Home

Varelager resultatregnskap

Hva er varelager? - Vism

 1. Et varelager omfatter en virksomhets beholdning av varer som har blitt anskaffet for produksjon eller videresalg.. Et varelager består av virksomhetens samlede varer, som typisk er lagret i en lagerbygning eller lignende. Eksempel på et varelager. Et varelager kan eksempelvis være en gullsmeds varebeholdning
 2. Lagerendring 31.12: Opptalt varelager til inntakskost 31.12 - Opptalt varelager til inntakskost 1.1. = Endring i lagerbeholdning. Denne bokfører du D/K 1460 Beholdning av varer for videreslag med motkonto 4390 Beholdningsendring handelsvarer; Metode 2 - er ganske mye mer krevende, og anbefales kun for større bedrifter
 3. Varelager Hei, jeg har kjøpt inn varer for videresalg for 2010 og ført disse opp mot konto 4300 og 1920. Nå som jeg starter med 2011 (sent ute) ser jeg at konto 1460 ved avslutning av regnskapsåret ikke viser meg hvor mye jeg har i varelager
Smv Hydraulic AS - 965442324 - Regnskap

Det må foretas varetelling ved årsavslutning. Her er de formelle kravene som må oppfylles. Kravene til varetelling, varetellingsliste osv. er regulert i bokføringsforskriften § 6-1 og inneholder disse punktene:. Varetellingslistene må være forhåndsnummererte Kostnadene i et resultatregnskap er alt fra varekostnad, personal, utstyr og inventar, driftsmaterialer, kontorkostnader, reise, bildrift eller annet. Kort fortalt skal det være en konto for alle tenkelige kostnader relatert til driften av virksomheten, og om kontoen ikke eksisterer så kan man opprette den eller benytte seg av konto 7790 - Andre Driftskostnader Hvis kunden i eksemplet over har anstrengt likviditet, kan en diskutere hvordan salg /tømming av varelager, endrede innkjøpsrutiner, redusert varesortiment osv. kan bidra til kapitalfrigjøring i varelageret. Tilsvarende kan en belyse mulighetene for å fakturere hyppigere, benytte kortere betalingsfrist og følge opp trege betalere Et regnskap er inndelt i to deler; resultatregnskapet, som viser om driften går med overskudd eller underskudd, og balanseregnskapet, som viser virksomhetens eiendeler og hvordan disse er finansiert. For å kunne lese et regnskap og dermed forstå helheten i et regnskapet er det nødvendig å kunne lese de to delene et regnskap består av; resultatregnskap og balanseregnskap

Resultatregnskap Hva er et resultatregnskap? Resultatregnskapet gir oversikt over en virksomhets inntekter og kostnader i et regnskapsår, som viser virksomhetens årsresultat, og er en del av årsregnskapet. Resultatregnskapet viser de totale inntektene og utgiftene i en virksomhet i løpet av et år Resultatregnskap: Bildet ovenfor viser Telenor ASA sitt konsernresultat. Det kan være et varelager med klær som viser seg å ha en betydelig lavere verdi enn hva de ble kjøpt inn for, som følge av ny mote og nye trender. Nedskrivningen er også en kostnad for selskapet Driver du med salg av varer har du kanskje en del varer på lager når du skal avslutte regnskapsåret. Det er viktig at du har kontroll på verdien av varelageret slik at regnskapet ditt blir korrekt for perioden

Varelager og endring i varelager - Regnska

PPT - Kapittel 2: Investeringsanalyse PowerPoint

Varelager Regnskapsguiden

 1. Resultatregnskap, den delen av et foretaks årsregnskap som gir oversikt over regnskapsårets inntekter og kostnader, delresultater og totalt årsresultat. Aksjeloven og regnskapsloven krever at det utarbeides et resultatregnskap i rapportform for derved å gi bedre informasjon, spesielt for den som ikke er regnskayndig.
 2. Skal du starte for deg selv er det greit å vite hva årsresultat og andre begreper betyr. Her er en kort innføring for deg som ikke har økonomisk utdannelse
 3. Varelager - har din bedrift kontroll på lageret? I Sumango og MS Dynamics NAV finnes det gode løsninger for å ha kontroll på eget varelager. En bedrifts varelager kan være en «tikkende bombe». - har bedriften kontroll på lagerverdien(-e) ? Mange ulike grunner til at man ikke har kontroll, det er dog bare en utfordring man må løse
 4. I artsinndelt resultatregnskap skal endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferdig tilvirkede varer spesifiseres i egen post eller fordeles på de respektive arter av Balanseført verdi av varelager som er stillet som sikkerhet for forpliktelser. 4
 5. Revisjon og regnska
 6. Å plassere inntekter og kostnader i riktig periode kalles å periodisere. Periodisiering er nødvendig for å vise faktiske inntekter og kostnader
 7. st inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Kravene til opplysninger i noter er

