye lavere pensjon. Åra du jobber etter fylte 62 er blitt mye viktigere enn før, Dommen kan bety mye for alle som ikke er fast ansatt. TILGANG:. Regelverket er også slik at du må ha minst ti år med opptjening av pensjonspoeng fra fylte 50 år til og med året før uttak av pensjon. Du kan ta ut AFP på hvilket som helst tidspunkt fra fylte 62 år, kan vi ikke svare på i skrivende stund ettersom nytt regelverk for de som er ansatt i offentlig sektor ikke er ferdig ennå

Avtalefestet pensjon (AFP) - offentlig tjenestepensjon

Vesentlig mindre pensjon til offentlig ansatte som går av

Offentlig tjenestepensjon - KLP

AFP i offentlig sektor - Smarte Penge

For faktisk er det slik at en offentlig ansatt som går over i stilling i det private etter fylte 67 år, kan ta ut full offentlig pensjon samtidig med full lønn. Ordningen som eksisterer i dag, er svært urettferdig, og heldigvis virker det nå som at mange politikere innser den feilen de gjorde i forbindelse med vedtaket i 2010 Tar man den ut fra 62 år, vil man statistisk ha pensjonen i flere år enn om man venter til for eksempel 67. Man må da tåle en lavere årlig pensjon. Dette er levealdersjustering. Dette prinsippet gjelder også for AFP. Alderspensjon vil utgjøre den største delen av det man mottar i pensjon I offentlig sektor er det å kombinere arbeidsinntekt og pensjon mer komplisert. Arbeidsinntekt vil ofte innebære at den offentlige tjenestepensjonen man mottar skal reduseres. Dersom man mottar offentlig AFP og er mellom 62 og 65 år er det et toleransebeløp på 15 000 kroner per år, og dersom man tjener mer enn dette skal AFP-utbetalingen reduseres, og en ny pensjonsgrad beregnes Hvert eneste år settes det av en pensjonspott på 5,7 prosent av lønnen din opp til 12 G, og en tilleggssats på 18,1 prosent for det du tjener mellom 7,1 G og 12 G. Når du velger å ta ut pensjon, tidligst fra 62 år, benyttes et delingstall som viser den forventede levealderen din for å beregne hvor høy den årlige pensjonen blir Avtalefestet pensjon (AFP) Sammensetning - offentlig AFP •62-64 år: Folketrygdberegnet AFP (folketrygd som 67-åring) samt et årlig AFP-tillegg på kr. 20.400,- •65-66 år: 66 % av sluttlønn fra SPK / KLP. Dersom det er gunstigere utbetales fortsatt folketrygdberegnet AFP + AFP-tillegg *Vilkår om 10 års tjeneste fra fylte 50 år

Er du offentlig ansatt? Slik blir pensjonen din fra 2020

Har du hatt pensjon i 8 måneder, får du skattefradrag for 8 av årets 12 måneder. Skattefradraget trappes ned for pensjon over 198 200 kroner og faller helt bort når pensjonen er 543 649 kroner eller mer. Pensjonsgrad. Alderspensjon fra folketrygden kan tas ut fra det tidspunktet du selv bestemmer etter fylte 62 år Offentlig alderspensjon. Alle norske statsborgere har rett til en offentlig pensjon fra de fyller 67 år i henhold til Folketrygdloven. Pensjonen utbetales fullt ut for norske statsborgere som har bodd i Norge i minst 40 år etter fylte 16 år, og med lavere summer til norske statsborgere som har bodd mindre tid i landet (se (Minstepensjon))

Kommentarer til arbeidsmiljøloven § 15-3: Oppsigelsesfrister . Første ledd - 1 måneds oppsigelsesfrist som hovedregel. Hovedregelen etter arbeidsmiljøloven § 15-3 nr. 1 er at den gjensidige oppsigelsesfrist er 1 måned Offentlig AFP er en ytelse i perioden mellom 62 og 67 år. Ikke mulig å jobbe ved siden av AFP, men kan tas ut delvis; Regler for inntekt ved siden av pensjon. Pensjonen reduseres ved inntekt over kr 15 000,-Utbetaler pensjon = folketrygd pluss kr 20 400,- fra 62-65 år og 66 % av lønn fra 65-67 år Når det gjelder alderspensjon fra folketrygden, kan man ta ut denne fleksibelt (på visse vilkår) etter fylte 62 år. Jobber man i privat sektor, gjelder fleksibiliteten også for tjenestepensjonen og ny AFP. I offentlig sektor gjelder fleksibiliteten bare alderspensjonen fra NAV. Les innlegget: Det finnes en viss rød tråd i. Offentlig godkjente sykepleiere ansatt i stilling knyttet til helse- og omsorgstjenesten i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal være medlemmer i pensjonsordningen for sykepleiere. Medlemmer som ikke har rett til privat eller offentlig avtalefestet pensjon (AFP), likevel tidligst fra og med måneden etter fylte 62 år

