Home

Studieforberedende opplæring

Studieforberedende utdanningsprogram - Wikipedi

Generell studiekompetanse. Har du generell studiekompetanse, kan du søke opptak til de fleste studier ved universiteter og høyskoler.Studiekompetanse i seg selv gir ingen garanti for at du kommer inn, du må også ha gode nok karakterer i henhold til de krav som universitetet eller høyskolen stiller Videregående opplæring. Bygger på grunnskole og kvalifiserer deg til arbeidsliv eller videre studier. Du kan ta studieforberedende eller yrkesfaglige programmer studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette er andre underveisrapport, og de sentrale spørsmålene som belyses her, er om nye studenter er studieforberedt og hva dette betyr. Datamaterialet er gruppesamtaler med henholdsvis lærere og studenter ved 14 ulike læresteder samt.

Den vanligste måten å få studiekompetanse er å fullføre et studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring. Men det finnes også andre muligheter Studieforberedende utdanningsprogram. Vi tilbyr opplæring og veiledning i fag. Eksamen i fagene kommer i tillegg Videregående opplæring. Alle har rett til videregående opplæring, men det er ikke obligatorisk. Elevene kan velge mellom studieforberedende og yrkesfag. Det er like mange elever som begynner på yrkesfag som på studieforberedende. Elever på yrkesfag går normalt to år i skole og blir deretter lærlinger i en bedrift i to år

Utdanningsprogram og programområder Videregående

 1. Studieforberedende opplæring er for deg som vil ta høyere utdanning, slik at du for eksempel kan bli lærer, sykepleier eller advokat. Det er 5 studieforberedende utdanningsprogram å velge mellom. De fleste fagene i studieforberedende opplæring er typiske «lesefag» som norsk, matematikk, samfunnsfag, historie, naturfag og fremmedspråk
 2. Videregående opplæring; Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Vg3 Naturbruk (studieforberedende) Tilbys ved 27 skoler. Se tilbud for Vg1 Se tilbud for Vg2 + Vg3 Utdanningsløp. Alle utdanningsprogrammer . Du kan ta påbygging til studiekompetanse etter fullført Vg2 yrkesfag, yrkeskompetanse eller fag- og svennebrev
 3. Kjøp 'Fagvalg 2021-2022, i studieforberedende opplæring' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 978828372213
 4. Finn utdanningsprogram. Tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Se vedlegg 2 i Udir-1 for å se overgangsordninger og kryssløp
 5. vgogjen, Gjennomføring i videregående opplæring, oppnådd studiekompetanse, oppnådd yrkeskompetanse, gjennomføringsgrad, elever, foreldrenes utdanningsnivå.

Elever som får opplæring etter læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid, kan få sluttvurdering etter denne læreplanen på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram og Vg3 studieforberedende utdanningsprogram, samt Vg3 og Vg4 påbygging til generell studiekompetanse Rekordmange fullfører videregående opplæring, men forskjellen mellom studieforberedende og yrkesfag er fortsatt for stor. Nedenfor leser du mer om gjennomføring av videregående opplæring, overganger mellom trinn i videregående opplæring, og om ungdom uten og utenfor videregående opplæring

Fem av utdanningsprogrammene er studieforberedende. Det vil si at du kan begynne på universitet og høgskole med én gang du er ferdig. Ti av dem er yrkesfaglige. Disse har mer fokus på praktiske fag. Rett til videregående utdanning. Disse har ikke opplæring i bedrift 5.1 Å være studieforberedt . I delutredningen beskriver utvalget hvilke formelle krav som stilles for å være studieforberedt. Generell studiekompetanse nås gjennom fullført treårig videregående opplæring på studieforberedende utdanningsprogrammer, yrkesfag med påbygging eller 23/5-regelen for voksne. 23/5-regelen innebærer at søkere til høyere utdanning som har fylt 23 år, og. Videregående opplæring i dag Utdanningsprogrammer. Overgangen fra tidligere Reform 94 til Kunnskapsløftet medførte en del endringer i terminologi og organisering av opplæringstilbud, slik at opplæringen som tidligere var organisert i 15 studieretninger har blitt til 13 utdanningsprogrammer. Skillet mellom studieforberedende - som fører til studiekompetanse - og yrkesforberedende - som.