Varelager Tilleggsopplysninger: Kundefordringer; Leverandørgjeld; Varekostnad; anleggsmidler Gevinst ved salg av brukte; Svar: 19.400. Oppgi svaret i kroner (kun tallet), og bruk punktum som tusenskiller. Bokført driftsresultat Løsning: Reduksjon skjulte reserver - Korrekt driftsresultat; Resultatregnskap for året pliktig. Driftsinntekter. Hva er selvkostmetoden? Selvkostmetoden skiller seg fra bidragsmetoden ved at vi fordeler alle kostnadene, det vil si både de faste og variable kostnader til det enkelte produktene for å beregne hva det totalt sett koster oss å produsere/selge ett produkt eller tjenesten.. Når vi vet hva selvkost per enhet er legger vi til slutt på en kalkulert fortjeneste, normalt uttrykt som en. Resultatregnskap for OBOS-konsernet oppgitt i hele tusen. OBOS bidrar - dette er våre tiltak . Informasjon til medlemmer Endring i varelager. 12. 51 992 - 1 251 904. Endring utlån og innskudd i OBOS-banken. 26 - 4 697 167 - 3 832 860. Endring i andre tidsavgrensningsposter - 662 302. 217 700 Balanse er en forkortelse for «balanseoppstillingen», hvilket er en regnskapsrapport som angir regnskapsenhetens økonomiske formuesstilling på et bestemt tidspunkt - regnskapsperiodens begynnelse og slutt. Det mest vanlige er at rapporteringen følger kalenderåret og angir den økonomiske stillingen 1. januar og 31. desember det aktuelle året, men større organisasjoner rapporterer. Last ned Resultatregnskap. Balanse, eiendeler Bane NOR SF Bane NOR konsern. Tall i millioner kroner Eiendeler Note 2019 2018; Øvrige immaterielle eiendeler 10: 319 Endring i varelager -211 -133 Endring i kundefordringer.

Sameiet Sandvikatun 2 sitt regnskap for 2019 viste en omsetning (driftsinntekter) på NOK 1 188 med et registrert årsresultat på NOK 123 og et resultat før skatt på NOK 123. Balanseregnskapet som er levert og godkjent viser en egenkapital tilsvarende 833 og en gjeld summert til 45 Noen innspill til hvordan jeg skal føre opp disse momentene? All hjelp taes imot med stor takk! Med utgangspunkt i momentene nedenfor skal du avslutte regnskapet per 31.12.20x1 M 2 Varelager Varelager er i det foreløpige regnskapet oppført med kr 2 000 000 som var regnskapsmessig verdi per 1.1.20..

Bedøk Ak 3 - Arbeidskrav 3 - Bedriftøkonomisk Analyse - BI

Varetelling og varebeholdning Regnskap og revisjon

 1. Sum varelager - overføres av alle til post 1495 og (unntatt jordbruk) til post 4.4.3 i skattemeldingen= = 0300 0320 + + 0110 0120 0130 0140 0160 0170 0150 Skattemessig resultatregnskap 2019 ( i hele kroner) Fradragsføring av negativ gevinst-/taonto (RF-1219) Sum kapitalkostnad Resultatet overføres side
 2. Resultatregnskap Bane NOR SF Bane NOR Konsern side 1 av 29. Tall i millioner kroner Balanse Bane NOR SF Bane NOR Konsern 876 665 Varelager 13 876 665 876 665 Sum varer 4 781 4 940 247 667 Kundefordringer 12 587 914 6 776 6 888 Andre fordringer 1, 12, 15 6 140 7 57
 3. Resultatregnskap - arbeidsregnskap 2018 AS Eksempel I fjor Inng Debet Kredit Endelig Endring Driftsinntekter og driftskostnader 10 Salgsinntekt 3000 Salgsinntekter mva. pliktig -18€000€000 -19€000€000 0 0 -19€000€000 -1€000€000-18€000€000 -19€000€000 0 0 -19€000€000 -1€000€00

Balanse og resultat JIThomasse

Resultatregnskap for OBOS-konsernet oppgitt i hele tusen. OBOS bidrar - dette er våre tiltak . Informasjon til medlemmer Endring i varelager. 12 - 820 866 - 144 822. Endring utlån og innskudd i OBOS-banken. 25 - 1 202 788 - 4 711 790. Endring i andre tidsavgrensningsposter. 783 025. 938 183 Regnskapsloven kapittel 4: grunnleggende regnskapsprinsipper § 4-1 Transaksjons-prinsippet Transaksjoner skal regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet - Budsjettet er et viktig planleggingsverktøy, og ønsker du å styre økonomien godt må du bruke litt tid på budsjettet. Enkelt sagt kan vi si at et budsjett er et forhåndsregnskap og viser hvilke inntekter og utgifter bedriften din vil få Resultatregnskap Simostranda IL Simostranda IL Side 1 Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 64€450 107€750 Tilskudd 385€192 228€524 Stevne og aktivitetsinntekter 246€175 289€288 Leieinntekter 44€053 46€505 Salgsinntekter 128€533 240€375 Reklame, sponsor og andre inntektsbringende tiltak 958€555.