Avtalefestet Pensjon (AFP) for deg født etter 1963

Taper offentlig ansatte på å fortsette i arbeid etter

Pensjon, forsikring og AFP. som ble innført 1. januar 2020 vil alle år i arbeid frem til 75 år gi pensjonsopptjening. Ny offentlig tjenestepensjon gjelder for årskull født i 1963 eller senere. For årskull født før 1963 gjelder fremdeles opptjening etter gamle regler Dersom bedriften har bestått i 25 år, eller et antall år som er delelig med 25, kan det gis gave til en verdi inntil kr 4000. Samme beløpsgrense, kr 4000, gjelder ved bryllup, dersom den ansatte går av med pensjon, slutter i bedriften etter minst 10 år, eller fødselsdag hvor den ansatte fyller 50, 60, 70, eller 80 år Sindre Farstad, rådgiver pensjon hos Pensjonistforbundet, er helt enig med Dyre Haug. - Uttak av alderspensjon fra folketrygden fra 62 år gir betydelig lavere årlig utbetaling enn ved å vente til 67 år. På toppen av dette får du også en dårligere regulering av pensjonen etter at du starter uttaket, sier Farstad

Alders­pensjon - Statens pensjonskass

ORIENTERING OM AFP I OFFENTLIG SEKTOR Alternativ 1: 62 år - - 65 år - pensjonskassen velger beste alternativ for deg - 67 år Alderspensjon Dagens AFP i offentlig sektor, som er en tidligpensjonsordning fra 62 til 67 år, videreføres som i dag med mulighet for delvis uttak og dagens inntektsregler Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening. Det innføres en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet De fleste må jobbe tre år kortere for å nå 66 prosent i pensjon, sammenlignet med dagens modell, påpeker han. Han viser til noen eksempler på hvor stor pensjonen blir for offentlig ansatte som er født i 1971 og etter og som går av med pensjon ved 62 års alder: • Ansatt med rundt 400.000 kroner i årslønn. • Født i 1973 Ny Offentlig tjenestepensjon i tall (trykk her) Kan jobbe ved siden av En viktig omlegging er at man kan jobbe så mye man vil ved siden av at man tar ut pensjon etter at man har fylt 62 år, uten at pensjonen avkortes. Man vil heller ikke miste opptjente rettigheter hvis man bytter jobb

Avtalefestet pensjon (AFP) AFP står for avtalefestet pensjon. Det er en ordning som gjør det mulig å gå av med pensjon allerede når du blir 62 år. For å ha mulighet til du være omfattet av en tariffavtale som har denne ordningen, og det er foreløpig stor forskjell på AFP-ordningene i privat og offentlig sektor Mellom 62 og 65 år utbetales folketrygdberegnet AFP. Er i lønnet arbeid frem til du går av med AFP. Har vært ansatt hos samme arbeidsgiver eller annen arbeidsgiver innen offentlig sektor sammenhengende de siste 3 år. I de overnevnte 3 årene hatt minst 20 % stilling med en årlig inntekt på minst 1G Alle år teller med. Pensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 - 75 år, på samme måte som folketrygden. Jo senere uttak, jo høyere årlig pensjon. Du kan dessuten kombinere arbeid og pensjon uten kutt i pensjonen. Og du kan gå fra offentlig til privat sektor, og ta med deg årene fra offentlig sektor

Avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffavtalt adgang til «førtidspensjonering». Hensikten er å gi eldre arbeidstakere større valgfrihet i forhold til å gå av med hel eller delvis pensjon før den ordinære pensjonsalderen. AFP-ordningen innebærer at arbeidstakere i staten kan fratre ved fylte 62 år Blant annet må du være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår. Vilkårene knytter seg blant annet til at du må ha vært ansatt i AFP-virksomhet i minst 7 av de 9 siste årene før 62 år, og så må du i tillegg hovedsakelig ha jobbet i AFP-virksomhet de siste tre årene før uttak