Fagvalg i studieforberedende opplæring er et hendig hefte til elever i studieforberedende utdanningsprogram. Her får elever informasjon om valg av programfag med korte og informative beskrivelser av fagene. Heftet gir også råd om veien videre fra studieforberedende opplæring mot høyere utdanning Studieforberedende opplæring for voksne; Yrkesfaglig, skolebasert opplæring for voksne; Fritak for fellesfag i yrkesfaglig opplæring; Realkompetansevurdering; Fag-/svennebrev for voksne. Praksiskandidater; Fagbrev på jobb; Arbeidsmarkedskurs; Økonomi - voksn

har tatt studieforberedende og vil bli fagarbeider; har et fag- eller svennebrev fra før, og ønsker et til av andre grunner har mistet retten til videregående opplæring og dermed ikke blir prioritert til skoleplas Studieforberedende opplæring og yrkesfaglig opplæring Videregående opplæring er tilgjengelig over hele landet for å ivareta et like-verdig skoletilbud for alle. Tidligere fantes det en rekke ulike skoletyper som ga videregående opplæring av ulik lengde, men fra 1976 har Norge hatt e Fagvalg i studieforberedende opplæring er et hendig hefte til elever i studieforberedende utdanningsprogram. Her får elever informasjon om valg av programfag med korte og informative beskrivelser av fagene § 2-3. Søkere fra andre fylker - prioriterte gjesteelever. Søkere med rett etter opplæringsloven § 3-1 til videregående opplæring i andre fylker, og som kan dokumentere særlige pedagogiske eller sosiale grunner for å gå på skole i Viken fylkeskommune, kan bli behandlet som prioriterte gjesteelever, jf. forskrift til opplæringsloven § 6-4 tredje ledd nr De tre studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring er organisert som tre års opplæring i skole. Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområder for realfag, formgivingsfag og språk, samfunnsfag og økonom

Elevene på studieforberedende program etterlyser blant annet mer undervisning i akademisk tekstforståelse og skriving, samt opplæring i kritisk tenkning og praktisk kunnskap. Utvalget foreslår at det skal lages nye studieforberedende utdanningsprogram og at videregående skal bli mindre likt ungdomsskolen Det er mindre sannsynlig at elever som velger yrkesfag, fullfører videregående opplæring enn dem som tar studieforberedende program. Mens 83 prosent av elevene på studieforberedende har fullført i løpet av fem år, gjelder dette 55 prosent av yrkesfagelevene. Bare en tredjedel av elevene på yrkesfag oppnår yrkeskompetanse Du kan velge mellom studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram på videregående. Du velger utdanningsprogram før du skal starte på det første året (Vg1). Velger du yrkesfaglig opplæring, har du altså muligheten til å gå rett ut i yrkeslivet etter skolen Overganger og gjennomføring i de studieforberedende programmene: Første delrapport fra prosjektet Forskning på kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring 5 jun 2015. NIFU-rapport 2015:13

I videregående opplæring er kvinner i flertall på studieforberedende, og menn på yrkesfag. På noen utdanningsprogram er så mye som 9 av 10 elever og lærlinger menn. Det store flertallet av elever går på en offentlig skole, men elevtallet ved private skoler er nær fordoblet de siste 15 årene Kristiansund videregående skole har to studietilbud for elever med yrkesfaglig utdanning i videregående opplæring. Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 eller Vg4 påbygging til generell studiekompetanse

Yrkesfaglig eller studieforberedende på VGS

Utvalget har fått nokså entydige innspill på dette; disse er omtalt i kapittel 5. Med høyere krav til sluttkompetansen i det studieforberedende løpet mener utvalget at det er en stor risiko for at forskjellen på hvor studieforberedt elevene er etter endt opplæring, vil øke etter hvilken bakgrunn de har fra videregående opplæring Studieforberedende. Artikler - Gi oss en vanlig bok! Videregående opplæring blant jenter med hjelp fra barnevernet. Gjennomføring av videregående opplæring blant jenter i barnevern er en utfordring, men karakterene har ikke nødvendigvis noe med det å gjøre Innsatte i fengsel som ikke har fullført grunnskolen eller videregående skole, og som har rett til og ønsker slik opplæring, skal få det. I tillegg skal løslatte kunne fullføre opplæring som er påbegynt under soning, enten i en ordinær videregående skole eller i en oppfølgingsklasse. Opplæringen er knyttet til kompetansemål fra læreplanverket for Kunnskapsløftet og opplæring i. ordinær opplæring både før og etter gjennomføring av eksamen. Det har vist seg spesielt utfordrende på tredje trinn i videregående opplæring, studieforberedende utdanningsprogram, å få gitt elevene ordinær opplæring i fag etter at standpunktkarakterene er satt og alle de avsluttende eksamener er gjennomført