Omløpsmidler er eiendeler som er ikke er ment til varig eie, som f.eks. penger, varelager og kundefordringer. I Norsk Standard kontoplan er kontoene som begynner på tallet 1 eiendelskontoer. Egenkapital er f.eks. innskutt kapital fra eier. I Norsk Standard kontoplan er kontoene mellom 2000-2099 egenkapitalskontoer Regnskapsstandard for små foretak NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak (februar 2018) Regnskapsstandard for ideelle organisasjoner NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner (januar 2020) Regnskapsstandard for begrenset regnskapsplikt NRS 21 God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt (september 2019) Eksisterende regnskapsstandarder for øvrige foretak Endelige. Fiken er regnskapsprogrammet for små bedrifter: Vi gjør regnskap enkelt for deg som er ikke-økonom. Med oss fikser du alt fra faktura til selvangivelse selv. Prøv gratis i 30 dager - vi hjelper deg i gang Skal hele beløpet eks mva til konto 1250, og 20% flyttes til konto 6017 årlig, helt til 1250 er i 0

Varelager og innkjøostnader i handelsbedrifter; Varelager og tilvirkningskostnader i vanlige produksjonsbedrifte; resultatregnskap og balanse - kunne bokføre effekten av transaksjoner og hendelser - kunne nyttiggjøre seg regnskapsinformasjon i kraft å være en kompetent,. Likviditetsgrad 2 = (omløpsmidler - varelager) / kortsiktig gjeld. Vi tar utgangspunkt i regnestykket fra likviditetsgrad 1, og varelageret ditt har en verdi på 40 000,-. Derfor blir likviditetsgrad 2 slik: (100 000 - 40 000) / 80 000 = 0,75 = 75 %. Når du trekker fra varelageret, har du 60 000,- igjen til å betale de 80 000,- du skylder

Oversikt over den skattemessige og den regnskapsmessige behandlingen av hovedpostene i regnskapet vedrørende eiendeler etter regnskapsloven og norsk regnskapsstandard 3422 innleveringsoppgave fasit 2015 nedenfor er vist et regnskapssammendrag for bedriften trollgard as. alle er kr 1 resultatregnskap for driftsinntekte Årets resultatregnskap er gjort opp med et overskudd på kroner 309 696 Kundefordringer Leieinntekter fra 2015 Varelager Varelager er skudd, duer og premier tilhørende Sportskytterutvalget. Anlegg Gjeld Gjeld er lån og leverandørgjeld 14 Varelager og forskudd til leverandør. 15 Kortsiktige fordringer. 16 Merverdiavgift, opptjente offentlige tilskudd o.l. 17 Forskuddsbetalt kostnad, påløpt inntekt o.l. 18 Kortsiktige finansinvesteringer. 19 Kontanter, bankinnskudd o.l. 20 Egenkapital AS/ASA / Egenkapital andre foretak (inkl. samvirkeforetak Varelager; En panthaver kan sikre rettigheter i gjenstander ved å tinglyse dem i Løsøreregisteret. Er pantegjenstanden en registrert motorvogn, blir heftelsen knyttet til registreringsnummeret. Andre dokumenter som kan tinglyses er ektepakter, gjeldsordninger og akvakulturtillatelse. Kopi av gjeldsordningsavtale inneholder informasjon o