Forhandlingene om pensjon i offentlig sektor skal nå over i en ny fase, etter at partene er blitt enige om grunnlaget for forhandlingene. Skal være ferdig 1. mars. Forhandlingene starter i dag, torsdag 7. februar - og skal være ferdig 1. mars. En partssammensatt arbeidsgruppe har levert en rapport om ny tjenestepensjon og AFP i offentlig. I offentlig sektor ble det aldri gjennomført tilsvarende endringer i AFP og tjenestepensjoner. I praksis saboterer offentlig tjenestepensjon de incentivene til videre arbeid som ligger i folketrygdens alderspensjon. Her kan du lese hvor lite det faktisk lønner seg å fortsette å jobbe i offentlig sektor etter fylte 62 år Avtalefestet pensjon er en tidligpensjonsordning for de som er født i 1962 eller tidligere, som gir rett til å gå av med AFP fra 62 år på visse vilkår. Hvis du oppfyller vilkårene for å gå av med AFP og særaldersgrense samtidig, må du undersøke med pensjonsordningen din for å finne ut hvilken beregning som er mest gunstig for deg Valgte å jobbe til hun ble 73 - ender opp med null i pensjon Unni Bjelland jobbet drøyt seks år lenger enn det som er forventet. Den ekstra arbeidsinnsatsen koster henne dyrt

Rapport: – Flere jobber lenger med AFP | ABC Nyheterpensjonister - dagbladet

* Det innføres en AFP-ordning (avtalefestet pensjon) etter mønster av privat AFP, der AFP kan tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år og kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet. * Det gis et «slitertillegg» på 0,15 G årlig til 1963-kullet, som er det første årskullet som mister dagens AFP-ordning, for dem som går av i alderen 62 til 67 år Ønsker du å gå av med pensjon helt eller delvis før 67 år kan Avtalefestet pensjon (AFP) være en mulighet for deg. AFP er en pensjonsordning for deg som er ansatt i privat sektor med avtalefestet pensjon i tariffavtalen. AFP-pensjonen utbetales i tillegg til alderspensjon fra folketrygden og er livsvarig Hva de får i samlet pensjon, avhenger av hvor mange år de er i jobb. Jobber de til de blir 70+, kan de nå få 75-80 prosent av sluttlønn i pensjon. Et problem med den gamle ordningen var at de yngste kunne komme helt ned i 50 prosent og lavere av lønnen, i samlet pensjon Bedriften måtte nedbemanne, og gjorde dette gjennom å forhandle fram sluttpakker til alle ansatte over 62 år. «Å sende ut en 20-åring ble for trasig. Jeg har jo tross alt min pensjon», sa den hovedtillitsvalgte på bedriften til nettavisa Fri fagbevegelse

 • Villa kunterbunt bremen kita.
 • Kein ort ohne dich stream english.
 • Lego gravemaskin fjernstyrt.
 • Pangaea wikipedia.
 • Huawei p9 lite wasserdichte hülle.
 • Dipper mobilt bredbånd.
 • Ringalm tre.
 • Alternativ julefeiring skole.
 • Zalando størrelsesguide.
 • Istället för sänggavel.
 • Proteinrundstykker kalorier.
 • Hva betyr oppløsning.
 • Brownie in cup.
 • Lustige sport videos zum totlachen.
 • 24 zoll felgen fahrrad.
 • N joy programm heute.
 • Brynsgele med farge.
 • Formering hos dyr.
 • Butikker i son.
 • Scandic vulkan.
 • Innarbeide lovsamling.
 • Oakland athletics stadium.
 • Fortiden 2013.
 • Rundreise england.
 • Horoskop zwilling heute.
 • Høyhalset strikkegenser dame.
 • Hoven og sår tunge.
 • Dance explosion cloppenburg.
 • Polizeibericht heidenau.
 • Kahoot questions ideas.
 • Drømme at noen drukner.
 • Atsv ahrensburg rsg.
 • Apa 6th edition sample paper.
 • Abiparty paderborn 2017.
 • Sein odmiana zadania.
 • Torshov sport bergen strandgaten.
 • Kokeboka mi online.
 • Små blå tabletter.
 • Sølvskje barnedåp.
 • Kattungar skötsel.
 • Fluefiske nettbutikk.