Videregående opplæring og annen videregående utdanning. Til toppen. 12399: Driftsutgifter per bruker i videregående utdanning, etter funksjon og art (F) 2015 - 2019. Høsten 2016 gikk medier og kommunikasjon fra å være et yrkesfaglig utdanningsprogram til å bli et studieforberedende utdanningsprogram Fagvalg i studieforberedende opplæring Et helt nytt og hendig hefte til elever i studieforberedende utdanningsprogram! Inneholder informasjon om valg av programfag med beskrivelse..

Studiekompetanse Videregående opplæring - vilbli

 1. Fagvalg i studieforberedende opplæring er et nytt og hendig hefte til elever i studieforberedende utdanningsprogram. Her får elever informasjon om valg av programfag med korte og informative beskrivelser av fagene. Heftet gir også råd om veien videre fra studieforberedende opplæring mot høyere utdanning
 2. Fullført videregående opplæring blir vurdert som grunnlaget for en vellykket inngang og senere karriere i arbeidslivet. Bestått videregående opplæring vil også ha stor betydning for en aktiv deltakelse i samfunnslivet. De studieforberedende utdanningsprogrammene er hovedveien til å søke opptak til all høyere utdanning
 3. Studieforberedende Disse programområdene gir det bredeste grunnlaget for videre studier ved høyskoler og universiteter. Alt etter hvilket programområde og hvilke programfag du velger, vil du kunne oppnå generell eller spesiell studiekompetanse

Videregående opplæring utdanning

Elever som har fullført og bestått yrkesfaglig utdanning i Vg1 og Vg2 på videregående skole er kvalifisert til å søke denne utdanningen som gir generell studiekompetanse Utdanningsløpet i videregående opplæring vil endres til skoleåret 2020-2021. Det nye løpet kan du se her. Videregående opplæring bygger på grunnskole og kvalifiserer deg til arbeidsliv eller videre studier. Du kan velge blant studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram. Studieforberedende utdanningsprogram

Opplæring i skole; Opplæring i bedrift; Utgått fag; Studieforberedende; Yrkesfag; Kontakt dimensjonering@utdanning.no ved spørsmål. Frafall i videregående opplæring er i stor grad et yrkesfagfenomen. Når vi i tillegg vet at flertallet av unge med tiltak fra barnevernet velger dette studieprogrammet er det nødvendig å se gjennomføring for de to ulike studieretningene for seg. Nær halvparten av ungdommene som går studieforberedende fullføre Elever på studieforberedende studieprogram som er sterkt rammet av dysleksi eller har spesifikke språkvansker, kan søke Fylkesmannen om dispensasjon (fritak) fra vurdering med karakter i fremmedspråk, dersom individuell tilrettelegging ikke er mulig. Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk

2 år opplæring i bedrift. Vg1 og Vg2 i skole: Mye praktiske og teoretiske programfag Obligatoriske fellesfag; matematikk, naturfag, norsk, engelsk, samfunnsfag og kroppsøving. Det krever egeninnsats å få læreplass i bedrift. På skolen er det et eget fag (YFF) hvor dette er i fokus. Opplæring og noe lønn i læretiden Yrkesfag mer populært enn studieforberedende - Jeg vil at enda flere som begynner i videregående opplæring, også fullfører og består, sier kunnskapsminister Guri Melby som likevel er fornøyd med at så mange velger å søke seg til yrkesfag Elevene på de studieforberedende utdanningsprogrammene kan melde seg opp som privatister i sitt morsmål. De kan da fritas for undervisning i 2. fremmedspråk, og timene som frigis kan brukes f. eks til særskilt språkopplæring. Dette blir ikke obligatorisk undervisning, og det registreres ikke fravær i disse timene