Hvordan påvirkes resultat og likviditet? - Økonomisk

 1. Varelager 1 260 000 Langsiktig gjeld Kundefordringer Kortsiktig gjeld Kontanter/bank 280 000 1 Egenkapitalprosenten er 40. 2 Likviditetsgrad 2 er Resultatregnskap 2014 2013 Salgssinntekter 36 000 000 34 000 000 Varekostnad 24 480 000 22 100 000 Lønnskostnader 6 500 000 6 100 00
 2. IB varelager + varekjøp - UB varelager = vareforbruk. Jeg skal komme nærmere tilbake til den bakenforliggende generelle ligningen i senere arbeidskrav. Dette er en ligning som gjør at det går opp et lys for mange. Spørsmål 5 En bedrift selger et vareparti for kr 90.000 inklusive mva. Bedriften benytter den generelle mva-satsen på 25%
 3. Slik får du gjort oppgavene i årsregnskapet innen fristen. Det er flere frister å forholde eg til. Leverer årsregnskapet innen fristen
 4. Her kan du lese hvordan du bokfører den siste posteringen i regnskapet for 2013. Dette må gjøres riktig for at Inngående Balanse 2014 skal stemme
 5. Legg igjen en kommentar. En årsredovisning består av en balansräkning, en resultaträkning, noter och en förvaltningsberättelse. I årsredovisningen för ett större företag skall det även ingå en finansieringsanalys
 6. Nedskrivning er en kostnadsføring av uforutsett verdiforringelse av eiendeler, goodwill eller anleggsmidler (dvs kapitalslit).En bedrift vil i balansen ha en beholdning av eiendeler, goodwill og anleggsmidler med en bokført verdi. Dersom det av ulike grunner viser seg at denne verdien er fastsatt urealistisk høyt, eller faller merkbart, vil bedriften nedskrive verdien ved å føre en del av.
 7. Varelager inkluderer i hovedsak salgsvarer og materiell som benyttes ved leveranse av varer og tjenester. Nedskrivning ved ukurans av varelager er kostnadsført som varekostnad. Balanseført verdi av varelager er stilt som sikkerhet inngår som del av pant mot Nordea

127 Resultatregnskap 1.1.-31.12. 128 Oppstilling over totalresultat for perioden 1.1.-31.12. Varelager 10 3 964 2 174 Kundefordringer 21 6 363 2 802 Andre kortsiktige fordringer 21 998 460 Kundekontrakter, eiendel 8 5 888 2 994 Derivater 22A 376 182 Betalingsmidler 23 5 654 10 03 Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom. Rentebetingelsene er flytende renter. Bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet : Beløp i NOK 1 000. 2015. 2014. Investeringseiendom. 1 673 006. 1 499 663. Andre varige driftsmidler. 505 030. 618 578. Varelager. 1 214 351. 876 988. Fordringer. 946 674 Resultatregnskap Konsern Konsern Morselskap Morselskap Tall i 1000 kr Note 2003 2002 2003 2002 Driftsinntekter Salgsinntekt 4 9 860 028 9 768 142 229 027 291 244 Annen driftsinntekt 1 505 377 1 405 976 261 595 254 404 +/— Endring i varelager —68 610 —25 016 —66 317 13 57

Varelager. 571 392. 1 214 351. Fordringer. 891 626. 946 674. Andre eiendeler. 143 328. 136 111. Sum. 4 259 389. 4 475 171 : Maksimal eksponering på ovennevnte eiendeler. 4 259 389. 4 475 171 : Garantiansvar og ikke balanseførte forpliktelser : Beløp i NOK 1 000. Resultatregnskap og totalresultat Varelager. 8 : Kundefordringer og andre fordringer. 4 : Kontanter og kontantekvivalenter. 3 : Driftsgjeld (9) Bokført verdi av solgte eiendeler og gjeld. 20 : Salgspris inkludert salgskostnader. 25 : Gevinst ved salg av Eiendomssikring AS. 5 : Netto kontantvederlag ved salg av Eiendomssikring AS : Millioner kroner Det kommer først og fremst av at valg av regnskapsmessig løsning kan få store konsekvenser for hvordan resultatregnskap og balanse vil fremstå i tiden etter oppkjøpet. Av den grunn kan valg av regnskapsmessig løsning for goodwill være motivert av andre grunner enn ønsket om å presentere økonomiske realiteter Vi har samlet det du trenger å vite for å etablere deg som næringsdrivende og drive næringsvirksomhet i Norge. Starte og drive bedrift inneholder kvalitetssikret regelverksinformasjon fra på tvers av etatsgrenser, skrevet i klarspråk slik at vanlige mennesker og gründere skal kunne forstå hvilke plikter og rettigheter de har. De gamle nettstedene Bedin, Spør OSS og Bedriftshjelp er.

Kapittel 2: Investeringsanalyse. Budsjettering av kontantstrøm. Arbeidskapitalbehov. Kontantstrøm over levetiden. Anslag på kontantstrøm fra resultatregnskap og balans Resultatregnskap Egenkapital pr 01.01 Anskaffelseskost 01.01 Anskaffelseskost 31.12 Akk. Avskrivninger pr 31.12 Bokført verdi pr 31.12 Egenkapital pr. 31.12 Ved utgangen av året var totalt antall medlemmer 1234. Anleggsmidler er vurdert til anksaffelseskost, men ikke til høyere verdi enn gjelden knyttet til anleggsmidlet Foreløpig skattemessig resultatregnskap (bokførte inntekter og kostnader) for inntektsåret X17: Tekst: Kr. Salgsinntekter 11 100 000 + Salgssum kontormaskiner 10 000 + Salgssum inventar 50 000 + Salgssum varelager 400 000 + Salgssum forretningsverdi (goodwill) 300 000 + Salgssum solgt personbil 100 00 Resultatregnskap 2019 2018 2017 Graf; Valutakode: NOK NOK NOK Sum salgsinntekter: 1 498 000 1 569 000 Sum varelager: 297 000 402 000 299 000 Kundefordringer: 15 000 58 000 20 000 Andre fordringer: 3 000 0.

Oppgaver arbeidskapital løsning - Strategisk

Hagland Finans - Å lese et resultatregnskap og

 1. RESULTATREGNSKAP BALANSE Salgsinntekter Driftsmidler, avskrivbare Varekostnader Andre anleggsmidler, ikke avskrivbare Lønnskostnader Sum anleggsmidler Husleie Strøm Varelager Transport Kundefordringer Andre driftskostnader Andre kortsiktige fordringer Avskrivninger Bankinnskudd, kontanter Driftskostnader Sum omløpsmidle
 2. ator. Del av en serie om: regnskap; Historisk kostnad; Konstant kjøpekraft; Ledelse
 3. Viser egenkapitalens evne til avkastning inkludert eventuelt utbytte og før ekstraordinære poster og skatt. Dersom ordinært resultat er høyt og / eller egenkapitalen er lav vil dette gi høy avkastning til eierne relativt sett

Posted Re: Korrigere varelager ved retur av varer on Faglig diskusjon. ‎22-06-2015 17:39; Posted Re: Fakturering i mamut on Faglig diskusjon. ‎13-05-2015 11:03; Posted Re: Rapport Resultatregnskap 1 (prosjekt) on Faglig diskusjon. ‎11-05-2015 09:4 Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS..

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Lånefasiliteter består av ulike kredittfasiliteter i konsernet. Disse er typisk sikret ved fordringer, varelager, driftsmidler og investeringseiendom

Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2019 2018 Salgs- og driftsinntekt 2 753 008 527 694 472 638 Sum Endring i varelager 388 717 259 230 Endring i kundefordringer -5 847 098 2 144 959 Endring i leverandørgjeld -4 528 976 19 235 40 Kjøpet av Plahn Systems A/S ble gjort med virkning fra 10. januar 2013. Selskapets resultat som er inkludert i konsernets resultat for 2013 er av denne grunn opptjent resultat i perioden 10. januar 2013 - 31. desember 2013 Varelager 0 0 0 Sum grunnlag for beregning av utsatt skatt -12 000 -106 688 -94 688 Anvendt skattesats 22 % 22 % Utsatt skatt 2 640 23 471 Note nr. 4 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mm Selskapet har ingen ansatte. Det har ikke blitt utbetalt lønn eller styrehonorar i 2019 RESULTATREGNSKAP - AKTIVITETSBASERT HUMAN-ETISK FORBUND - ORG.NR 943 762 236 2014 2015 NOTE 2015 2014 1) ANSKAFFEDE MIDLER 350 -91 Endring i varelager -362 -107-2 592 2 930 Opptjente ikke mottatte inntekter 3 013 -2 477-1 129 -383 Endring i andre kortsiktige fordringer -3 -98

Se resultatregnskap for OBOS BBL oppgitt i hele tusen. Hopp til innhold. OBOS IR, Årsrapport 2019 Meny. Privat Boligforvaltning Bedrift Logg inn Sum varelager. 163680. 49993. Kundefordringer. 50830. 68424. Fordringer på datterselskaper. 1808526. 392625. Vis flere rader OBOS Bedrif RESULTATREGNSKAP - AKTIVITETSBASERT HUMAN-ETISK FORBUND - ORG.NR 943 762 236 2013 2014 NOTE 2014 2013 1) ANSKAFFEDE MIDLER -173 350 Endring i varelager -107 297-3 799 -2 592 Opptjente ikke mottatte inntekter -2 477 -4 012-172 -1 129 Endring i andre kortsiktige fordringer -988 -52 Resultatregnskap Morselskap Konsern 2019 2018 Note 2019 2018 Driftsinntekter og driftskostnader 569 096 739 499 -5 727 136 -657 060 Endring i varelager -5 727 136 -606 060-17 425 422 525 114 Endring i kundefordringer -4 959 173 -3 121 92

Resultatregnskap Note 2016 2015 Årsregnskap for Sveiva Innebandy Organisasjonsnr. 981428951 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Note 2 - Varelager Innkjøpte usolgte varer per 31.12.2016 beløper seg til kr 57 070 hvorav kr 24 315 ansees som ukurante varer. Note 3. Hei igjen! Her er arbeidskrav 5. Artig at dere er aktive i kommentarfeltet. Fint om dere prøver å hjelpe hverandre litt også, ettersom jeg ikke har tid til å sitte å lese kommentarfeltet hele dagen. Dere vet; den beste måten å lære på, er å lære bort til andre. Lez go: Vi bruker følgend PowerOffice Go er et komplett system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn

resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. Videre må selskapet utarbeide årsberetning og offentliggjøre opplysningene. Postering nr. 1: Bedriften har et varelager fra før på kr 100 000. Det nye legges til og føres derfor til debet Varelager 63 271 27 700 Påløpte kostnader Sum eiendeler 478 487 478 487 Sum egenkapital og gjeld Resultat Resultatet på kr 265 674 er en kraftig forbedring av resultatet i 2016-regnskapet som hadde et under-skudd på kr 5 880. Resultatregnskap 2017 Balanse per 31.12.201