Videregående opplæring er en fylkeskommunal oppgave, og i 2016 brukte fylkeskommunene over 31 milliarder kroner på videregående opplæring i skole og arbeidsliv. I tillegg brukte staten 1,5 milliarder kroner på tilskudd til videregående friskoler, fylkeskommunene brukte nærmere 460 millioner kroner på tilbud særskilt tilpasset voksne, og Lånekassen tildelte nærmere 2 milliarder. NIFU-rapport 2015:28. NIFU gjennomfører prosjektet Forskning på kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette er andre underveisrapport, og de sentrale spørsmålene som belyses her, er om nye studenter er studieforberedt og hva dette betyr

Slik får du studiekompetanse utdanning

Om lag 98 prosent av alle 16-åringer begynner i videregående opplæring samme år som de avslutter grunnskolen. Totalt deltar 93,4 prosent av alle 16-18-åringer i videregående opplæring skoleåret 2019/20. Det er fem studieforberedende utdanningsprogram, og fra høsten 2020 utvides antall yrkesfaglige utdanningsprogram fra åtte til ti Jenter fullfører og består videregående opplæring i større grad enn gutter. Gjennomføringen er vesentlig høyere på studieforberedende utdanningsprogram enn på yrkesfaglige utdanningsprogram. Selv om gutter på yrkesfaglig utdanningsprogram i 2013-kullet har lavest andel fullført og bestått, ha Vennesla Voksenopplæringssenter er en kommunal voksenopplæring med lokaler midt i Vennesla sentrum. Vi har ca. 200 studenter på norskopplæring, grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Vi samarbeider med Karriere Agder Kristiansand om ulike yrkesfag og studiekompetanse, og med NAV Tiltak Agder om AMO-kurs

Studieforberedende utdanningsprogram - Vennesla

Område: Videregående skole: Tema: B Studieforberedende og skoledel av yrkesfaglige utdanningsprogram: Definisjon: Opplæringslova § 3-12 Elever i videregående opplæring med annet morsmål enn norsk eller samisk har rett til særskilt språkopplæring til de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen På studieforberedende er tallet 1,9 prosent. Det var likevel totalt 600 færre elever som sluttet på videregående sammenlignet med skoleåret 2018-19. Derfor er denne regjeringa i gang med den største satsinga på videregående opplæring på mange tiår, sier Melby Naturbruk omfatter stell av levende dyr og planter, høsting og fangst, produksjon av mat og andre varer, bearbeiding av råvarer, produksjon av tjenester og opplevelser knyttet til natur, og forvaltning av naturressurser. Den praktiske delen av undervisningen foregår på Holt, hvor gården vår ligger Org. nr: - Stillingsident: 4307091311 Presentasjon av stillingen: Avdelingsleder som skal utvikle læringsorienterte profesjonsfellesskap. Sørumsand videregående skole har ledig stilling som avdelingsleder for studieforberedende. Skolen har i dag 560 elever fordelt på ordinær opplæring innen yrkesfaglig utdanningsprogram og studieforberedende utdanningsprogram, og tilrettelagt opplæring.

Avdelingsleder som skal utvikle læringsorienterte profesjonsfellesskap. Sørumsand videregående skole har ledig stilling som avdelingsleder for studieforberedende. Skolen har i dag 560 elever fordelt på ordinær opplæring innen yrkesfaglig utdanningsprogram og studieforberedende utdanningsprogram, og tilrettelagt opplæring med forsterket tilbud og opplæring i mindre grupper innen. Jåttå vgs tilbyr både yrkesfaglige og studieforberedende opplæring. Skolen har 890 elever og 210 ansatte, med gode buss- og togforbindelser i nærområdet. Vi søker medarbeidere med god faglig og pedagogisk kompetanse som ønsker å være en del av et utviklingsorientert arbeidsmiljø HVA ER YSK (Yrkes- og studieforberedende kompetanse) ? YSK er ei 4-årig utdanning som fører fram til både fagbrev og spesiell studiekompetanse med full fordjuping i matematikk og fysikk.Spesiell studiekompetanse gir adgang til alle høgre studium, inkludert NTNU.Ungdommene blir rekruttert direkte fra ungdomsskolen