Består av resultatregnskap og balanse ved regnskapsårets slutt. Nærmere forklart. Årsoppgjøret begynner med at en summerer opp resultatet for året, periodiserer inntekter og utgifter, avskriver tap på fordringer og elde på anleggsmidler. Varelager telles opp til kostpris,. Resultatregnskap Note 2015 2014 Årsregnskap for Sveiva Innebandy Organisasjonsnr. 981428951 . DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER . Driftsinntekter . Salgsinntekt 1 212 888 663 192 Annen driftsinntekt 6 1 134 600 1 086 150 . Sum driftsinntekter 2 347 488 1 749 342 . Driftskostnader . Varekostnad 584 092 595 25 Resultatregnskap Regnskap Endring i % Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Driftsresultat (Sum omløpsmidler - Sum varelager) x 100) / Kortsiktig gjeld Formel 1: Arbeidskapital i kroner = Sum omløpsmidler - Kortsiktig gjeld Gjennomsnittlig omløpshastighet varelager Resultatregnskap (NOK 1000) Periode 1. januar - 31. desember 2019 2018 Inntekter: Driftsinntekter 360 878 203 953 Andre inntekter 285 5 014 Gevinst ved salg av varige driftsmidler og virksomheter 2 963 14 518 Endring i varelager -8 854 -1 996 Endring i leverandørgjeld 16 123 18 37 Eksempel M1 Forbehold - feil regnskapsført verdi varelager består av balanse per 31. desember 20X1, resultatregnskap[, oppstilling over endringer i egenkapital] og kontantstrømoppstilling, for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige.

NRS Offentlige tilskudd og NRS Varelager). Det er her sentralt å redegjøre for at tilskuddet delvis vil redusere tilvirkningskost for de solgte furumøbler i 20x3 (resultateffekt i 20x3) og delvis redusere balanseført verdi for de tilvirkede varene som er produsert i 20x3, Resultatregnskap. derfor svært likvide. Varelager tar det normalt mye lengre tid å omgjøre til kontanter. d) Egenkapital har lavest kontonummer og er mest langsiktig, derfor kommer den høyest opp i balansen. e) Høy egenkapitalandel (egenkapitalprosent) uttrykker soliditet. Gjeldsgraden (andel gjeld) uttrykker for så vidt det samme, men indirekte Dekningsbidrag og resultatgrad er eksempler på nøkkeltall vi bruker for å beregne hva som blir igjen etter hvert som kostnadene «spiser av» resultatet Resultatregnskap med fjorårstall Periode: 1 - 12/2018 NOK Dato:: 16.02.2019 Utarbeidet av: Side:: 2 Tid:: 10:31 Kontonr Tekst Denne periode i år Denne periode i fjor 7770 Bank og kortgebyrer 142,95 377,00 7791 Gebyrer 709,63 203,00 7792 Diverse kostnader 2 703,80 4 456,82 7796 Arrangementskostnader 13 389,70 4 003,2

RESULTATREGNSKAP GRIMSTAD RØDE KORS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2019 2018 Salgsinntekt 1 1 358 828 2 215 693 Annen driftsinntekt 1 1 714 608 3 612 400 Sum driftsinntekter 3 073 436 5 828 092 Varekostnad 243 798 272 945 Lønnskostnad 2 2 180 418 3 009 352. Resultatregnskap Kr 1 000 Balanse i Kr 1 000 Du-Pont modellen Analyse av totalrentabiliteten resultat før skatt + rentekostnader *100% gjsn varelager årets varekjøp, alternativt varekost gjsn varelager * 360 dager gjsn kundefordringer * 360 dager salg på kreditt inklusive mv RESULTATREGNSKAP DriftsInntekter 3000 Medlemskontingent 16 300,00 12 690,00 0 10 000 3400 DFS div bidrag 22 278,41 6 300,00 0 15 000 3405 MVA kompensasjon 18 432 7900 Beholdningsendring varelager -1 000,00 0,00 0 0 7901 Tap på fordringer -7 500,00 0,00 0 0 Sum.

Resultatregnskap Virksomhet:. Org.nr:974767880 Tall i 1000 kroner Note 31.08.2015 31.08.2014 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 2 795 845 2 828 555 Inntekt fra gebyrer 1 Inntekt fra tilskudd og overføringer 1 940 452 836 532 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 1 Salgs- og leieinntekter 1 192 972 163 122 Andre driftsinntekter 1 Sum driftsinntekter 3 929 269 3 828 20 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 274 074 1 222 092 3 672 578 Tilskudd og overføringer fra andre 1 420 436 413 966 1 272 798 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner 1 0 0 0 Salgs- og leieinntekter 1 91 529 86 025 294 550 Andre driftsinntekter 1 74 Resultatregnskap NormisjonRegionØstfold Note 2009 2008 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.023 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.013 124.122 Andre driftsinntekter 454.464 686.407 Sumdriftsinntekter 9 10.378.430 9.092.682 Varekostnad 873.865 775.972 Overføring til Hovedkontor og Misjon 913.545 1.100.00

Hva er et resultatregnskap? - Vism

Kurset er praktisk rettet. I første del diskuteres hva som kreves for å kunne benytte forenklingsreglene for små foretak, og det blir gitt en overordnet gjennomgang av NRS 8 (god regnskapsskikk for små foretak). I andre del av kurset rettes fokuset mot forenklingsreglene knyttet til vurdering av varelager, kortsiktige fordringer og. Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 2 Salgsinntekter 769 247 716 079 Annen driftsinntekt 3 880 5 225 Sum driftsinntekter 773 127 721 303 Varelager og kundefordringer 83 554 77 938 Aksjer 0 0 Totalt stilt som sikkerhet 181 992 183 08

Finanssans.no - Årsregnskap - gjennomgang med forklaringe

Resultatregnskap 20x3 20x2 Salgsinntekter 60 000 50 000 Gevinst salg av bygning 1 400 0 Driftsinntekter 61 400 50 000 Endring varelager 1 750 2 300 Varekjøp (27 700) (25 600) Lønn (16 050) (18 250) Nedskrivning bygning (3 200) 0 Avskrivning (2 100) (1 500) Annen driftskostnad (10 200) (9 900 Title (Leveres personlig med signatur for mottatt eller sendes rekommandert Author: admin Last modified by: admin Created Date: 6/28/2014 5:53:00 A Avgang varelager 0 500 1 063 Kostnad lokaler 0 Leie maskiner, inventar 0 Verktøy - driftsmidler 0 Repreasjon og vedlikeh 0 Kursutgifter 0 Kontorkostnader 0 Møtekostnader 0 Resultatregnskap 2018/2019 FAU Jørstadmoen skole 1. Eiendeler 2018/2019 2017/2018 Inventar og utstyr 0 Varebeholdning 6 308 0 Kundefordringer 6011 Avskrivning varelager historiebok 0 24 050 0 Resultatregnskap 2011 HIL - Hovedlaget. Andre driftskostnader 2 011 2 010 Budsjett 2011 6310 Leie grunn lysløypa 13 890 14 415 13 000 6320 Renovasjon, vann, avløp mv. 567 13 502 0 6330 Snørydding 10 25 000 5 625 10 000 6340 Lys, varme 63 579 72 110 70 00

Altinn - Varetellin

Note 9 Varelager Note 10 Kommisjonærfordringer Note 11 Andre fordringer Note 12 Aksjekapital Note 13 Egenkapital Note 14 Annen kortsiktig gjeld Note 15 Restoverskudd og disponeringer Note 16 Pensjonsforpliktelser Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignend Rana Plast AS / Båtsalg AS Konkurs Selskapet Båtsalg AS, tidligere Rana Plast AS, er konkurs. Det er dårlig nytt for Rana-eiere. RANA PLAST KONKURS: Etter langvarig uenighet med Sjøfartsdirektoratet om tilbakekalling av to båtmodeller fra Rana Plast - og nylig et varsel om en komplett gjennomgang av alle modellene som produsenten lager og selger, er det utstedt konkursbegjæring på. Resultatregnskap 2014 Balanse per 31.12.2014 Dokumentet ligger til nedlasting på nofoa.no/7991 Rapporten er sammenstilt av Inger Moe Nilsen ved Netledger AS Regnskaps-kattugle. Foto Atle Qvale / brillemann Håkan Billing 18 Toppdykker'n 1-2015 nofoa.no ltid pdatert nofoa.no ltid pdatert Toppdykker'n 1-2015 1 Vi bruker Google Analytics på disse sidene. Vi gjør dette for å kunne se hvordan brukere bruker sidene slik at vi kan sette opp årsrapporten så godt som mulig for deg Resultatregnskap / Balanse / Kontantstrømoppstilling / Regnskapsprinsipper / Note 1 - Egenkapital / Note 2 - Varige driftsmidler / Note 3 - Datterselskap, tilknyttetselskap m.v. / Note 4 - Bundne bankinnskudd, fordringer og gjeld / Note 5 - Garantier og sikkerhetsstillelser / Note 6 - Varer / Prosjekt under utførelse / Note 7.