Videregående opplæring - Udi

natur­bruk studieforberedende Programfag Felles programfag: Naturforvaltning: 5 t (inkludert en utenlandstur, med reisemål Madagaskar - frivillig tur) Alle må ha ett programfag i tillegg: Kjemi 1 og 2 Geofag Biologi 1 og 2 R1 Fysikk 1(fra høsten 2021), Sosiologi og sosialantropologi De som har gjort seg ferdig med naturfag i Vg1, må velge ytterligere ett fag (av fagene ovenfor Tilrettelagt opplæring; Om tilrettelagt opplæring på Rud; Voksenopplæring; Helse og oppvekstfag; Om voksenopplæring; Teknikk og industriell produksjon; Fagskolen; Studieforberedende yrkesfag Studieforberedende yrkesfag. Elektrofag Helse- og oppvekstfag. NIFU gjennomfører prosjektet Forskning på kvalitet, innhold og relevans i de studieforberedende utdanningsprogrammene i videregående opplæring på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Dette er den første underveisrapporten fra prosjektet Studieforberedende Vg3 innen naturbruk består av fellesfag, Når du har fullført og bestått 3 år videregående opplæring får du generell studiekompetanse og naturforvaltningskompetanse som gir mulighet for videre studier på universiteter og høgskoler. Studier Etter studieforberedende opplæring kan elevene studere ved høyskoler eller universiteter. Etter yrkesfaglig opplæring får elevene et praktisk yrke. Mange elever som går på yrkesfaglig opplæring tar fagbrev. Et fagbrev viser at en person er for eksempel snekker, murer, elektriker, sjåfør, kokk eller omsorgsarbeider

Hva skal jeg bli? - Livsstil

Alle elever i vanlig videregående opplæring med ungdomsrett får et utstyrsstipend. Hvor stort utstyrsstipend du får, kommer an på hva slags utdanningsprogram du tar. Naturbruk, unntatt programområdene landbruk og studieforberedende for Vg3 . Idrettsfag Utdanningsprogram er fra høsten 2006 navnet på studieretning eller linje i den videregående skolen i Norge.Navnet ble endret som et ledd i skolereformen «Kunnskapsløftet». Et eksempel på et utdanningsprogram er studiespesialisering (tidligere allmenne, økonomiske og administrative fag).. I det første året på videregående skole finnes det tolv utdanningsprogram å velge mellom Videregående opplæring i Norge, utdanning som bygger på grunnskolen. Opplæringen er en del av den helhetlige norske grunnopplæringen (grunnskole + videregående opplæring) og fører frem til studiekompetanse, fag- eller svennebrev eller annen avsluttet yrkeskompetanse eller delkompetanse. Etter fullført grunnskole har eleven etter opplæringsloven av 1998 rett til tre års heltids. Du som går et studieforberedende utdanningsprogram, har rett til tre års opplæring på videregående skole. Er du elev på yrkesfag, har du rett til så mange år som utdanningen tar. Hvis du skal i lære, er det ofte fire år totalt. De som tar yrkesfag, får rett til å ta påbygging til studiekompetanse etterpå

15 utdanningsprogram gir deg mange muligheter

 1. For studieforberedende utdanningsprogram er andelen 86 prosent. Sundli Tveit trekker særlig frem fem forhold som er viktig i denne sammenheng: Tidlig innsats, økt fleksibilitet i utdanningssystemet, - Alle må ha en mulighet til å lykkes med videregående opplæring
 2. Det er blitt en vanlig overskrift at hver tredje elev dropper ut av videregående opplæring. Det er en sannhet med modifikasjoner. Det stemmer at omtrent 30 prosent ikke har fullført med yrkes- eller studiekompetanse innen fem år, som er det offisielle målet på gjennomføring. Men det betyr ikke at de aldri gjennomfører. I denne utgaven [
 3. Utdanningsvalg er et sentralt fag for å bidra til å gjøre elevene i stand til å ta gode utdannings- og yrkesvalg. Faget skal bidra til at elevene utvikler en trygg identitet og til at de skal kunne ta valg ut fra egne interesser og forutsetninger
 4. Noen har imidlertid større behov for tilrettelegging av opplæringen enn andre. Strinda vgs. tilbyr tilrettelagt opplæring for elever som har behov for spesialundervisning, jamfør opplæringslovens § 5-1. Elevene søkes inn til skolens ulike utdanningsprogram både yrkesfaglige og studieforberedende. Det er en kontaktlærer tilknyttet klassen

Videregående opplæring. 11.-13. trinn. Skolens e-post. Skolens hjemmeside. Skoleeier: Troms og Finnmark fylkeskommune skoleeier. lærarar, skolar, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn, Studieforberedende - Idrettsfag. Symbolforklaring Tall er unntatt offentlighet Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år. Relevant. OT / NAV. Alternative former for videregående opplæring Ungdomsrett . Studieforberedende. Strukturkartet viser hvilke utdanningsprogram som gir studiekompetanse. I tillegg kan en gå VG 1 og VG 2 yrkesfag og et påbyggingsår. Alle som har fått fagbrev i 2014 eller seinere har rett til et års påbygging for å få generell studiekompetanse På studieforberedende gjaldt dette 2,1 prosent av elevene (48 av 2248), men på yrkesfag var tallene nesten hele en av fem elever (244 av 1272). Det som entydig har sterkest direkte betydning for både kompetanseoppnåelse og karakterer fra videregående, er kunnskapsgrunnlaget elevene hadde med seg fra tiende klasse og inn i videregående

Studieforberedende uke er et gratis tilbud til søkere som har en bachelorutdanning eller femårig integrert masterutdanning ved HiØ som førsteprioritet gjennom Samordna opptak, samt for de som har takket ja til studieplass på forkurs, Y-vei eller TRESS for ingeniørutdanning. Uka ble gjennomført i juni 2019 for 7. gang Videregående opplæring skal gi elevene en opplæring som fremmer lærelyst, motivasjon og trivsel. De studieforberedende utdanningsprogrammene skal legge til rette for at elevene har et best mulig grunnlag for å starte i høyere utdanning og de yrkesfaglige utdanningsprogrammene skal ruste elevene slik at de kan møte arbeidslivet med relevant fag- eller yrkeskompetanse

Video: Vg3 Naturbruk (studieforberedende) utdanning

Fagvalg 2021-2022 - i studieforberedende opplæring

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev). Etter fullført yrkesfaglig opplæring kan du gå ut i arbeid eller ta videre utdanning: Du kan ta videre utdanning på fagskole. En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet videreutdanning som er beregnet på de som har gått yrkesfag Pedlex Norsk Skoleinformasjon er en del av Lex Norsk Samfunnsinformasjon as. Vi behandler og utgir aktuell informasjon til skole-, barnehage- og helsesektoren - på papir og digitalt. Vår visjon er å lage nyttige, praktiske verktøy som kan gjøre hverdagen enklere for brukeren, samt gjøre det lettere å etterleve lover og regelverk

Finn utdanningsprogram - Udi

Videregående opplæring Hva er videregående opplæring? Inngangsporten til videre studier og til yrkeslivet: Studieforberedende opplæring legger vekt på teoretisk kunnskap (studiekompetanse) Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse med fagbrev eller svennebrev Opplæring i kriminalomsorgen (OIK) Påbygg til generell studiekompetanse Salg, service og reiseliv Service og samferdsel Studieforberedende utdanningsprogram gir deg studiekompetanse og mulighet til å studere på universitets- eller høyskole etter tre år på videregående skole Fellesfag Vg1 studieforberedende 1 Oppdatert september 2018 Fagkode Fagnavn ENG1002 Engelsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, skriftlig ENG1102 Engelsk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram, muntlig Utdanningsprogram: Studieforberedende Vg 1, 140 årstimer Privatistordning opplæring? • Inngangsport til yrkeslivet og til videre studier • Studieforberedende og yrkesfaglig opplæring: - Studieforberedende opplæring legger mest vekt på teoretisk kunnskap (gir studiekompetanse) - Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke (gir yrkeskompetanse med eller uten fagbrev eller svennebrev