Resultatregnskap definisjon Hva er et resultatregnskap

Resultatregnskap KEM - Kunstnernes Eget Materialutsalg SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 17€353€376 16€404€887 Annen driftsinntekt 3€640 0 Sum driftsinntekter 17€357€016 16€404€887 Varekostnad 7€767€166 7€361€428 Lønnskostnad 5 6€342€460 5€839€41 Avgang varelager 0 0 Kostnad lokaler 0 0 Leie maskiner, inventar 0 0 Verktøy - driftsmidler 0 0 Repreasjon og vedlikeh 0 0 Kursutgifter 0 0 Kontorkostnader 0 0 Resultatregnskap 2019/2020 FAU Jørstadmoen skole 1. Eiendeler 2019/2020 2018/2019 Inventar og utstyr 0 0 Varebeholdning 6 308 6 30 Resultatregnskap Side 1 Det tverrfaglige kunstinstitutt Org.nr.: 988 186 473 Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekter Offentlige tilskudd 1 1 944 1 889 Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld 20 Effekt av valutakursendringer Inntekter til pensjoner (kalkulatoriske Sikringsreserven består av den effektive delen av akkumulerte netto endringer i virkelig verdi av kontantstrømsikring relatert til sikrede transaksjoner som foreløpig ikke har funnet sted

Lov om årsregnskap m

Note 16 Varelager; Note 17 Kundefordringer og kortraktseiendeler; Note 18 Andre kortsiktige fordringer; Note 19 Kontanter og kontantekvivalenter; Note 20 Rentebærende lån og kreditter; Note 21 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld; Note 22 Kontraktsforpliktelser og tilbakebetalingsforpliktelser; Note 23 Avsetninger og betingede forpliktelse drift. Næringsoppgaven inneholder resultatregnskap og balanse (RF-1175). I tillegg til nærings-oppgaven skal alle landbruksforetak også levere skjemaet Landbruk (RF-1177) med diverse tilleggs-opplysninger til næringsoppgaven. Andre aktuelle skjema er for eksempel skjema for utregning a RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1000) Widerøe AS - Årsrapport 2019 16. 2019 2018 EIENDELER Note 2019 2018 5,380 3,404 Utsatt skattefordel 17 00 5,380 3,404 Sum immaterielle eiendeler 0 0 0 0 Endring i varelager 4 ‐ 17,505 ‐ 11,606.

Norsk Standard Kontoplan - Eholdin

Varelager Kundefordringer Kontanter/bankinnskudd Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Aksjekapital Overkurs Annen egenkapital Sum egenkapital Utsatt skatteforpliktelser Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig lønn, skattetrekk mv. Avsatt utbytte Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Resultatregnskap 20x2 20x Resultatregnskap Norsk Bridgeforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016 Salgsinntekt 2 1€589€902 1€132€660 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 14 6€160€595 5€720€586 Startavgifter mesterskapsturneringer .m. 7 3€308€695 3€025€795 Inntekter EM 2015 7€196 148€84

 • Øyer i atlanterhavet.
 • Skadet hår.
 • Bleke svampebob.
 • Tannpleier elverum.
 • Lustige sport videos zum totlachen.
 • Solpmu mosjøen.
 • Regenbogenhautentzündung hausmittel.
 • Mälzen whisky.
 • Hvor er det palatalisering.
 • Elggryte med fløte.
 • Aparicion de la virgen de lourdes.
 • Photoshop free trial.
 • Rhodesian ridgeback hunde.
 • Hårmodell kristiansand.
 • Bors praktikum freiburg.
 • Bilka døgnåbent fields.
 • Industriell stil kjøkken.
 • Tipos de seleccion natural yahoo.
 • Mikrobølgeovn funksjon.
 • Hurdal verk folkehøgskole skolestart.
 • Anderson silva ufc.
 • Skam hollywood.
 • Nederlandsk koloni.
 • Skuldersmerter.
 • Jerry lee lewis youtube great balls of fire.
 • Settefiskanlegg hordaland.
 • Bananlapper.
 • Aufbau einer zeitung ressort.
 • Scandic vulkan.
 • Oberbergkirchen kirche.
 • Kystverket skipstunnel.
 • Fargeleggingsark frost.
 • Sofie nilsen leilighet.
 • Når brukes di.
 • Celine bags online store.
 • Fritthengende ventilator med kullfilter.
 • Oranienburg nachrichten aktuell.
 • Sjekke trafikk på ruter.
 • Mitt skattekammer saltrød åpningstider.
 • Ja vi elsker noter.
 • Robin hood disney characters.