Velger du Vg3 Studieforberedende naturbruk, kan du få generell studiekompetanse og studere videre ved høyskoler og universiteter. På Lena-Valle videregående skole kan du velge realfag som gir kompetanse for studier innen miljø- og biovitenskap, blant annet veterinærstudier Utdanningsdirektoratet fornyer alle læreplanene i studieforberedende utdanningsprogram. Læreplanene skal fastsettes av Utdanningsdirektoratet og Sametinget slik at de er klare til 1. august 2020. I dette brevet informere r vi litt om arbeidet med læreplanene, om endringer i innhold og struktur og om hvordan du kan svare på høringen Som i grunnskolen er det få endringer i standpunkt- og eksamenskarakterer i videregående opplæring fra år til år. Unntaket er matematikk, der resultatene svinger noe mer. Del lenke på Facebook Del lenke på Twitter Del lenke med e-post Jentene gjør det bedre enn guttene i de fleste fag Jentene har høyere karakterer enn guttene i [ Påbygging til generell studiekompetanse, også omtalt som Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, er et tilbud i norsk videregående opplæring som bygger på gjennomførte fag og gir de fagene som mangler for å få studiekompetanse. Området består av et skoleår tilpasset elever som har fullført de to første årene i yrkesfaglige utdanningsprogram, eller alternative kryssløp. Studieforberedende Medier og kommunikasjon. Påbygging. Påbygging til generell studiekompetanse. Byggfag. Bygg- og anleggsteknikk. Bygg- og anleggsteknikk med ishockey. Andre tilbud. OT-tilbud. Avdeling for tilrettelagt opplæring

Gjennomføring i videregående opplæring - SS

 1. Indikator og nøkkeltall 2015-16: 2016-17: 2017-18: 2018-19: 2019-20: Talet på elevar : 190 039 191 05
 2. Samfunnsfag, studieforberedende Vg2 gir deg kunnskap innen samfunnsfag på videregående skole. Ny agenda, Samfunnsfag for videregående opplæring (nynorsk) Ved kjøp av studier eller kurs får du kjøpt bokpakken hos haugenbok.no ved å klikke her. Hvorfor NKI
 3. Hva er egentlig forskjellen på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram? Se filmen om valgmulighetene i videregående opplæring! (Laget av..
 4. 5.1.3 Fullført og bestått Vg1 alle studieforberedende utdanningsprogram.. 17 5.2 Visning videregående skoler ungdomsrett og opplæring i bedrift på første ønske - antall og prosent.. 48 Tabell 30: Fullført og bestått kull Vg1 (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.
 5. Figur 1.1 Fullført og bestått videregående opplæring fem år etter for de som begynte i videregående opplæring for første gang i perioden fra 1999 til 2008. Kilde: Udir Figur 1.2 viser fylkesvis gjennomføring totalt og innenfor studieforberedende og yrkesfaglig utdanningsprogram. Gjennomføringen i Rogaland er høyere en
 6. *Inkludert 140 timer fra programfag fra studieforberedende utdanningsprogram på Vg1som kan være MK-fag. I tabellen er antall timer til programfag likt for alle elevgrupper, men timetallet i fellesfagene vil avvike noe for elever med opplæring i samisk og for elever som følger opplæring etter læreplanen i norsk for døve og sterkt tunghørte

10 Minoritetsspråklige - Udi

 1. Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring, 3-årig opplæringsløp til generell studiekompetanse innen utdanningsprogrammet studieforberedende medier og kommunikasjon på Glemmen videregående skole; Kapittel 1. Formål og virkeområde (§§ 1 - 3) § 1. Formål § 2. Virkeområde § 3. Virketid ; Kapittel 2
 2. Avvikle ordningen med egen karakter og eksamen i sidemål på ungdomsskolen og i videregående opplæring. Innføre forsøk hvor elever på studieforberedende linjer i den videregående skolen får mulighet til å velge færre fag de siste to årene, men med mer fordypning i fagene som velges
 3. Faget er et fellesfag for alle utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Opplæringen skal derfor gjøres mest mulig relevant for elevene ved at den tilpasses de ulike utdanningsprogrammene. Norsk for elever med kort botid i Norge har kompetansemål etter Vg1, Vg2 og Vg3 i studieforberedende utdanningsprogram i videregående opplæring
 4. Forskrift om fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring, Påbygging til generell studiekompetanse og Naturbruks studieforberedende ved Tana videregående skole, Finnmark Dato FOR-2017-06-07-79
 5. Skoleporten er Utdanningsdirektoratets nettjeneste der skoler og skoleeiere finner relevante og pålitelige data om grunnopplæringen
 6. dre grupper innenyrkesfaglige utdanningsprogram, samt innføringsklasse for
GIS og Norge DigitaltEksamenSkolehelsetjeneste - Skoleside